Valberedningen

Vaxholm

Ideellt uppdrag 

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Valberedningens uppgift är att lämna förslag på en bra sammansatt styrelse till stämman kommande år, och det är ett uppdrag de fått direkt från kretsstämman. Valberedningen har en viktig roll för att få till en proffsig styrelse. För att klara sin uppgift behöver valberedarna en god kännedom om Svenska Röda Korset och kretsens lokala arbete. De bör ha ett brett kontaktnät både inom och utanför kretsen. Det är också viktigt att de både tänker på kortare och längre sikt. 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 • Rekrytera och nominera: 
 • ordförande och övriga ledamöter till kretsstyrelsen, 
 • ledamöter till samverkansrådet  
 • revisorer och ersättare för dessa,  
 • ev. Riksstämmoombud 
 •  Säkerställa att de nominerade delar Röda Korsets värderingar. 
 • Se helheten i styrelsens sammansättning. 
 • Följa förtroendevaldas arbete under året och bedöma behovet av förnyelse i styrelsen. 
 • Presentera de nominerade kandidaterna på kretsstämman. 
 • Delta i en introduktion, utbildningar och webbkurser 

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • Arbetunder hela året. 
 • Delta på kretsstämman. 
 • Delta på kretsstyrelsemöten och andra möten. 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 •  ha rekryteringserfarenhet. 
 • brett kontaktnät. 
 • god kännedom om Röda Korsets verksamhet och lokala behov. 
 • kunskap om valberednings- och styrelsearbete. 

Det är också viktigt att du: 

 • tar ett aktivt ställningstagande och engagemang för Röda Korsets värderingar 
 • är utåtriktad och framtidstänkande. 
 • har engagemang och tid för uppgiften under mandatperioden. 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

 

 

Kontaktpersoner

Leslie Öqvist

Ordförande

0737858146

oqv@redcrossvaxholm.se


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=172&rmlang=SE