Frivilligledare och volontärer till krisberedskapsgruppen

Halmstad

För att få människor att arbeta mot samma mål krävs organisation och ledarskap. Frivilligledarens betydelse kan inte överskattas. Frivilligledaren har en viktig roll i att föra ut  organisationens värderingar och strategiska arbete  samt att omsätta det operativt i det lokala samhället. Det goda ledarskapet ska vara tydligt och ledande, lyssnande och förstående samt motiverande. Men framför allt grunda sig på Röda Korsets grundprinciper. Förutom de obligatoriska kurserna för frivilligledare som ger bra verktyg i att leda genom grundprinciperna finns stöd i hur du kan tänka och använda dig av grundprinciperna i ditt uppdrag. 

Vi söker även efter volontärer till Krisberedskapsgruppen. Du behövs!

Frivilligledaren ska:   

 • Ansvara för och leda gruppen och dess verksamhet utifrån styrdokument och riktlinjer
 • Rekrytera, introducera nya frivilliga till verksamheten och ibland avveckla frivlilliga
 • Planera och samordna verksamheten
 • Följa upp verksamheten utifrån plan och budget och rapportera till uppdragsgivaren/kretsstyrelsen.  
 • Utvekla verksamheten utifrån lokala behov i samråd med uppdragsgivare/kretsstyrelse, frivilliga och deltagare
 • Årligen lämna förslag på verksamhetsplan och budget till uppdragsgivare/kretsstyrelse
 • Ge stöd, uppmuntran, återkoppling samt erbjuda kompetensutveckling till gruppens frivilliga.

Omfattning  

 • Frivilligledaren arbetar löpande under verksamhetsåret
 • Omfattningen av uåpdraget i tid enligt överenskommelse med uppdragsgivaren/kretsstyrelse.

Utbildning:

 • Rödakorskunskap (webbkurs)
 • Att vara frivillig (webbkurs)
 • Uppförandekoden (webbkurs)

Är det här du? 

 Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • ha erfarenhet av frivilligt arbete. 
 • ha praktisk erfarenhet av ledarskap. 
 • ha praktisk erfarenhet av arbete i kris. 
 • ha erfarenhet av och kompetens i att möta människor i kris eller i svåra situationer  

Det är också viktigt att du:  

 • är bra på att samarbeta och att koordinera. 
 • är flexibel och stresstålig. 
 • är lyhörd. 
 • är en bra förebild och inger förtroende. 
 • kan ta ansvar, fatta beslut och delegera. 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet

Kontaktpersoner

magdalena Engelsz

Krisberedskapsledare

Magdalena.Engelsz@redcross.se


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1561&rmlang=SE