vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2022-01-31.

Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 110 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fyra forskningsenheter är: Geomorfologi och glaciologi, Hydrologi, permafrost och miljösystem, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, samt Landskap, miljö och geomatik. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Projektbeskrivning
Fokus är på havsstrandängar utefter den svenska Östersjökusten inom ett FORMAS finansierat projekt Havstrandängar – ett rörligt habitat. Havsstrandängar är ett resultat av landhöjning och gräsmarkshävd. Tidigare fanns det stora områden med sammanhängande områden av havsstrandäng, men idag är det endast en liten del som hävdas. De kvarvarande havsstrandängarna är extremt viktiga för biologisk mångfald, särskilt för många rödlistade fåglar, växter, insekter och amfibier men också för rekreation. Trots insatser för att restaurera havsstrandängar skapar framtida hot från havsnivåhöjningar nya utmaningar, speciellt då spridningen mellan platserna hämmas när habitaten blir mindre och mer isolerade.

Tillsammans med geografiska analyser av historiska data, topografi och framtida havsnivåprojektioner kommer vi kunna uppskatta hur mycket havsstrandäng som förlorats under de senaste 100 åren och som kommer att förloras fram till år 2100, och hur detta påverkar den biologiska mångfalden. Ett syfte är att identifiera lämpliga platser för restaurering inom EU’s habitatdirektiv.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att modellera den tidigare utbredningen av havstrandängar och hur mycket av dagens havstrandäng som kan komma att försvinna i framtiden. Det innebär geografiska analyser av historiska data, topografi och olika scenarier för havsytehöjning och att tillsammans med växtinventeringar undersöka hur växtsamhället kommer att påverkas regionalt och lokalt. Du förväntas leda arbetet med två vetenskapliga publikationer. Växtinventeringarna gjordes under 2021.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Särskild uppmärksamhet kommer att läggas vid forskningsfärdigheter inom växtekologi, modellering av geografiska data och statistisk modellering av artdata och egenskaper.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2022-04-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Sara Cousins, tfn 0708-10 15 95, sara.cousins@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2022-01-31