Postdoktor i modellering av havs- och klimatutveckling genom tiden

Stockholm

Ref.nr SU FV-3802-22

vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag: 2023-01-15.

Stockholms universitet är ett ledande universitet i Europa med över 29 000 studenter, 1400 doktorander och 5700 anställda inom det naturvetenskapliga och humanvetenskapliga området.

Institutionen för geologiska vetenskaper är en av Naturvetenskapliga fakultetens institutioner med utbildningar på master-, kandidat- och orienteringskursnivå. Institutionen stöder ett brett spektrum av grundforskning inom marin geovetenskap, geokemi och klassisk geologi. Arbetet utförs i samarbete med kollegor på Bolin Center for Climate Research (BCCR),  ett Stockholmsbaserat multidisciplinärt konsortium med över 400 forskare som bedriver forskning inom klimatvetenskap.

Projektbeskrivning
Den storskaliga havscirkulationen har ett betydande inflytande på det regionala och globala klimatet, men det finns fortfarande liten förståelse för vad som driver det övergående eller slutliga tillståndet av havscirkulationen, vilket resulterar i stora osäkerheter förknippade med dess roll i framtida klimat.

Att inte förstå kontrollen av djuphavscirkulationen som den utvecklas genom tiden är ett uppenbart problem på grund av dess samhälleliga påverkan, men det bildar också en påfallande lucka i grundforskningen inom geovetenskap.

Detta forskningsprojekt syftar till att göra ett stort steg framåt för att fylla denna lucka genom att systematiskt modellera havets evolution i samband med klimat och paleogeografiska förändringar som sträcker sig över de senaste 300 miljoner åren.

Fokus kommer att ligga på tidsperioder där stora klimatövergångar inträffade, och förståelse av de framtvingande processerna för dessa övergångar. Dessa inkluderar utrotningshändelserna av gränsen mellan perm och trias (~250 miljoner år sedan, ma) och den tidiga juratiden (~83 ma), glaciationen av Antarktis vid eocen-oligocen övergången (~34 ma) och miocen-pliocen kylning och ökning av växtbiomassa (8-6 ma).

Projektet kommer att använda sig av NCAR-modellen CESM1.2, som är väl testad för en mängd tidigare klimatperioder. Den här postdoktorala forskaren kommer att arbeta som en del av ett tvärvetenskapligt team av experter på fysisk oceanografi, paleoklimatmodellering och paleoklimatrekonstruktioner av havscirkulationen. Projektet stöds av Getech, ett Geoenergy & Green Hydrogen Company, som också tillhandahåller paleogeografierna för de olika tidssegmenten. Dessa state-of-the-art paleogeografier utgör en värdefull resurs i projektet.

Arbetsuppgifter
Den primära uppgiften kommer att vara att anpassa den kopplade modellen CESM1.2 för att simulera en serie havs- och klimattillstånd under de senaste ~300 miljoner åren. Resultaten kommer att jämföras med tillgängliga proxydata för tidigare klimat och tidigare modelleringsstudier.

Den framgångsrika kandidaten kommer också att utvärdera och jämföra rollen av solkraft, växthusgaspådrivning och paleogeografiska förändringar för att driva de stora klimatövergångarna i det förflutna. Resultaten förväntas publiceras i internationella högkvalitativa peer-reviewade tidskrifter.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen, inom oceanografi, meteorologi, tillämpad matematik eller liknande relevant för projektet, ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Urvalet baseras på hur väl den sökande antas kunna fullgöra uppgiften. Särskild vikt läggs vid den sökandes kunskaper och skicklighet inom ämnet för den föreslagna inriktningen, förmåga att uttrycka sitt arbete muntligt och skriftligt, kreativitet, initiativförmåga, självständighet och förmåga att arbeta tillsammans med andra forskare.

Utvärderingen baseras på kvaliteten på tidigare utbildning och erfarenheter och tillämpbarhet på projektet, ambitioner och forskningsidéer, det personliga brevet och eventuellt intervjuer.

Du ska kunna arbeta självständigt och i grupp samt mot deadlines. Du bör kunna kommunicera flytande på engelska. Bevisad erfarenhet av klimatmodellering är mycket önskvärt. Intresset för stora klimatfrågor och paleoklimat är en fördel, och erfarenhet av CESM skulle vara ytterligare en förtjänst.

Anställningsvillkor
Anställningen, på heltid, är på tre år med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Docent Agatha de Boer, agatha.deboer@geo.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • Personligt brev med uppgifter om
  • varför du är intresserad av projektet i annonsen
  • vad som gör dig lämpad för projektet
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet 
 • Examensbevis
 • Egna publikationer som du önskar åberopa (max 5 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.


Sista ansökningsdag: 2023-01-15


Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=19145&rmlang=SE