Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution 
Anställningen är placerad inom Institutionen samhälle, kultur och identitet. Inom institutionen finns tre ämneslärarutbildningsämnen: samhällskunskap och lärande, historia och lärande, religionsvetenskap och lärande. Institutionen ansvarar också för grundlärarutbildning i samhällsorienterande ämnen med inriktning mot åk F-6. Förutom nämnda utbildningar finns också en studie- och yrkesvägledarutbildning. Institutionen har ett övergripande ansvar för historieutbildningar inom lärosätet med kurser och program på kandidat, master och forskarnivå. Historiska studier utgör en stark forskningsmiljö inom institutionen. Forskarutbildningen i historia och historiedidaktik sker i samarbete med den nationella forskarskolan i Historiska studier. Det finns även ett utbud av fristående kurser inom skilda discipliner och områden såsom montessoripedagogik. För mer information om institutionen, klicka här.

Innehåll och arbetsuppgifter
Malmö universitet konstruerar på Skolverkets uppdrag prov i historia för det nationella provet i årskurs 9. Vi söker en vetenskapligt kompetent projektforskare som ska arbeta med provkonstruktör och ingå i den arbetsgrupp som arbetar med detta.

 • Provkonstruktion för externa prov i historia för årskurs 7-9.
 • Medverkan i utveckling av textmaterial, provuppgifter och bedömningsanvisningar.
 • Analys, utvärdering och beforskning av utprövningar och genomförda prov. I dessa uppgifter ingår kvalitativa bedömningar av elevsvar, arbete med statistiska analysmetoder etc.
 • Medverkan i och planering av möten med lärare bland annat i provgruppens referensgrupper.
 • Kontakter med Skolverket, lärare och underleverantörer.
    

Behörighet
Behörig till anställningen är den som har:

 1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen i historia eller närliggande ämne
 2. ärtbildad lärare med behörighet att undervisa i historia i årskurs 7-9 och/eller gymnasiet.
 3. Har erfarenhet av undervisning i historia i årskurs 7-9 och/eller gymnasiet.
 4. Har gedigen erfarenhet av provkonstruktion.

Specifikt för denna anställning krävs:

 1. god samarbetsförmåga

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil och som kan visa:

 • god kännedom om historieundervisningens organisation på grund- och/eller gymnasieskola.
 • god kännedom om det nationella provsystemet.
 • God kännedom om historielärares arbetssituation.
 • god kännedom om provens roll i relation till styrdokument, undervisning och bedömning.
 • teoretisk kännedom om och praktisk erfarenhet av bedömning i utbildningssammanhang.
 • god språklig kompetens i svenska språket. Förmåga att kommunicera med både myndigheter, lärare och elever.

 

Upplysningar
Prefekt Mats Greiff, 040 – 665 80 26. mats.greiff@mau.se
Universitetslektor och projektansvarig Joel Rudnert, 040- 665 82 59. joel.rudnert@mau.se


Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-12-23.

Ansökan skall innehålla:

 1. Undertecknad meritförteckning
 2. Vidimerade betygskopior
 3. Pedagogisk och vetenskaplig avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 6. De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning). Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2019/298, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2019/298.


Övrigt
Anställningen omfattar är en tillsvidareanställning . Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning. Malmö universitet kan komma att tillämpa provanställning.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

 

Tillträde
2020-03-01

Fackliga företrädare

SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se


Välkommen med din ansökan!