Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är en högskola i utveckling. GIH är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. Vi utbildar lärare i skolämnet idrott och hälsa, såväl som tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. Vi bedriver forskning med hög kvalitet och samhällsrelevans inom ämnet idrottsvetenskap med fokus på människan i rörelse. Vid GIH arbetar och studerar 160 medarbetare och 1 400 studenter. Högskolan är belägen i centrala Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts- och friluftsområde.

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, har, som enda specialhögskola i landet, idrott, fysisk aktivitet och hälsa som sitt forskningsområde. GIH har av tradition en framträdande multidisciplinär forskning med kompetens i forskningsfrågor inom ett brett spektrum. Verksamheten är organiserad i de tre inriktningarna fysisk aktivitet och hälsa, kultur och lärande samt prestation och träning.

GIH utlyser härmed två till tre doktorandplatser i ämnet idrottsvetenskap inom ramen för den utbildningsvetenskapliga forskarskolan hållbar rörelseutbildning i förskola och skola, SMOVE (Sustainable Movement Education).

Projektbeskrivning

Forskarskolan hållbar rörelseutbildning i förskola och skola syftar till att öka kunskapen kring de pedagogiska utmaningar som är förknippade med uppdraget att erbjuda hållbar daglig rörelse för barn och elever i förskolor och skolor, inklusive förskoleklass och fritidshem. Verksamheten genomförs i samverkan mellan GIH, Göteborgs universitet, Malmö universitet och Örebro universitet.

Avhandlingsprojekten förväntas behandla rörelseutbildning som en del av hela skoldagen. Det saknas idag kunskap om hur förskolor och skolor på ett långsiktigt hållbart sätt kan leva upp till målsättningen i läroplaner att erbjuda barn och elever daglig rörelse. Begreppet hållbar rörelseutbildning relaterar här till pedagogiska och didaktiska utmaningar som är förknippade med livslångt lärande utifrån frågor om jämlikhet, social rättvisa och grundläggande perspektiv på rörelse, hälsa och välbefinnande. Rörelse kan innefatta lek, spel, idrott, dans, friluftsliv, med mera.

Vi välkomnar sökande med utbildningsbakgrund inom idrottsvetenskap eller i förskola, fritidshem, lärare i hela grundskolan samt lärare i idrott och hälsa som intresserar sig för att forska om hållbar rörelseutbildning i skola och förskola.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Inom ramen för en doktorandanställning kan även undervisning och annan tjänstgöring vid institutionen förekomma, så kallad institutionstjänstgöring. Som en del i att förbereda doktorander för ett fortsatt yrkesliv inom högskolan ser GIH gärna att doktoranden förlägger sin anställning över fem år med 20 % institutionstjänstgöring.

Ytterligare information om forskarskolan hittar du på GIH:s hemsida: www.gih.se/forskarskolanSMOVE

Behörighet till utbildning på forskarnivå

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs att den sökande har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper
 • den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.
 • förmåga att kommunicera på svenska och engelska.

Gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6 är ett grundläggande krav. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium krävs intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest (TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (The International English Language Testing System), eller Cambridge ESOL, (English Language Assessment)) i enlighet med krav som anges på antagning.se (länk). Eventuella undantag från krav på intyg är reglerade på www.universityadmissions.se. Sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver visa prov på engelskt språktest.

Den grundläggande behörigheten ska vara uppfylld vid tiden för antagning till forskarutbildning, 2022-02-15.

Ansökan

Ansökan om antagning ska innehålla följande vidimerade handlingar i pdf-format:

 • Examensbevis eller andra dokument som styrker behörigheten. Kopia på examensbevis ska bifogas på originalspråk samt i engelsk översättning av auktoriserad översättare (gäller ej svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska). Om studierna inte är avslutade vid ansökningstillfället ska den sökande även bifoga ett intyg utfärdat av utbildningsanordnaren som anger förväntat examensdatum,
 • Intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest: TOEFL, IELTS, ESOL (gäller sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium eller en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program),
 • Uppsats på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats). Accepterade språk är svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska,
 • CV med en kort skriftlig motivering av ansökan utifrån, utbildningsbakgrund,
 • Forskningsskiss om 5 sidor (bakgrund, syfte och frågeställningar, teoretiskt ramverk, metod).

Läs mer om ansökan till utbildning på forskarnivå.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning på högskolepoängen på avancerad nivå samt kvalitet på det självständiga arbetet på avancerad nivå. Bedömningen sker utifrån följande fastställda kriterier: 

 • förtrogenhet med för avhandlingsämnet relevanta förkunskaper inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa,
 • teoretisk medvetenhet samt förtrogenhet med adekvata metoder,
 • analytisk förmåga,
 • förmåga till kritiskt tänkande och problemformulering,
 • skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga samt,
 • förtrogenhet med etiska problemställningar.

För denna doktorandplats beaktas även följande:

 • förtrogenhet med svenskt utbildningsväsende, särskilt med avseende på förskola och skola, inklusive fritidshem.

Antagning och anställning

Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningens 7 kap. samt i GIH:s antagningsordning. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i högskoleförordnings 5 kap. Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. 

Övriga villkor

Vi förutsätter att du befinner dig på högskolan för att följa kurser och seminarier samt att du aktivt deltar i vår forskningsmiljö. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen utbildning rekommenderas innehavaren att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i högskoleförordningen.

För mer information om anställningarna som doktorand och utbildning på forskarnivå vid GIH hänvisas till våra webbsidor om utbildning på forskarnivå vid GIH.

För information om vad det innebär att vara anställd på GIH, se vår medarbetarskaps- och ledarskapspolicy.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning om fyra år på heltid (motsvarande 100 procents tjänstgöringsgrad) enligt högskoleförordningens 5 kap 1–7§ med tillträde under vårterminen 2022, dock senast den 1 maj 2022. Inom ramen för en doktorandanställning kan även undervisning och annan tjänstgöring vid institutionen förekomma. GIH ser gärna att doktoranden förlägger sin anställning över fem år med 20 % institutionstjänstgöring.

Lön

Lönen regleras genom lokalt kollektivavtal.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 30 november, 2021.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Håkan Larsson

Professor, vetenskaplig ledare

08 120 538 28, 070 147 31 10

hakan.larsson@gih.se

Paul Sjöblom

Prefekt, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

08-120 537 48

paul.sjoblom@gih.se

Jonas Mikaels

Studierektor

jonas.mikaels@gih.se

Camilla Norrbin

Facklig företrädare, OFR-ST

08-120 537 14

camilla.norrbin@gih.se

Kerstin Hamrin

Facklig företrädare, Saco-S

08-120 538 16

kerstin.hamrin@gih.se