Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Centrum för Hav och samhälle vid Göteborgs universitet ledigkungör tre doktorandanställningar inom Forskarskolan i transdisciplinär havsforskning

Forskarskolan i transdisciplinär havsforskning organiseras av Centrum för hav och samhälle, en fakultetsöverskridande enhet vid Göteborgs universitet. Centret har som uppdrag att initiera och utveckla transdisciplinär forskning och utbildning inom det marina området. Ett antal projekt och nätverk är baserade vid centret. Forskarskolan utlyser nu tre doktorandtjänster inom forskningsprojektet “Coastal fisheries in Sweden: from a changing sea to a robust science-policy environment”. Projektets syfte är att utveckla kunskap för att kartlägga kumulativa effekter av de sociala och miljömässiga faktorer som hämmar kustfiskets hållbarhet i Sverige. Projektet kommer att tillämpa inter- och transdisciplinära ansatser för att identifiera om och hur kustfisket kan utvecklas till en livskraftig och miljömässigt ansvarsfull industri, och undersöka mekanismer som används för att sammanfatta forskningsresultat för policyändamål. I fokus för projektet står en övergång till ett kustfiske som bidrar till att bygga upp den kustnära landsbygdens ekonomi och tillgodose en ökande efterfrågan på lokalt producerad mat från havet utan att äventyra planetens välfärd, samt förståelse av kopplingen mellan vetenskap och förvaltning av naturresurser.

De tre doktoranderna kommer att ha varsin akademisk hemvist: Institutionen för globala studier, Institutionen för geovetenskaper, respektive Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Hemvisten är den institution där huvudhandledaren är anställd, och doktoranden examineras i enlighet med de regler som gäller vid denna institution. Doktoranderna och deras handledare förväntas delta i seminarier, workshops och liknande aktiviteter som anordnas av forskarskolan, och gemensamt producera minst en tvärvetenskaplig publikation.

En beskrivning av projektets doktorandtjänst inom naturgeografi, vid Institutionen för geovetenskaper, följer nedan.

Doktorand i naturgeografi med fokus på påverkan av klimat och miljö på kustfiske i Sverige

Institutionen för geovetenskaper har 70 anställda. Vi har kandidat- och mastersprogram i geovetenskaper och geografi samt forskarutbildning med flera geovetenskapliga inriktningar. Våra starka forskningsområden är klimatologi, biogeokemi, petrologi/geokemi och tillämpad geovetenskap. Institutionens strategi lägger tonvikt på vidare utveckling av geosystemvetenskap.

Ytterligare information finns på vår webbplats: https://www.gu.se/geovetenskaper  

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för den antagna doktoranden är att skriva en avhandling inom det ovan ämnet Effekten av klimat- miljöförändringar på svenskt kustfiske, samt att ta nödvändiga kurspoäng. Det kan finnas möjlighet att utföra i undervisning, forskning eller administration som inte är direkt förknippat till avhandlingsämnet och förlänger anställningen. Kandidaten förväntas delta i institutionens aktiviteter, såsom workshops och seminarier.

Globalt har fiskpopulationer minskat under de senaste decennierna på grund av ökat fisketryck, förändringar av livsmiljöer och klimatförändringar. Ökande havsytetemperaturer, liksom förändrade hydroklimatmönster, kan orsaka förändringar i artsammansättning och distribution, vilket kan vara positivt för vissa arter, men negativt för andra. Överfiske kan i värsta fall leda till utrotning av arter, men också ökad känslighet för klimat och miljöförändringar. För att utröna den relativa betydelsen av olika faktorer som påverkar fiskpopulationsdynamiken och hållbarheten i kustfisket, krävs långsiktig information om fiskpopulationsvariationer, fisketryck (inklusive redskapsanvändning), relevanta klimatparametrar och havslandskapskonfigurationer. Detta underlättar modellering av potentiella förändringar av fiskbestånd under olika klimatförändringsscenarier.

Syftet med detta doktorandprojekt är att sammanställa relevanta fiskeri-, klimat- och geografiska data för att bedöma drivkrafterna av den långsiktiga populationsdynamiken hos kommersiellt viktiga fiskar längs den svenska västkusten. Genom att kombinera klimat och miljödata, fiskedata samt detaljerad information om fisketrycket, kommer drivkrafterna av lång- och kortvarig fiskpopulationsförändringar under det senaste århundradet att undersökas. Med tanke på den potentiellt stora, men lite undersökta, effekten av extrema händelser (som värmeböljor och torka/översvämningar) på fisk, kommer detta att specifikt undersökas. Den inhämtade informationen kommer därefter att användas för att göra riskbedömningar av utvalda kustfiskpopulationer för en nära framtid under olika klimatscenarier med hjälp av klimatmodellsimuleringar

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

  Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i naturvetenskap har den som:
  (i) ha en relevant* examen från en utbildning på avancerad nivå inom naturvetenskap, eller (ii) ha avslutat minst 60 högskolepoäng inom en relevant naturvetenskaplig utbildning på avancerad nivå, eller (iii) ha avslutat ett motsvarande program, relevant för det naturvetenskapliga ämnesområdet inom eller utanför Sveriges gränser.

*Relevant för den planerade utbildningen på forskarnivå

För särskild behörighet krävs också att sökande behärskar engelska i tal och skrift på en godtagbar nivå.

Det är önskvärt att kandidaten har dokumenterad erfarenhet inom klimatpåverkan på kustnära områden och/eller fiskekologi. Dokumenterad erfarenhet inom programmering (Matlab, R eller liknande) och förmågan av att hantera stora datavolymer samt fallenhet för statistisk analys räknas som starka meriter.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på:
- meriter från grundläggande utbildning
- meriter från den utbildning på avancerad nivå, som åberopas inom särskild behörighet
- den tidigare utbildningens relevans för den planerade utbildningen på forskarnivå
- bedömning av sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå
- i förekommande fall, bedömning av sökandes förmåga att arbeta inom en forskargrupp

Anställning

 

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

En antagning till utbildning på forskarnivå vid vår institution leder till en doktorsexamen inom naturvetenskap med inriktning miljövetenskap eller naturgeografi.
Denna doktorand finansieras av institutionen och via externa medel.

Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för geovetenskaper
Tillträde: Enligt överenskommelse

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

Urval, intervju och utvärdering kommer att genomföras av en rekryteringsgrupp på Institutionen för geovetenskaper. Ett urval av sökande kommer kallas till intervju via videolänk under 2021.

Kontaktuppgifter för anställningen

Kontakta gärna Professor Hans Linderholm in naturgeografi, hans.linderholm@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska inkludera:

 • Ett kort personligt brev som motiverar varför tjänsten söks (max en A4)
 • En attesterad lista med kvalifikationer (CV)
 • En kopia av examensbevis samt utskrift på tagna kurser och betyg
 • En kopia på masteruppsats (eller motsvarande), samt andra relevanta publikationer
 • Ett utkast till ett forskningsplan som beskriver en potentiell forskningsinriktning kandidaten vill fokusera på inom ramverket för projektet (max 2000 ord, referenser inkluderat). Utkastet skall inkludera relevans, teori, metod och material om hur forskningen kan genomföras.
 • Kopior av tidigare anställningsbevis som kan anses relevanta för ansökan
 • Kontaktinformation till minst två referenser som är bekanta med den sökandes kvalifikationer.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-16

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.