Mentor för en våldsutsatt kvinna

Umeå

Du behövs!

Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Från hösten 2021 drar vi i gång Stella, en stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor och deras barn som är i behov av socialt, emotionellt och praktiskt stöd när dom ska återetablera sig i samhället efter uppehåll på skyddat boende eller andra stödinsatser från Umeå Umeå tjej- och kvinnojour, Centrum mot våld eller Umeå kommun.

Som mentor till en våldsutsatt kvinna ska du vara ett stöd, en resurs och en vän i en period som för många kvinnor upplevs som svår och sårbar.  Ditt uppdrag är att möta kvinnan utifrån hennes önskemål och behov där du ser mötet som en möjlighet till att ta del av hennes livsvärld och låta henne ta del av din, samtidigt som du delar med dig av dina resurser, erfarenheter och kunskaper. För att bli en mentor i Stella måste du ha tid till att lyssna, vara en medmänniska, samt ha en önska om att göra något gott för andra. 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 • förplikta dig till att vara mentor för en våldsutsatt kvinna i en period på  9 till 12 månader 
 • delta i en grundutbildning och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning, handledning och sociala träffar med andra frivilliga mentorer i Stella. 

Omfattning

Du åtar dig att:

 • ha kontakt ungefär en gång i veckan på telefon eller mail 
 • träffa kvinnan minst två gånger i månaden under den begränsade tid som är avtalad för uppdraget, några timmar åt gången
 • delta i olika aktiviteter och bidra med olika former av stöd som kvinnan önskar och är i behov av
 • meddela om du får förhinder från att mötas till avtalad tidpunkt
 • delta i ett avslutssamtal och genomföra en evaluering när perioden för uppdraget är över
 • skriva under överenskommelse och tystnadslöfte

Frivilligprofil

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget. 

På grund av verksamhetens egenart kan enbart kvinnor vara frivilliga i Stella. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • vara minst 25 år 
 • visa fram utdrag ur belastningsregistret och signera tystnadslöfte
 • genomföra grundutbildningen om våld i nära relationer. Efter utbildningen följs du upp med ett individuellt samtal med verksamhetsledaren för Stella.  

Det är också viktigt att du: 

 • är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom. Om du har egna erfarenheter av våld är det viktigt att du har ett avklarat förhållande till din egen våldshistoria
 • är lyhörd och uppmärksam på dina medmänniskors behov och reaktioner
 • kan bekräfta och vågar vara känslomässigt nära
 • är nyfiken och kreativ
 • är flexibel men också bra på att kunna sätta gränser 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 

Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet Kontaktpersoner

Trine Munkvold Lindset

Projektledare Stella

0731010405

trine.munkvold@umeakretsen.se


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I021/1654/main?site=13&validator=fb13671c487bf8377a561c9ed94192aa&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1221&rmlang=SE