Ledamot i kretsstyrelsen

Vaxholm

Ideellt uppdrag

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som förtroendevald i Kretsstyrelsen. Som ledamot i kretsstyrelsen är du med ocfastställer en ettårig verksamhetsplan och budget för kretsens verksamhet. Tillsammans med styrelsen utarbetas en verksamhetsberättelse med bokslut för närmast föregående verksamhetsår. 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 • leda, förvalta och utveckla kretsen och dess verksamhet i enlighet med 

stadgarna samt av Riksstämman, Svenska Röda Korsets styrelse och kretsstämman fattade beslut 

 • håller medlemmarna informerade 
 • fastställer ettårig verksamhetsplan och budget för kretsens verksamhet 
 • utarbetar verksamhetsberättelse med bokslut för närmast föregående 

verksamhetsår och i förekommande fall förvaltningsberättelse samt överlämnar dessa tillsammans med revisionsberättelsen över kretsstyrelsens verksamhet och förvaltning till kretsstämman 

 • meddelar tid och plats för kretsstämman samt kallar till denna 
 • avger förslag om kretsens verksamhet samt överlämnar inkomna motioner 

med eget yttrande till kretsstämman 

 • insänder fastställt och reviderat bokslut som ska vara Svenska Röda Korsets 

styrelse tillhanda senast den 5 mars 

 • kan till samverkansrådet nominera riksstämmoombud 
 • sänder motioner till Riksstämman 
 • utser den eller de personer som har rätt att teckna kretsens firma 
 • fullgör övriga i stadgarna angivna uppgifter 

 

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • löpande delta i kretsstyrelsens arbete under året 
 • kretsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år enligt stadgarn 
 • delta i en introduktion, utbildningar och webbkurser 

 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

Svenska Röda Korset 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

 

 

Kontaktpersoner

Leslie Öqvist

Ordförande

0737858146

oqv@redcrossvaxholm.se


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=171&rmlang=SE