vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag: (2020-01-10). Förlängd ansökningstid, sista ansökningsdag: 2020-01-31.

Stockholms universitet är ett av de ledande europeiska universiteten i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Universitetet har mer än 33 000 studenter, 1600 doktorander och 5500 anställda, som är verksamma inom det naturvetenskapliga och humanvetenskapliga området. Institutionen för geologiska vetenskaper är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med cirka 70 anställda och 1000 studenter per läsår. Undervisningen sker på kandidat, master och doktorandnivå. Institutionen bedriver forskning inom ett flertal områden inom marin geologi, geokemi och geologi.

Projektbeskrivning
Institutionen för geologiska vetenskaper söker en postdoktor inom marin mikropaleontologi med fokus på planktoniska foraminiferer i Norra ishavet under pleistocen och deras taxonomi, evolution, biologi och paleoceanografi. Tillsammans med forskargruppen kommer du undersöka de marina miljöförhållandena som ledde till en invasion av subpolara planktoniska foraminiferer i de centrala delarna av Norra ishavet under de senaste 700 tusen åren. I användningen av en unik samling av sediment kärnor som förvaras vid institutionen kommer postdoktorn genomföra kvantitativa beräkningar av sammansättningar av levande och fossila planktoniska och bentiska foraminiferer men kan även omfatta; analys av geokemiska parametrar som påverkar foraminiferers paleoecology och paleoceanografi, morfometriska evolutionsanalyser och taxonomi, tillämpning av andra organiska eller oorganiska marina geokemiska parametrar för paleomiljörekonstruktioner. Analyser av planktoniska foraminiferers genomik och/eller sediment DNA analyser är också en möjlighet.

Du kommer delta i en expedition med isbrytaren Oden till de centrala delarna av Norra ishavet under augusti och delar av september 2020 med fokus på havsissmältning och pelagiska ekosystemåterkoplingar i ett varmare Arktis. Tjänsten omfattar att under expeditionen ansvara för utförande av vertikala planktontrålningar för att samla in och beskriva modern planktoniska foraminiferers mångfald.

Arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du bedriva forskning genom användning av olika så kallade proxys och / eller numerisk modellering. Det förväntas att paleoceanografiska teorier skall testas och utvecklas, inklusive förhållandena mellan artiska ekosystem, havsis och havscirkulation. Du förväntas även presentera resultaten vid internationella konferenser och i forskningsartiklar.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

I urvalsprocessen kommer särskild vikt fästas vid forskningsproduktivitet, kommunikationsförmåga, publicering och rekommendationer från fakultet. Sökande förväntas ha en stark bakgrund inom foraminiferers taxonomi och paleoceanografi. Den forskningsplan som efterfrågas i ansökan av denna tjänst bör användas för att visa upp egna forskningsinitiativ.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2020-03-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av docent Helen Coxall, helen.coxall@geo.su.se, eller docent Matt O´Regan, matt.oregan@geo.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta universitetsexamen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev (högst en sida)
 • CV – examina, relevanta kurser, arbetslivserfarenhet i form av undervisning och fältarbete 
 • forskningsplan (högst två sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen (ej obligatoriskt men doktorsexamen måste vara avslutad innan anställningens början)
 • PDF-filer av dina valda publikationer till stöd för din ansökan (högst tre filer)

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-01-31