Doktorand i kulturgeografi

Ref PAR 2022/1578

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen bedriver utbildning och forskning inom tre olika ämnesområden; ekonomisk historia, kulturgeografi samt innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar. De olika ämnesområdena inom institutionen skapar möjligheter till tvärvetenskaplig utbildning och forskning.

Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet utlyser 1 doktorandplats vid avdelningen för kulturgeografi. Inom kulturgeografi studeras samhällets utveckling ur ett rumsligt perspektiv, såväl globalt och lokalt, som på individ- och hushållsnivå. Det innefattar människors samspel med den omgivande miljön, samt hur verksamheter och platser utvecklas i relation till omvärlden. Avdelningens forskning fokuserar särskilt följande teman: landskap och fysisk planering, mobilitet och tillgänglighet samt utvecklingsgeografi.

Doktorandprojektet ingår i forskningsprogrammet Hemarbetet, pandemin och den hållbara staden: Omställningens möjligheter, utmaningar och spänningar.

Arbetsuppgifter   

Detta doktorandprojekt ingår i ett större forskningsprogram som handlar om hur distansarbete i hemmet i stor skala kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. Ett omfattande hemarbete kan potentiellt trigga betydelsefulla rumsliga anpassningar i vardagens strategier, preferenser och prioriteringar, t.ex. genom att den bostadnära tillgängligheten och digitala närheten blir mer central och styrande för hur människor dagligen rör sig, var de vistas och vad de ägnar sin tid åt. En ökad fysisk frikoppling från den reguljära arbetsplatsen (kontoret) kan också komma att påverka hushållens långsiktiga geografiska beslut om var man vill bo och flytta och därmed förändra rumsliga strukturer i samhället. Det gäller också hur kontor, arbetsplatser och service kan organiseras och lokaliseras i staden i förhållande till var människor bor. Denna typ av både snabba och långsamma rumsliga förskjutningar har energi- och resursmässiga implikationer som kan vara mer eller mindre ekologiskt och socialt hållbara, och mer eller mindre aktivt understödda genom politik och planering. Anpassningarna kan också vara mer eller mindre påtvingade, påverkbara och varaktiga över tid.

Att ta tillvara på pandemigenererade erfarenheter av omställning är av stort värde ur ett framåtblickande samhälls- och resursperspektiv. Detta genom att i) synliggöra de möjligheter till resurseffektiv omställning som ligger i att livet inte i alla avseenden återgår till tiden innan pandemin; ii) öka kunskapen om människors strategier, vilja/ovilja och beredskap att permanenta och vidareutveckla de anpassningar av arbete och vardag som pandemin på kort sikt frambringat; iii) bidra med förståelse om de utmaningar, risker och målkonflikter som en omställning mot hemarbete är förknippad med ur både miljömässigt och socialt perspektiv samt att iv) ge inblick i skillnader i hemarbetets praktik och hållbarhetskonsekvenser (ekologiskt och socialt) särskilt med avseende på kön, familjesituation, boendeförhållanden och typ av anställning och kvalifikationsgrad. 

För mer information om utbildning på forskarnivå vid Institutionen för ekonomi och samhälle se här.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.   

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:    

 1. avlagt examen på avancerad nivå,  
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller  
 3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.  

Dessutom, har att den sökande godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i kulturgeografi/geografi varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på avancerad nivå, i ämnet eller i näraliggande ämne. Behörighet har också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För anställningen gäller att den sökande behärskar svenska eller annat skandinaviskt språk flytande, då arbetet innefattar intervjuer och enkätstudier i Sverige. För tjänsten krävs även goda språkkunskaper i engelska i både tal och skrift. 

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Meriterande är om sökanden har dokumenterad erfarenheter av studier kring hållbar samhällsplanering med fokus på människors vardagsliv, arbete, mobilitet och tillgänglighetsstrategier. Särskilt meriterande är dokumenterad erfarenheter av kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För tjänsten är det viktigt att ha god samarbetsförmåga. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp.

Därvid beaktas följande parametrar:

 • Utbildning av särskild relevans, utöver den som ger allmän och särskild behörighet.
 • Erfarenhet av kvalificerat forsknings- och utredningsarbete.
 • Dokumenterad erfarenhet av studier inriktade mot hållbarhetsfrågor med fokus på människors vardag, arbete och mobilitet, samt arbete med kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder.
 • Publikationer, inkl. uppsatser på kandidat- och mastersnivå.
 • PM: Egen reflexion kring hur man skulle vilja utveckla doktorandprojektet vidare.

Anställning   

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning om fyra år enligt högskoleförordningen med omfattning om 100 %. Anställningen är placerad vid avdelningen för kulturgoegrafi, institutionen för ekonomi och samhälle. Tillträde till doktorandtjänsten är 2023-01-01 eller enligt överenskommelse.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100 Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande   

I urvalsprocessen är det aktuellt med bland annat intervjuer, skriftliga test och granskning av sökandes referenser.  

Kontaktuppgifter för anställningen   

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

Eva Thulin, Professor, Eva.Thulin@geography.gu.se 

Anders Larsson, Docent, Avdelningschef, Anders.Larsson@geography.gu.se

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande    

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal.   

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.   

Bifoga i ansökan:  

 • Personligt brev med kort motivering varför man är intresserad av forskar­utbildning (max 1 sida)
 • CV (meritförteckning)
 • Examensbevis, och/eller betyg på genomförda kurser
 • Forskningsidé (egen reflexion kring hur man skulle vilja utveckla doktorandprojektet vidare)
 • Uppsats på avancerad nivå (Masters uppsats; examensarbete eller sista utkast på manus)
 • Överiga dokument, relevanta för ansökan

Ange tydligt ditt svenska personnummer i ansökan, förslagsvis i CV och personligt brev. Ange även tydligt vilket rekryteringsärende det gäller.

Ansökan ska vara inkommen senast:2022-12-07

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.