Lektor i orkesterdirigering

Ref 22/705

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, KMH, är Sveriges enda fristående högskola inom musikområdet. Vi utbildar studenter på högsta internationella nivå i olika musikgenrer, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt inom olika lärarutbildningar med inriktning mot musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik och musikpedagogik, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.

KMH ledigförklarar härmed en anställning som

Lektor i orkesterdirigering till Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori. Anställningen är tidsbegränsad (3 år) och omfattar 40 %. Tillträde: 14 augusti 2023 eller enligt överenskommelse.

KMH har Sveriges enda kandidatprogram i dirigering med inriktning orkester. Nu söker vi en lektor med god förmåga att sprida engagemang och intresse för ämnet.

Arbetsuppgifter 

 • Övergripande konstnärligt pedagogiskt ansvar för ämnet orkesterdirigering
 • undervisning och handledning inom utbildning på både grundnivå och avancerad nivå samt deltagande i arbete med antagningsprov och pedagogiskt utvecklingsarbete. undervisningen sker på svenska och engelska.
 • kostnärlig och pedagogisk utveckling och uppbyggnad av ämnesområdet genom att driva och utveckla utbildningen
 • Aktivt deltagande i både interna och externa projekt i samverkan med det omgivande samhället.

Behörighetskrav och övriga krav
Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (4 kap. 4 § högskoleförordningen).

Enligt KMH:s anställningsordning gäller att visad konstnärlig skicklighet ska ha visats genom konstnärlig utövning på minst nationellt hög nivå samt förmåga att utveckla och leda konstnärlig verksamhet av hög kvalitet. Behörigheten avseende den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom vitsordad och väldokumenterad undervisning och/eller handledning såväl på grundnivå som på avancerad nivå samt förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet. 

För att kunna utföra arbetsuppgifterna för denna anställning krävs dessutom att den sökande har:

 • genomgått dirigentutbildning med inriktning orkester på avancerad nivå eller ha motsvarande kvalifikationer.
 • erfarenhet av undervisning och handledning inom ämnesområdet, såväl på grundnivå som på avancerad nivå samt förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet.
 • förmåga att strukturera och organisera kunskapsinnehållet högskolemässigt och förmåga att engagera och inspirera studenter till reflektion och eget lärande.
 • flerårig erfarenhet som orkesterdirigent på minst nationellt hög nivå, gärna inom olika genrer och med flera typer av orkester, dessutom förmåga att utveckla och leda konstnärlig verksamhet av hög kvalitet.
 • god förmåga att samverka med det omgivande kulturlivet och i övrigt god samarbetsförmåga.

Vid KMH gäller att samtliga lärare som tillsvidareanställs ska ha genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning inom två år efter anställningstillfället. Prövning kan ske om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Det krävs också att den sökande kan undervisa med god kvalitet på såväl svenska som engelska.
Den som vid anställningstillfället inte uppfyller de krav på språkkunskaper som ställs ska anställas tills vidare i högst två år (enligt LAS 5 § 1).

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Viktningen mellan den pedagogiska skickligheten å ena sidan och den konstnärliga skickligheten å den andra sidan ska bedömas likvärdiga.

Dessutom ska följande bedömningsgrunder gälla:

 • Graden av skicklighet beträffande bredd och djup i konstnärligt utövande.
 • Graden av konstnärlig uttryckskraft, produktivitet och originalitet.
 • Graden av synlighet och värdering i musikliv och professionella sammanhang.
 • Graden av förmåga att utveckla och leda konstnärlig verksamhet av hög nivå.
 • Graden av pedagogisk skicklighet, visad genom att ha utvecklat, lett och genomfört utbildning av hög kvalitet samt genom förmåga att engagera och inspirera studenter och doktorander till eget lärande och att sprida engagemang och intresse för ämnesområdet.
 • Graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete, visad genom kontaktskapande informations- och kommunikationsarbete såväl nationellt som internationellt, medverkan i föreläsningar utanför högskolan, detagande i sociala medier, konferenser etc.
 • Graden av förmåga att verka som akademisk ledare samt sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullfölja arbetsuppgifterna väl, visad genom erfarenheter av ledningsuppdrag och genomförda ledarskapsutbildningar.
 • Graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse för arbetet visad genom av administrativa uppdrag inom och utom högskolan.

Stor vikt kommer därutöver att läggas vid personliga egenskaper såsom förmågan att ta initiativ och samarbeta inom den egna ämnesområdesgruppen, inom övriga lärosätet samt externt mot det omgivande samhället.

KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Jämlikhethets- och jämställdhetsöverväganden
KMH strävar vid rekrytering av lärare att vara en arbetsplats som attraherar, rekryterar, bibehåller och utvecklar anställda oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfatting, sexuell läggning eller ålder.

Vad gäller jämställdhet, ska i högskolornas verksamhet jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas (1 kap. 5 § HL). Som framgår av 3 kap. 7 § diskrimineringslagen ska arbetsgivaren vidta aktiva åtgärder bl.a. för att få en jämn könsfördelning.

Detta innebär när det inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska KMH vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. KMH ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar. Med jämn könsfördelning menas vid KMH minst 40 procent av underrepresenterat kön, dvs. inom en viss kategori av arbetstagare vid KMH.

Ytterligare information
Kontakta akademichefen vid Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori, Anna Maria Koziomtzis, e-post annamaria.koziomtzis@kmh.se. Facklig information: Karl Asp (SACO-S) karl.asp@kmh.se, Marcus Lindh (ST) telefon      ,

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 13 dec 2022. Märk din ansökan med dnr 22/705. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem ReachMee. Bifoga meritförteckning, kortfattad beskrivning av din egen verksamhet, samt övriga handlingar du vill åberopa.