Sekreterare i kretsstyrelsen

Vaxholm

Ideellt uppdrag 

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som sekreterare har du ett särskilt uppdrag att ansvara för föreningens dokumentation, protokoll och medlemsadministration. Du är även en del av kretsstyrelsen som är ansvarig, mellan kretsstämmorna, för kretsen och dess verksamhet inför medlemmarna. Svenska Röda Korsets (SRK) grundläggande regelverk, beslutad av Riksstämman, är styrande. 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

  • att föra protokoll vid föreningsstyrelsens möten enligt Röda Korsets regelverk 
  • ansvara för förvaltning- och uppdatering av kretsens medlemsregister, samt bistå vid olika utskick inkl välkomstbrev till nya medlemmar
  • att bistå vid upprättande av verksamhetsberättelse
  • att överlämna verksamhetsberättelse och i förekommande fall förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt den ekonomiska sammanställningen till Svenska Röda Korsets styrelse senast den 5 mars enligt stadgarna § 14 

 

Omfattning 

Du åtar dig att: 

  • Sekreteraren är verksam under hela mandatperionden. Tidsåtgången påverkas av hur mycket verksamhet kretsen har och hur arbetet organiseras. 
  • delta i en introduktion, utbildningar och webbkurser.  

 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

  • ha erfarenhet från administration, dokumentation och att föra protokoll. 

 

Det är också viktigt att du:  

  • har ett aktivt ställningstagande och engagemang för Röda Korsets värderingar 
  • är ansvarsfull och ordningsam 
  • har förmåga att samarbeta 

 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

 

Kontaktpersoner

Leslie Öqvist

Ordförande

0737858146

oqv@redcrossvaxholm.se


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=173&rmlang=SE