Postdoktor till FAIRTRANS

Stockholm

Ref.nr SU FV-1726-22

vid Stockholms Resilienscentrum. (Sista ansökningsdag: 2022-06-15) Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2022-06-29.

Stockholms Resilienscentrum (SRC) är en internationellt ledande centrumbildning vid Stockholms universitet som arbetar med tvärvetenskaplig forskning, undervisning och samverkan om resiliens och hållbar utveckling. Sammantaget har SRC ca 135 medarbetare.

Projektbeskrivning
Hur kan civilsamhället mobiliseras för att ge legitimitet till en snabb och rättvis transformation till ett fossilfritt samhälle? FAIRTRANS (Fair Transformations to a Fossil-Free Future) är ett 4-årigt forskningsprogram finansierat av Mistra och Formas. Vi utvecklar vetenskaplig baserade färdplaner utifrån beräkningar och bedömningar av vad som är en rättvis svensk koldioxidbudget. Att säkerställa resilienta samhällen och en biosfär som fortsätter leverera värdefulla ekosystemtjänster kräver en transformation av dagens ekonomiska system. Vi behöver bryta den rådande utvecklingsmodellen där materiell välfärd betonas på bekostnad av livskvalitet, säkerhet och trygghet. Vårt ekonomiska system behöver hålla sig inom de planetära gränserna. Postdoktorn inom FAIRTRANS kommer att utveckla expertis inom området skogens klimatnytta samt resilient skogsbruk.

Arbetsuppgifter
I FAIRTRANS WP3 studerar vi negativa utsläpp från jord och skog. Vi söker en postdoktor som under två år ska utforska och analysera hur skogens och skogsbrukets klimatnytta kan optimeras med hänsyn till skogens övriga ekosystemtjänster och biologisk mångfald. De övergripande frågeställningarna är:

 1. Hur kan klimatnyttan av såväl skyddade skogar som aktivt skogsbruk optimeras på ett för samhället legitimt och kostnadseffektivt sätt?
 2. Hur kan svenska skogar och svenskt skogsbruk öka sin resiliens mot olika förändringar och störningar för att säkerställa klimatnyttan?

Frågorna inbegriper hur samhället säkerställer en hög nettosänka i olika tidsskalor (ska avverkningen öka eller minska?), hur nyttan av substitution kan maximeras (t.ex. genom att öka andelen byggmaterial på bekostnad av papper och biobränslen?), hur skogsbruket kan bli mer resilient (t.ex. med större inslag av kontinuitetsskogsbruk?), samt att utveckla nya möjligheter för hållbart skogsbruk med ett flertal synergieffekter. Eftersom mer än hälften av kolet i svenska skogar finns i marken så behöver markkolet också ingå i analysen.

Vi söker en postdoktor som kan samarbeta med oss och utveckla nya former av skogsskötselsystem, naturresursförvaltning och styrning (s k governance). Forskningen är tvärvetenskaplig och till och med transvetenskaplig, då den i grunden är problembaserad och utförs i samverkan med praktiken. Den sökande bör därför ha erfarenhet av detta tidigare. Erfarenhet från skogs- eller klimatforskning är önskvärt men ej ett krav.

Forskningen inkluderar en analys av hur transformation av skogsskötselsystem har gått till i andra länder t.ex. Tyskland samt scenarier för alternativa skogsskötselsystem i Sverige. Resultatet av dessa studier diskuteras och utvecklas i samverkan med skogsägare, myndigheter och andra organisationer. Beroende på postdoktorns bakgrund och intresse görs fallstudier med intervjuer eller modellering (t.ex. CAPRI) för att analysera resiliens för specifika skogsskötselscenarier. Postdoktorn kan eventuellt handleda en MSc-student med liknande ämne.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att läggas vid:

 • Forskningserfarenhet av policy-relevant tvärvetenskaplig hållbarhetsforskning;
 • Forskning och annan erfarenhet av skogsbruk och klimat;
 • Metodologiska kunskaper i antingen kvalitativa eller kvantitativa metoder;
 • Praktisk erfarenhet av samverkan och policy-dialoger;
 • Högkvalitativa publikationer i vetenskapliga tidskrifter och böcker;
 • God förmåga att ta egna initiativ samt arbeta självständigt och i forskarlag;
 • Mycket goda kunskaper att kommunicera på engelska.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av FAIRTRANS programchef och docent Thomas Hahn, thomas.hahn@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.


Sista ansökningsdag: 2022-06-29


Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=17933&rmlang=SE