vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2020-11-07.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 200 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Projektbeskrivning
Den utlysta anställningen ingår i projektet INSERT som är finansierat av Naturvårdsverket. INSERT syftar till att förbättra vår förståelse för kumulativa effekter av exponering för kemikalier (hydrofoba föroreningar och metaller) och andra stressorer (temperatur, salthalt och sedimentegenskaper) i sediment, med särskilt fokus på amfipoder och deras reproduktion. Det övergripande målet är att förstå när och hur blandningar av hydrofoba kemikalier och metaller bidrar till reproduktionskapacitet och utvecklingsavvikelser som observeras i sediment med hög föroreningsbelastning. En stor del av arbetet kommer att utgöras av utveckling och design av ett exprimentellt system, med fokus på utveckling och tillämpning av konceptet kemisk aktivitet i toxicitetsstudier.

Arbetsuppgifter
Anställningen involverar forskning, vilket inkluderar experimentell design, kemisk analys av organiska miljöföroreningar, tolkning av data och datahantering samt att skriva och publicera vetenskapliga artiklar. Detta är ett interdisciplinärt projekt vilket innebär nära samarbete mellan experter inom ekotoxikologi, miljökemi, ekologi och biokemi och och avnämare i projektets referensgrupp. Den sökande bör därför ha ett intresse i att förstå exponering, effektmekanism och effekter av kemikalier i ett större perspektiv.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Kandidaten förväntas ha en doktorsexamen i biologi / ekologi / ekotoxikologi eller motsvarande, med viss erfarenhet av att utveckla experimentella system och hantera ryggradslösa djur. Förståelse av organiska kontaminanters fördelning och spridning i miljön och analys av multivariata experimentella data är meriterande.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-01-15 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Prof. Elena Gorokhova, elena.gorokhova@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-11-07