Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, historiker, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns masters- och forskarutbildningar, samt fristående kurser, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Vi finns i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institutionen Samhälle, Kultur, Identitet (SKI) 
Vid institutionen samhälle, kultur och identitet bedrivs ämneslärarutbildning i historia, religion och samhällskunskap och lärarutbildning i SO. Institutionen har också ett studie- och yrkesvägledarprogram. Det finns även en kandidat- och magister/mastersutbildning i historia samt forskarutbildning i historia och historiedidaktik i samarbete med två forskarskolor. Forskningsmiljön Historiska studier har för närvarande ett femtontal seniora forskare och tolv doktorander.

Historia och historiedidaktik
Inom forskarutbildningsämnet Historia och historiedidaktik studeras hur samhälle, människors livsvillkor och erfarenheter förändras över tid. Forskningsmiljön präglas av en rad inriktningar. Här finns historiedidaktisk forskning med intresse för frågor som berör historiekultur, historiebruk, historieundervisning och kulturarv. Denna handlar om hur historia produceras, förmedlas och tas emot i såväl utbildningssammanhang, som samhället i stort. Här finns också social- och kulturhistorisk forskning med inriktning mot bland annat sociala och politiska rörelser, ungdoms- och populärkultur, religion och ritualer. Denna kännetecknas av en strävan att skriva historia ”underifrån” för att på så sätt synliggöra tidigare marginaliserade gruppers perspektiv. I detta sammanhang spelar muntlig historia en viktig roll.

Miljön präglas av ett intresse för frågor om etnicitet, genus, klass, generation och transnationalitet. Att sätta dessa i ett förändringsperspektiv kan skapa ny kunskap om mångkulturella sammanhang globaliseringsprocesser och kritiska samhällsutmaningar i vår samtid.

Forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering
Forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering är ett samarbete mellan Malmö universitet, Södertörns högskola och Uppsala universitet med syftet att utbilda framtida lärarutbildare på forskarnivå. Temat för forskarskolan innebär att de antagna doktoranderna undersöker betydelser och konsekvenser av att förskola, skola och högre utbildning i allt ökande utsträckning befinner sig i ett internationellt sammanhang med migrationsströmmar, globala policyaktörer och multinationella företag. Hur kan detta förstås socialt, kulturellt, historiskt och utifrån ett lärandeperspektiv? Inom ramen för forskarskolan fokuseras tre områden: 1) Globaliseringsprocesser och utbildning; 2) Språk, lärande och internationalisering; 3) Interkulturella och normkritiska perspektiv på förskola, skola och lärarutbildning.

Forskarskolan erbjuder en miljö som bejakar mångvetenskaplighet, internationalisering och tydliga kopplingar till skola och lärarutbildning.

Forskarutbildningsämnet Historia och historiedidaktik söker en doktorand som ska ingå i forskarskolan Utbildning, lärande, globalisering. Doktorandens forskningsplan ska ha en tydlig koppling till forskarskolans innehåll.

https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarskolor/forskarskola-utbildning-larande-och-globalisering/

 

Innehåll och arbetsuppgifter 
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö universitet). Avsedd examen är filosofie doktor, vilket motsvarar 4 års forskarutbildning på heltid. Institutionstjänstgöring vid lärarutbildningen upp till 20% kan förekomma. 

Behörighet
Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet
Särskild behörighet har den som har de nödvändiga språkkunskaper som betingas av utbildningen samt med godkänt resultat ventilerat ett självständigt arbete om minst 15 hp på avancerad nivå inom historia, historiska studier eller annat relevant ämne, eller motsvarande kunskaper som av Malmö universitet bedöms vara likvärdiga.

Bedömningsgrunder 
Grunden för urval bland behöriga sökande är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och nå dess mål. Vid bedömning av behöriga sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen tas hänsyn till sökandes självständighet och planering av tidigare arbeten; sökandes tidigare visade förmåga att slutföra arbeten adekvat; sökandes förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i tidigare arbeten och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet; grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen, och förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt. Forskningsplanen kommer även att bedömas med utgångspunkt i dess relevans för forskarskolan Utbildning, lärande, globalisering, och de teman som fastställs där: 1) Globaliseringsprocesser och utbildning; 2) Språk, lärande och internationalisering; 3) Interkulturella och normkritiska perspektiv på förskola, skola och lärarutbildning. Vid antagning tas hänsyn till de nödvändiga språkkunskaper som betingas av utbildningen.

Upplysningar

Kontaktperson för institutionen Samhälle, kultur och identitet: Professor, Prefekt Mats Greiff, mats.greiff@mau.se, 040-6658026

Kontaktperson för ämnet Historia med Historiedidaktik: Biträdande professor, docent Stefan Nyzell, stefan.nyzell@mau.se, 040-665 86 05

Kontaktperson för forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering: Professor Malin Ideland, malin.ideland@mau.se, 040-665 82 41

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-02-16.

Ansökan skall innehålla:

  1. Ansökningsbrev med beskrivning av din bakgrund och intresse för forskarutbildningen (max 2 sidor)
  2. Styrkt meritförteckning
  3. Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé samt hur denna relaterar till den specifika utlysningen (max 4 sidor)
  4. Självständiga arbeten på avancerad nivå
  5. Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st)
  6. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  7. Referenser

Övrigt
Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
Tillträdesdatum är 2020-09-01.

Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.efterkharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!