Universitetsledningen

SLU är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Genom fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar SLU till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Hos SLU samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU söker en prorektor som tillsammans med rektor och övrig ledning aktivt ska samverka och utveckla universitetets forskning, utbildning och miljöanalys, tillvarata SLU:s samlade kunskaper och arbeta framåtriktat med att omsätta planer till handling.

Prorektor är rektors ställföreträdare och ersätter i övrigt rektor i den utsträckning som rektor beslutar. Vid SLU förväntas rektor och prorektor komplettera varandra och arbeta tillsammans med rektors ledningsråd. Dessa verkar gemensamt strategiskt och operativt med målet att skapa bästa möjliga förutsättningar för att SLU:s vision och strategiska plan uppnås, för chefer och ledare att bedriva sin verksamhet och för ett attraktivt universitet där studenter och medarbetare trivs och utvecklas.

Verksamhet och organisation

SLU är ett universitet med både geografisk och ämnesmässig bredd. Huvudorter är Uppsala, Alnarp och Umeå men verksamheten bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU ligger som enda lärosäte under Näringsdepartementet med specifika uppdrag inom miljöanalys och livsmedelsstrategi. Det är landets enda universitet som får förvalta fast statlig egendom och som har ett djursjukhus. Flera av utbildningsprogrammen är unika i landet med yrkesutbildningar som skogsmästare, landskapsarkitekt, veterinär och agronom.

Universitetet har ca 3 200 helårsanställda, varav 190 professorer och 560 forskarstudenter, 4 200 helårsstudenter, nära 50 utbildningsprogram och en omsättning på drygt 3,8 miljarder kronor. Universitetet har de senaste åren investerat i moderna lokaler för forskning och undervisning. Samtidigt har organisationen anpassats i syfte att effektivisera, profilera och harmonisera verksamheten.

Styrelsen är det högsta beslutande organet vid universitet. Rektor har som myndighetschef det yttersta ansvaret för att den löpande verksamheten bedrivs enligt gällande regelverk och styrelsens beslut. Som stöd för beslut och förslag till styrelsen har rektor ett ledningsråd där prorektor, två vicerektorer med definierade ansvarsområden, de fyra dekanerna, universitetsdirektören, universitetsdjursjukhusdirektören och en student ingår.

Arbetsuppgifter

 • Prorektor förväntas att:
 • utifrån SLU:s vision, värdegrund och verksamhetsidé tillsammans med rektor och den övriga ledningen aktivt leda en god utveckling av SLU:s hela verksamhet
 • utifrån en helhetssyn och i samarbete med universitetets övriga ledning, formulera strategiska frågeställningar och mål för universitetets fortsatta positiva utveckling på lång sikt
 • analysera omvärlden och stärka SLU:s betydelsefulla roll och bidrag till en hållbar samhällsutveckling
 • vidareutveckla SLU:s arbets- och studiemiljö för såväl medarbetare som studenter
 • vara synlig i organisationen, fånga upp idéer och initiativ till förnyelse och förändring
 • tillsammans med övriga ledningen aktivt bidra till utvecklingen av SLU:s samverkan med externa aktörer inom offentlig sektor, näringsliv och relevanta organisationer
 • etablera och fördjupa relationer och kontakter med viktiga samarbetsparter för SLU såväl nationellt som internationellt

Kvalifikationer

Prorektor förväntas ha:

 • chefs- och ledarerfarenhet och har framgångsrikt tillsammans med andra arbetat med att utveckla akademisk verksamhet
 • god kännedom om ämnesområden där SLU är verksamt, förståelse för forskningens villkor och engagemang i utbildningsfrågor
 • kunskaper om statsförvaltningen och dess processer samt erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället
 • nationella och internationella nätverk och samarbeten

Personliga egenskaper

Du är van att göra strategiska analyser och bedömningar och du drivs av att lyfta helhetsperspektiv och vill bidra till att SLU:s visioner och mål uppfylls. Du är en person med hög personlig integritet och du är en god lyssnare och kommunikatör och förstår vikten av att skapa engagemang hos dina medarbetare. Du visar ett tydligt, reflekterande och samarbetsinriktat ledarskap och har förmåga att ta tillvara olika perspektiv och leda och driva utvecklingsfrågor med god förankring i en utmanade universitetsmiljö.

Stor vikt kommer att läggas vid ledarskaps- och samarbetsförmåga samt personlig lämplighet.

Övrigt

Prorektor

 • utses av universitetsstyrelsen för högst sex år med tillträde den 1 januari 2022. Uppdraget är på heltid.
 • är placerad på campus Ultuna i Uppsala men förväntas vara en närvarande ledare i hela organisationen
 • ska enligt högskoleförordningen uppfylla behörighetskraven för anställning som professor eller lektor
 • är placerad i säkerhetsklass och därför genomförs säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen
 • ska vara svensk medborgare och behärska såväl engelska som svenska.

SLU kommer att genomföra chefstester som en del i rekryteringsprocessen.

För information och ansökan

I denna rekrytering samarbetar SLU med rekryteringsföretaget Wes och det går bra att kontakta rekryteringskonsult Amelie Wallin för mer information gällande uppdraget och ansökningsprocessen. Tele: 070-781 11 00, E-mail: amelie@wesgroup.se

Kontaktpersoner SLU:

Anna-Karin Olofsdotter, personaldirektör
Tele: 018-67 10 82, E-mail: anna-karin.olofsdotter@slu.se

Rolf Brennerfelt, styrelseordförande
Tele: 018-67 33 94

 Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan. Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning ska ha inkommit till SLU senast den 12 april märkt med Ref nr: SLU ua 2020.1.1.1-4371.

Kandidater kan också nomineras av den som är anställd vid SLU.

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.