Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, historiker, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns masters- och forskarutbildningar, samt fristående kurser, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Vi finns i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institutionen Kultur-Språk-Medier, KSM
Anställningen har sin placering vid institutionen Kultur-Språk-Medier (KSM). Institutionen har ca 50 anställda och bedriver undervisning, forskning och utvecklingsarbete. Forskningen på KSM är inriktad mot hur kunskap och mening skapas i språkliga sammanhang, bärs fram via olika medier och estetiska uttrycksformer och ger uttryck åt människors sociala och kulturella tillhörighet.  Viktigt för mycket av denna forskning är att förhålla sig till det faktum att skola och utbildning befinner sig i en tid som präglas av kulturell heterogenitet.

Forskningen är flervetenskaplig med tyngdpunkt i de akademiska ämnena svenska med didaktisk inriktning, svenska som andraspråk, nordiska språk, engelska, litteraturvetenskap, lingvistik, kulturstudier och media, sociologi samt pedagogik. Denna forskning bedrivs dels inom olika forskningsprojekt, dels inom forskarutbildningen i Språk- och litteraturdidaktik (SLDI).

Språk- och litteraturdidaktik
Språk- och litteraturdidaktik är ett utbildningsvetenskapligt forskningsfält som omfattar svenska -, svenska som andraspråk - och engelska med didaktisk inriktning. Frågor om språkutveckling, lärande i medielandskapet, litteratur- och mediereception, språk och ämneslärande samt flerspråkighet är centrala.

Viktiga inslag i utbildningen är studier av barns, ungdomars och vuxnas möten med och produktion av texter i olika situationer, muntliga såväl som skriftliga i olika mediala former. Villkoren för språkutveckling studeras i ett vidare perspektiv och inbegriper skolämnena svenska, svenska som andra språk och engelska, och dessas användning i andra skolämnen, i högre utbildning samt i kontexter där lärandet inte är institutionellt inramat. 

Forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering
Forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering är ett samarbete mellan Malmö universitet, Södertörns högskola och Uppsala universitet med syftet att utbilda framtida lärarutbildare på forskarnivå. Temat för forskarskolan innebär att de antagna doktoranderna undersöker betydelser och konsekvenser av att förskola, skola och högre utbildning i allt ökande utsträckning befinner sig i ett internationellt sammanhang med migrationsströmmar, globala policyaktörer och multinationella företag. Hur kan detta förstås socialt, kulturellt, historiskt och utifrån ett lärandeperspektiv? Inom ramen för forskarskolan fokuseras tre områden: 1) Globaliseringsprocesser och utbildning; 2) Språk, lärande och internationalisering; 3) Interkulturella och normkritiska perspektiv på förskola, skola och lärarutbildning.

Forskarskolan erbjuder en miljö som bejakar mångvetenskaplighet, internationalisering och tydliga kopplingar till skola och lärarutbildning.

Forskarutbildningsämnet SLDI söker en doktorand som ska ingå i forskarskolan Utbildning, lärande, globalisering. Doktorandens forskningsplan ska ha en tydlig koppling till forskarskolans innehåll.

https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarskolor/forskarskola-utbildning-larande-och-globalisering/

Innehåll och arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö universitet. Avsedd examen är filosofie doktor, vilket motsvarar 4 års forskarutbildning på heltid. Institutionstjänstgöring om 20% kan förekomma.

Behörighet
Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet
Särskild behörighet har den som med godkänt resultat ventilerat ett självständigt arbete inom svenska med didaktisk inriktning, svenska, svenska som andraspråk, engelska, litteraturvetenskap, nordiska språk, utbildningsvetenskap (med en för SLDI relevant inriktning) eller annat relevant ämne om minst 15 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper som av Malmö universitet bedöms vara likvärdiga.

Bedömningsgrunder
Grunden för urval bland behöriga sökande är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och nå dess mål. Vid bedömning av behöriga sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen tas hänsyn till sökandes självständighet och planering av tidigare arbeten; sökandes tidigare visade förmåga att slutföra arbeten adekvat; sökandes förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i tidigare arbeten och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet; grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen, och förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt.

Forskningsplanen kommer även att bedömas med utgångspunkt i dess relevans för forskarskolan Utbildning, lärande, globalisering, och de teman som fastställs där: 1) Globaliseringsprocesser och utbildning; 2) Språk, lärande och internationalisering; 3) Interkulturella och normkritiska perspektiv på förskola, skola och lärarutbildning. Vid antagning tas hänsyn till de nödvändiga språkkunskaper som betingas av utbildningen.

Upplysningar
Kontaktperson för institutionen Kultur-Språk-Medier: Prefekt Mozghan Zachrison, mozghan.zachrison@mau.se, 040-665 70 43.

Kontaktperson för ämnet Språk- och litteraturdidaktik: Professor, studierektor Magnus Persson, magnus.persson@mau.se, 040-665 82 36

Kontaktperson för forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering: Professor Malin Ideland, malin.ideland@mau.se, 040-665 82 41

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-02-16.

Ansökan skall innehålla:

  1. Ansökningsbrev med beskrivning av din bakgrund och intresse för forskarutbildningen (max 2 sidor)
  2. Styrkt meritförteckning
  3. Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé samt hur denna relaterar till den specifika utlysningen (max 4 sidor)
  4. Självständiga arbeten på avancerad nivå
  5. Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st)
  6. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  7. Referenser

Övrigt
Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
Tillträdesdatum är 2020-09-01

Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mahmau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mahmau.se
ST Naser Eftekharian, naser.efterkharian@mahmau.se

 

Välkommen med din ansökan!