SMHI är en svensk expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Vår vision är ”Ett hållbart samhälle i en värld i förändring tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat”. Det medför ett globalt perspektiv där högkvalitativ tillämpad forskning och utveckling bidrar till att möta samhällets utmaningar. SMHIs forskning och utveckling sker i nära samarbete med intressenter och med djup förståelse för användarnas behov.

SMHI har möjlighet att inrätta en professur inom varje ämnesområde och har idag professurer inom klimatologi och hydrologi. Nu söker vi en kandidat till den nyinrättade professuren i oceanografi.

Professuren i oceanografi ska stärka SMHIs förmåga att utföra tillämpad forskning som bidrar till att förse samhället med relevant kunskap, information och tjänster. SMHIs professor i oceanografi kommer att ha en viktig strategisk roll i den vetenskapliga ledningen inom ämnet, bland annat genom arbete inom SMHIs ämnesstrategigrupper, genom strategiska samarbeten där SMHI har en roll som partner eller koordinator samt i nationella och internationella nätverk. SMHIs professorer har också en viktig uppgift i att företräda ämnesområdet samt kommunicera vetenskap och forskningsresultat i samhället och internt på SMHI.

Ämnesbeskrivning

SMHIs oceanografiska forskning arbetar i nära dialog med interna och externa användare. Det övergripande målet är att bidra till ett hav i balans och att stötta nationella mål och planer för havet. Detta för att verka mot ett säkert och hållbart samhälle i enighet med målen i Agenda 2030. 

SMHI bedriver forskning inom flera olika områden inom oceanografi. Stort fokus finns på klimatförändringar i havet och dess effekter, samt aspekter i den marina miljön som är viktiga att beakta vid marin planering, marint områdesskydd och marin klimatanpassning. Forskningen bidrar till förståelse för hur människan kan ha ett hållbart samspel med havet samt hur hav kan påverka bebyggd miljö, infrastruktur och ekosystemtjänster.

Forskningen fokuserar huvudsakligen på svenska kustvatten, Östersjön och Nordsjön, men även på Arktis och på global skala. Forskningen bidrar till SMHIs arbete med havsprognoser och Sveriges marina miljöövervakning. Forskningen sker huvudsakligen i nationella och internationella externfinansierade projekt erhållna i konkurrens. Forskningsinriktningar som är aktuella för professuren ska falla inom ett eller flera av SMHIs forskningsområden inom oceanografi:

 • Klimateffekter och annan antropogen påverkan på havet
 • Operationell oceanografi och dataassimilering 
 • Biogeokemiska och fysiska processer och deras påverkan på den marina miljön

Du kan läsa mer om de oceanografiska forskningsområdena på SMHI.se https://www.smhi.se/forskning/forskningsenheter/oceanografi/forskningsomraden-1.105689 

Forskningen ska vara relevant för SMHIs verksamhet och knyta an mot den forskning och modellutveckling som bedrivs vid SMHIs oceanografiska forskningsenhet idag. Erfarenhet av hydrodynamisk modellering, i synnerhet med NEMO, biogeokemisk modellering och/eller kopplad atmosfär-havsmodellering är därmed meriterande. Det är även meriterande att ha arbetat med Östersjön, Västerhavet, Nordsjön eller Arktis.

Som sökande till tjänsten ska du skriva en forskningsplan där du redogör för vilken eller vilka inriktningar forskningen är tänkt att ta samt hur den passar in i SMHIs verksamhet och den oceanografiska forskningsenhetens befintliga forskning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Anställningen omfattar forskning och handledning av forskning på olika nivåer inom inriktningen för tjänsten. I arbetet ingår även vetenskaplig ledning och utveckling av forskningsmiljön på SMHI, administration samt ett aktivt deltagande i forskningsverksamhetens inre och yttre arbete. I arbetet ingår även att initiera och driva interna, nationella och internationella forskningsprojekt, samt att söka externa medel. En viktig uppgift är att pedagogiskt kommunicera forskningsresultat till samhällets olika aktörer.

Behörighetskrav

Som sökande ska du ha oceanografisk forskarutbildning, lägst docent eller motsvarande, samt vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom områden som är av betydelse för anställningens innehåll.

Kriterier för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet:

 • Den vetenskapliga skickligheten ska vara sådan att personen är internationellt erkänd inom området för tjänsten, vilket ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som överstiger vad som krävs för docentkompetens, både kvalitativt och kvantitativt.
 • Den sökandes vetenskapliga publikationer ska vara aktuella, av hög kvalitet och ha publicerats i internationella tidskrifter med granskningssystem.
 • Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att initiera, bygga upp, leda och genomföra forskningsverksamhet med egna forskningsanslag erhållna i nationell och internationell konkurrens.
 • Mycket god erfarenhet, förmåga och intresse till pedagogisk förmedling av vetenskap, populärvetenskap, forskningsresultat och forskningens roll för en hållbar miljö och samhälle.
 • Den sökande ska uppvisa erfarenhet av undervisning på forskarnivå, gärna även inom universitet, högskola eller andra yrkesmässiga sammanhang.
 • Den sökande ska uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning (till exempel av examensarbetare, postdoktorer) och ska normalt ha varit huvudhandledare för minst en doktorand till doktorsexamen.
 • Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att skapa nationella och internationella nätverk.
 • Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att inom ämnesområdet ha samverkat med samhället, samt informera om forskning- och utvecklingsarbete.
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska.
 • Vi förväntar oss att den som inte är har kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk strävar efter att inom ett år förvärva tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna fullgöra de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten och kunna kommunicera inom SMHI och med aktörer i SMHIs omvärld.

Stor vikt fäst också vid:

 • Den dokumenterade erfarenheten av forskning inom inriktningen för tjänsten.
 • Dokumenterad erfarenhet av multidisciplinär forskning.
 • Kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor.
 • Påvisad personlig förmåga och erfarenhet av att bygga och leda vetenskapliga team, samt att föra dialog med samhällsaktörer.
 • Den efterfrågade forskningsplanens kvalitet och relevans i förhållande till tjänsten.

En professor vid SMHI representerar inte enbart sin egen forskning, utan även hela SMHI. Därför är det viktigt att du har bra ledaregenskaper och samarbetsförmåga, där fokus ligger vid att vara relationsskapande och kommunikativ, och att se värdet i att med ett strategiskt tankesätt och gott omdöme stärka gruppens, enhetens och avdelningens forskning till nytta för hela SMHI.

Värdegrund

SMHI har en starkt förankrad värdegrund där personligt ansvar, delaktighet och tillit är några av ledorden. Som professor har du en viktig roll i att koppla ihop dessa värdeord och att hitta en balans mellan strategi och värderingar som kompletterar och samspelar med övriga organisationen. SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares olika bakgrund, erfarenhet, kunskap och personlighet berikar verksamheten.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2024.

Till din ansökan bifogar du de vetenskapliga arbeten som du vill åberopa. Böcker och andra mer omfattande publikationer som inte är digitalt tillgängliga skickas per post. Postförsändelser ska skickas i fyra exemplar, i fyra identiska paket. De adresseras till SMHI; 601 76 Norrköping.

Din ansökan ska innehålla:

 • CV
 • Publikationslista och redogörelse för dina viktigaste resultat som är relevanta för tjänsten
 • De publikationer/vetenskapliga arbeten som du vill åberopa (högst tio stycken)
 • En forskningsplan som beskriver inriktningen av din tilltänkta forskning inom tjänsten och dess policyrelevans (max två sidor)
 • Eventuella andra handlingar som du vill åberopa

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Norrköping eller Göteborg, resor mellan kontoren förväntas eftersom den oceanografiska forskningsenheten finns på båda orterna. Nationella och internationella resor kommer att krävas i tjänsten.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.

Kontaktpersoner

Helén Andersson

Avdelningschef Forskningen

011-495 8000

förnamn.efternamn@smhi.se

Karin Lien Aspeqvist

Personalchef

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Lennart Robertson

Facklig företrädare Saco-S

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Thomas Bosshard

Facklig företrädare ST

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se