Deltagare i valberedningen

Nacka

 

Valberedning till Röda Korset Nacka

En engagerad och fungerande valberedning är viktig. Den behövs för att kunna fortsätta och utveckla föreningens arbete. Uppgiften för valberedningen är att lämna förslag på en bra sammansatt styrelse till stämman kommande år.

Du är en person som gillar att ha och ta kontakter. Vi ser gärna att du har haft tidigare kontakter med Röda Korset eller annan frivilligorganisation och i grova drag förstår en styrelses arbete. 

Under sommarhalvåret behöver vi inventera befintlig styrelse: kompetenser, roller, behov, vilka ställer upp för omval och utifrån det under hösten söka kompletterande styrelseledamöter. Uppdraget är att varje år till stämman i februari ha formulerat förslag till styrelse. Du arbetar självklart tillsammans med styrelseordförande och befintlig valberedning. 

Röda Korset i Nacka är baserat på ideellt arbete och vi är idag cirka 100 frivilliga. Vi har bland annat verksamhet på äldreboenden och sjukhus, läxhjälp, språkträning och vägledning i biblioteken, tre second-hand-butiker, café, mötesplatser med mera. Verksamheten är uppbyggd på frivilliga och frivilligledare och en styrelse som stöttar efter bästa förmåga.

Arbetet inom de olika rödakorskretsarna kan skilja sig åt men det handlar alltid om att förbättra utsatta människors situation. Gemensamt är också att arbetet vilar på Röda Korsets sju grundprinciper:
- Humanitet
- Opartiskhet
- Neutralitet
- Självständighet
- Frivillighet
- Enhet
- Universalitet

Ideellt uppdrag 

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. I Sverige är många tusen frivilliga knutna till flera hundra kretsar (lokalföreningar) i hela landet. Verksamheterna skiftar från ort till ort, men gemensamt för alla som ger av sin tid och kraft är viljan att hjälpa människor i en utsatt situation, att vara medmänniska och visa respekt för varje människas värde.  

För att få tusentals människor att arbeta mot samma mål krävs organisation och ledarskap. Som deltagare i valberedningen har du en viktig roll i att få till en proffsig styrelse som kan föra ut organisationens värderingar och strategiska arbete och omsätta det i operativt arbete i det lokala samhället. 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 •  rekrytera och nominera ordförande och övriga ledamöter till kretsstyrelsen, samt revisorer och ersättare för dessa
 • säkerställa att de nominerade delar Röda Korsets värderingar. 
 • se helheten i styrelsens sammansättning. 
 • följa förtroendevaldas arbete under året och bedöma behovet av förnyelse i styrelsen. 
 • presentera de nominerade kandidaterna på kretsstämman. 
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även stöd för i ditt genomförande av uppdraget.  

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • vara aktiv i din roll
 • delta på kretsstämman under året. 
 • delta på kretsstyrelsemöten och ha löpande dialog med kretsens förtroendevalda under året. 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • erfarenhet från arbete i civilsamhälle/folkrörelse 
 • brett kontaktnät. 
 • god kännedom om Röda Korsets verksamhet och lokala behov. 
 • kunskap om valberednings- och styrelsearbete. 

Det är också viktigt att du: 

 • tar ett aktivt ställningstagande och engagemang för Röda Korsets värderingar 
 • är utåtriktad och framtidstänkande. 
 • har engagemang och tid för uppgiften under mandatperioden. 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

 

 

Kontaktpersoner

Peter Rosell

Ordförande

0704827408

peter@panoramacompetence.se

Rolf Thomander

Frivilligledearen för delar av Coronaprojektet

+46 (0)70 756 45 36

beredskap.nacka@redcross.se, rolf.thomander@on-on.se

Moniqa Löfstedt

Valberedning

moniqa.lofstedt@gmail.com


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=413&rmlang=SE