Frivilligledare till Besöksverksamheten, Häktena i Helsingborg.

Helsingborg

För att få människor att arbeta mot samma mål krävs organisation och ledarskap. Frivilligledarens betydelse kan inte överskattas. Frivilligledaren har en viktig roll i att föra ut organisationens värderingar och strategiska arbete samt att omsätta det operativt arbete i det lokala samhället. Det goda ledarskapet ska vara tydligt och ledande, lyssnande och förstående samt motiverande. Men framför allt grunda sig på Röda Korsets grundprinciper. Förutom de obligatoriska kurserna för frivilligledare som ger bra verktyg i att leda genom grundprinciperna finns ett stöd i hur du kan tänka och  använda dig av grundprinciperna i ditt uppdrag .

Se stödet Grundprinciperna som vägledning för dig som frivilligledare.pdf

Om verksamheten:

Svenska Röda Korsets har under många år besökt frihetsberövade personer i häkte och på anstalt. Syftet är att bidra till att bryta isolering. Verksamheten genomförs av frivilliga besökare. Samtalen är också frivilliga. Svenska Röda Korset är en humanitär organisation som besöker personer som är frihetsberövade runt om i världen. Vi tror på medmänsklighet. Genom besök och samtal kan vi bidra till att bryta isolering. Det är en påfrestande tid att vara frihetsberövad, särskilt för personer som har restriktioner och inte får ha kontakt med andra. Att behålla sin motståndskraft kan vara avgörande, också den dagen när personer lämnar häkte eller anstalt.

Innan frivilliga börjar som besökare får de utbildning för uppdraget och undertecknar en sekretessförbindelse. Utbildningen består av flera delar: Rödakorskunskap, Grundkurs för besökare inom anstalt och häkten samt Kriminalvårdens lokala introduktion för tillträde till häktet.

Frivilligledaren ska:

  • Ansvara för och leda gruppen och dess verksamhet utifrån styrdokument och riktlinjer
  • Rekrytera, introducera nya frivilliga till verksamheten och ibland avveckla frivilliga
  • Planera och samordna verksamheten
  • Följa upp verksamheten utifrån plan och budget och rapportera till uppdragsgivaren/kretsstyrelsen.
  • Utveckla verksamheten utifrån lokala behov i samråd med uppdragsgivare/kretsstyrelse, frivilliga och deltagare
  • Årligen lämna förslag på verksamhetsplan och budget till uppdragsgivaren/kretsstyrelse.
  • Ge stöd, uppmuntran, återkoppling samt erbjuda kompetensutveckling till gruppens frivilliga.

Omfattning:

  • Frivilligledaren arbetar löpande under verksamhetsåret.
  • Omfattningen av uppdraget i tid enligt överenskommelse med uppdragsgivaren/kretsstyrelse.

Utbildning:

Kontaktpersoner

Marianne Gustafsson

042-18 84 90

marianne.gustafsson@redcross.se


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1674&rmlang=SE