Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Institution
Urbana studier är en flervetenskaplig institution med ca 95 medarbetare och 2000 studenter. Vi bedriver forskning inom fälten urbana studier, transportstudier, fastighetsvetenskap, hållbarhetsstudier och organisationsstudier. Vår forskning kan klustras i följande områden

Housing, Real Estate and Urban Renewal; Transport, Mobilities and Urban Business Development; Risk Management and Urban Ecology; and Work and Organizational Psychology and Organization Studies.

Vi har fokus på teoretiskt informerad och empiriskt förankrad forskning. Vi studerar ekonomiska, sociala, kulturella, materiella och diskursiva förändringsprocesser med fokus på staden och dess utveckling. Våra forskare verkar i en miljö där det vetenskapliga utforskandet är gränsöverskridande och fokuserar det nutida samhällets och organisationers komplexa karaktär. Inom institutionen bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kunskaps- och forskningsområdet Urbana studier har nära anknytning till institutionens utbildning och forskning, och utgör även forskarutbildningsämne. Institutionen har välutvecklade kontakter med näringslivet, offentlig sektor samt idéburen sektor.

Institutionen för urbana studier ingår i Fakulteten för kultur och samhälle. Det är en kreativ, föränderlig och innovativ akademisk miljö och arbetsplats, med flervetenskaplig utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora och design. Se mer information om fakulteten här. 

Innehåll och arbetsuppgifter
Specifikt för denna tjänst söker vi en tvärvetenskaplig forskare och lärare med fokus på tjänster i bred mening inkluderande tjänsteinnovation, tjänstevetenskap, tjänstedesign, tjänsteproduktion och –utveckling som passar in i vår forsknings- och utbildningsprofil. Viktiga områden och perspektiv är digitalisering , hur förändringar hanteras, samt globaliseringens effekter.

Som universitetslektor bedriver du självständigt forskning och undervisning. Inom forskning förväntas du initiera projekt, bidra till forskningsmiljön genom att delta i seminarier, söka samarbeten inom och utanför institution samt söka forskningsfinansiering. Undervisning inkluderar kurs- och eventuellt programansvar, examination på grundnivå och avancerad nivå, samt pedagogiskt utvecklingsarbete. Samverkar på olika sätt med det omgivande samhället ingår. Det pedagogiska uppdraget kan i förekommande fall även avse forskarutbildningen.

För denna anställning sker undervisningen inom flera av våra utbildningar, inklusive kandidatprogrammen Fastighetsföretagande, Fastighetsförmedling, Transport management, samt It och ekonomi. Undervisning sker också på fristående kurser inom ledarskap och organisation, samt inom vårt nya masterprogram Urban studies: Urban Business and Development - Real Estate and Transport som planeras starta hösten 2021.

Behörighet
Behörig är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

För denna anställning krävs specifikt:

 • Doktorsexamen inom ämne relevant för utlysningen, som företagsekonomi, kulturgeografi, psykologi, sociologi eller tjänstevetenskap,
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på ett skandinaviskt språk

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Meriterande för denna anställning är:

 • dokumenterad forsknings- och undervisningserfarenhet inom utlysningen
 • dokumenterad erfarenhet av att verka inom tvär/mång/transdisciplinära miljöer
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på engelska
 • Dokumenterad undervisnings- och forskningserfarenhet med fokus på intersektionalitet och hållbarhet i de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och/eller social, i linje med Malmö universitets vision om att bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle

Bedömningsgrunder
En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition.

En universitetslektor ska uppvisa:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet genomföra och leda utbildning med olika undervisningsmetoder inom högre utbildning
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Med vetenskaplig skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
 • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Aktiv delaktighet i vetenskapssamhället

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

Upplysningar
Kerstin Sandell, prefekt, kerstin.sandell@mau.se
Cecilia Lindblom, enhetschef, cecilia.lindblom@mau.se
Rebecka Forslund, HR-specialist, rebecka.forslund@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-01-03.

Ansökan skall innehålla:

 1. Undertecknad meritförteckning
 2. Vidimerade betygskopior
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 6. De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare. Se även Malmö universitets anställningsordning. Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2019/259, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2019/259.

Upplysningar
Kerstin Sandell, prefekt, kerstin.sandell@mau.se
Cecilia Lindblom, enhetschef, cecilia.lindblom@mau.se
Rebecka Forslund, HR-specialist, rebecka.forslund@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare på 100% och provanställning kan komma att tillämpas. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Tillträde 15 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
Saco-S Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se
OFR/ST, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!