Valberedning i Stockholm Väst rödakorskrets (Bromma Hässelby Vällingby)

Stockholm

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. I Sverige är många tusen frivilliga knutna till flera hundra kretsar (lokalföreningar) i hela landet. Verksamheterna skiftar från ort till ort, men gemensamt för alla som ger av sin tid och kraft är viljan att hjälpa människor i en utsatt situation, att vara medmänniska och visa respekt för varje människas värde.

För att få tusentals människor att arbeta mot samma mål krävs organisation och ledarskap. Som deltagare i valberedningen har du en viktig roll i att få till en proffsig styrelse som kan föra ut organisationens värderingar och strategiska arbete och omsätta det i operativt arbete i det lokala samhället.


Uppdragsbeskrivning

Du förväntas:

 • rekrytera och till kretsstämman lämna förslag på:
  • ordförande i kretsen (tillika för kretsstyrelsen)
  • övriga ledamöter i kretsstyrelsen
  • revisorer och ersättare för dessa
  • ordning för val av valberedning inför nästa kretsstämma
  • riksstämmoombud inför val av sådant. 
 • säkerställa att de nominerade delar Röda Korsets värderingar.
 • se helheten i styrelsens sammansättning.
 • följa förtroendevaldas arbete under året och bedöma behovet av förnyelse i styrelsen.
 • presentera de nominerade kandidaterna på kretsstämman.
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även stöd för i ditt genomförande av uppdraget.

Omfattning

Du åtar dig att:

 • delta på kretsstämman under året.
 • delta på kretsstyrelsemöten och ha löpande dialog med kretsens förtroendevalda under året.


Är det här du?

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

För att kunna utföra uppdraget behöver du:

 • ta ett aktivt ställningstagande för Röda Korsets värderingar.
 • kunskap om och erfarenhet av valberednings- och styrelsearbete.
 • ha brett kontaktnät.
 • god kännedom om Röda Korsets verksamhet och lokala behov.
 • vara utåtriktad och framtidstänkande.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.

Vi har sju grundprinciper:
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet

 


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1724&rmlang=SE