En tillsvidareanställd lärare vid MDH kan efter ansökan få sin pedagogiska skicklighet prövad. Den sökande ansöker om att få sin pedagogiska skicklighet bedömd mot kriterierna för Meriterad OCH Excellent lärare via denna länk. Endast lärare som gått kursen Att upprätta en pedagogisk meritportfölj (eller motsvarande) kan få sin skicklighet prövad. Lärum är behjälplig med rådgivning, stöd och bedömning av om en meritportfölj har förutsättningar för att kunna bedömas se https://studentmdh.sharepoint.com/sites/cesam-ext/SitePages/pedagogiskmeritering.aspx

Ansökningar behandlas en gång per år och ska vara HR-sektionen tillhanda senast den 1 oktober. Bedömardag med intervju av de sökande anordnas i november/december. Vid bedömardagen närvarar minst en representant från rekryteringskommittén och de båda utsedda sakkunniga. Rekryteringskommittén lämnar efter beredning förslag till beslut om inplacering i stegen. Fakultetsnämnden fattar beslut om inplacering senast 1 mars året därpå.

Notering: Vid tillfälle när ni lägger in er ansökan i ReachMee. ReachMee fungerar optimalt med webbläsare Internet Explorer. 

Kontaktpersoner