vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2021-01-29.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande. 

Projektbeskrivning
Vi söker kandidater till en tvåårig postdoktoranställning inom det nyligen finansierade internationella BiodivERsA-projektet ”NordSalt: Klimatförändringar och biologisk mångfald i nordiska strandängar”, finansierat av det svenska forskningsrådet Formas. BiodivERsA är ett nätverk av nationella och regionala finansieringsorganisationer som främjar europeisk forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt erbjuder innovativa möjligheter för bevarande och hållbar hantering av biologisk mångfald. BiodivERsA finansieras av EUs Horizon 2020 ERA-NET COFUND-program.

Projektet NordSalt har som huvudsyfte att undersöka kopplingarna mellan biologisk mångfald och kolinlagring hos nordiska havsstrandängar mot bakgrunden av pågående klimatförändringar och lokal förvaltning. NordSalt är ett internationellt projekt med partners i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Projektet är tvärvetenskapligt och indelat i fem arbetspaket (WP1-5), som vart och ett kommer att anställa en postdoktor eller doktorand.

Postdoktorn som utlyses här kommer att arbeta främst inom WP4: ”Marsh plant biodiversity patterns and ecosystem services”, som leds av Stockholms universitet. Havsstrandängar är globalt mycket viktiga för kolinlagring och står för ca. 50% av det så kallade ”blåa kolet”; en viktig buffert som motverkar global uppvärmning. Strandängar vid Östersjön är till stor del understuderade och skiljer sig väsentligt från ”klassiska” makrotidala strandängar (som är välstuderade globalt) p.g.a. Östersjöns stora klimat- och salthaltgradienter och brist på tidvatten.

Tidigare studier tyder på att strandängsvegetationens sammansättning och mångfald regleras av abiotiska förhållanden (t.ex. klimat, vågsexponering, latitud) och lokal förvaltning (t.ex. boskapsbete). Men den kan också påverkas av pågående klimatförändringar, såsom uppvärmning, havsnivåhöjning och ökad nederbörd. Samtidigt skulle växtsamhällets sammansättning och mångfald också kunna påverka i) de processer som ligger till grund för reglerande ekosystemtjänster (t.ex. sedimentstabilisering och kolinlagring) samt ii) deras känslighet mot klimatförändringar.

Arbetsuppgifter
Anställningen består av 100% forskning kring länkarna mellan abiotiska miljöförhållanden, växtsamhällen och reglerande ekosystemtjänster (kolinlagring och sedimentstabilisering) hos strandängar vid Östersjökusten, med hjälp av fältundersökningar och fält- / laboratorieexperiment. Specifika arbetsuppgifter inkluderar:

 • att leda regelbundna fältprovtagningar i Stockholmsområdet samt att leda kompletterande provtagningar längs Östersjökusten,
 • genomföra laboratorieanalyser av växt- och jordprover, etc.
 • delta i ett långtidsmesokosmexperiment i Hamburg (Tyskland)
 • bistå i gemensamma NordSalt-fältkampanjer i Finland, Danmark, Norge och Tyskland,
 • analysera data, skriva och skicka manuskript till internationella tidskrifter,
 • handleda masterstudenter, vars arbeten anknyter till projektet.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Särskild fokus kommer ägnas åt kvaliteten och kvantiteten på tidigare forskning, skriftlig och verbal kommunikationsförmåga, publicerade arbeten samt personliga referenser. För att vara konkurrenskraftig bör sökande ha:

 • en stark bakgrund (t.ex. doktorsexamen) inom växtekologi eller liknande ämne, och då gärna inom strandängars och/eller våtmarkers ekologi, särskilt med avseende på växt-jord-interaktioner,
 • dokumenterad erfarenhet av forskning på kopplingar mellan biologisk mångfald och ekosystemtjänster,
 • gedigen och dokumenterad erfarenhet av fält- och laboratoriearbete.

På grund av projektets tvärvetenskapliga natur kommer dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning, arbete mot avnämare (t.ex. länsstyrelser, intresseorganisationer) samt möjlighet att kunna kommunicera på talad svenska med avnämare anses som särskilt meriterande.

På grund av projektets fokus måste sökande ha B-körkort (för att kunna köra bil och liten lastbil), regelbundet kunna resa och utföra fält- och laboratoriearbete hemifrån under längre perioder samt tala och skriva engelska flytande.

Vi önskar entusiastiska sökande med hög motivation att bedriva fältforskning, och som tycker om att vara en del av ett internationellt och tvärvetenskapligt team men som också kan arbeta självständigt. Tillsättningen kommer att baseras på en allmän bedömning av den sökandes kompetens och potential för utveckling enligt uppgifterna och förutsättningarna för anställningen.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 1 mars 2021 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Dr Johan Eklöf, tfn 08-16 1358, johan.eklof@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev som på en till två A4-sidor förklarar varför du är intresserad av ämnet/projektet samt vad som gör dig lämplig som kandidat
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 PDF-filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2021-01-29