Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Högskolan för scen och musik finns i huset Artisten i centrala Göteborg och ingår i den Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Institutionen utbildar komponister, musikalartister, musiker i flera genrer, lärare i musik, dans och teater, operasångare, performanceartister och skådespelare, och har drygt 600 studenter. Högskolan för scen och musik bedriver även utvecklingsarbete, forskarutbildning och forskning samt har en omfattande utåtriktad verksamhet. Institutionen har närmare 200 anställda.

Vi erbjuder högt specialiserade utbildningsprogram i en utåtriktad och internationell miljö. Vår unika ämnesbredd ger samtidigt studenter och medarbetare förutsättningar för ett bredare konstnärligt perspektiv och möjligheter att utforska nya arbetssätt och forskningsfält. Tillsammans med vår systerinstitution, HDK-Valand, är vi Skandinaviens bredaste konstnärliga fakultet.

 

Ämnesbeskrivning

Forskarutbildningsämnet scenisk gestaltning undersöker frågeställningar med relevans för scenkonsten, den konstnärliga forskningen och samhället i övrigt. Reflektion över den egna praktiken är ett viktigt redskap för kunskapsutveckling och förnyelse inom fältet. Utbildningen på forskarnivå inom ämnet vänder sig till scenkonstnärer inom skilda discipliner och genrer (inom exempelvis teater, musikdramatik, dans eller performance).

Denna utlysning riktar sig särskilt mot scenkonstnärliga praktiker som undersöker plats, offentlighet och vardagens livsmiljöer i en kritisk diskussion med samhälle och samhällsutveckling. Det kan exempelvis handla om en konstnärlig forskning som på olika sätt belyser gentrifieringsprocesser inom stadsutveckling, som arbetar med avkolonisering av offentliga rum eller som utforskar hur konstnärliga arbetsprocesser, uttryck och spelplatser påverkas och kan utvecklas vidare i en föränderlig omvärld.

Platsspecifik scenkonst har länge strävat efter att lyfta fram och undersöka platser utanför de traditionella konstarenorna, till exempel att verka mot dominanta diskurser inom det urbana landskapet eller att skapa immersiva upplevelser för åskådare på platser där det reella och det fiktiva överlappas. Under senare år har diskussionen om offentlighet och det offentliga samtalet fått en ny roll i ett hårdnande och alltmer segregerat samhällsklimat. Det innebär också nya utmaningar och möjligheter för scenkonst som inriktar sig på platsskapande och platskritisk verksamhet.

Från och med 2021 inrättas en ny tvärkonstnärlig forskningsplattform vid vår fakultet, PLACE (Public Life, Arts & Critical Engagement) som ska fungera som en mötesplats och resurs för doktorander och forskare med intresse för plats och offentliga rum ur ett kritiskt samhällsengagemang.

Arbetsuppgifter

Utbildning på forskarnivå omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Utbildningen består av en kursdel om minst 60 högskolepoäng samt en avhandlingsdel om minst 150 högskolepoäng. Kursdelen är dels organiserad genom obligatoriska baskurser, seminarier och konferenser i en forskarskola som drivs i samverkan med HDK-Valand inom Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet, dels genom ämnesspecifika kurser.

Som doktorand kommer du att ingå i kollegiet på scenområdet vid Högskolan för scen och musik och du förutsätts samverka med undervisningen på grund- och avancerad nivå. På samma sätt innebär ditt aktiva deltagande i forskningsmiljön vid såväl institutionen som fakulteten att du är fysiskt närvarande och deltar i det dagliga arbetet.

Efter överenskommelse med doktoranden kan institutionstjänstgöring komma att erbjudas i anställningen med upp till 20% av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Goda kunskaper i engelska är en förutsättning då forskningen och forskarutbildningen bedrivs i en internationell miljö.

Högskolan för scen och musik uppmuntrar sina lärare och doktorander att genomgå universitetets högskolepedagogiska utbildningar om man inte redan har motsvarande kunskaper.

Forskningsmiljön

Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet har under det senaste decenniet byggt upp en miljö där forskning och utbildning ges möjlighet att samverka, en miljö som tillåter såväl ämnes- och fakultetsöverskridande forskningsprojekt som projekt starkt inriktade på konstnärlig fördjupning. Doktorander möts regelbundet i tvärkonstnärliga forum såväl inom institutionen som på fakultetsnivå.

Högskolan för scen och musik och den konstnärliga fakulteten ingår i flertalet internationella nätverk med samarbetspartners över hela världen, bland annat inom scenkonst, musik, pedagogik och konstnärlig forskning. 

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Dekanen vid Konstnärliga fakulteten får medge undantag från kravet på grundläggande behörighet. För behörighet krävs dock alltid att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att genomgå utbildningen. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i scenisk gestaltning har den som:

  • har minst 120 högskolepoäng (eller motsvarande) inom ämnen som bedöms ha relevans för utbildningen på forskarnivå inom ämnet, eller motsvarande kunskaper,
  • har en dokumenterad studieinriktning som omfattar ämnen inriktade mot relevanta frågeställningar inom scenisk gestaltning,
  • har ett godkänt självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng (alternativt flera arbeten som tillsammans motsvarar eller bedöms motsvara 30 högskolepoäng) i ett ämne som bedöms ha relevans för utbildningen på forskarnivå inom ämnet,
  • har dokumenterade konstnärliga erfarenheter och förmåga att arbeta med konstnärlig gestaltning på hög professionell nivå.

Särskild behörighet har även den som i annan ordning, inom eller utom landet, förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande, som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet, görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen enligt de urvalskriterier som anges i forskarutbildningsämnets allmänna studieplaner. I bedömningen kommer ansökningar med forskningsprojekt riktade mot den aktuella utlysningens fokus på plats, offentlighet och vardagens livsmiljöer att prioriteras.

Intervjuer ingår i urvalsprocessen. Dessa kommer äga rum den 5-6 maj och är en förutsättning för eventuell antagning. 

För kvalifikationer och önskvärda meriter, se de allmänna studieplanerna för Filosofie doktorsexamen i scenisk gestaltning och Konstnärlig doktorsexamen i scenisk gestaltning:

https://www.gu.se/scen-musik/var-forskarutbildning/scenisk-gestaltning

De två olika examina är båda inriktade mot konstnärlig forskning. Viktningen och utformningen av det konstnärliga arbetet skiljer sig något åt. Doktorandens val av examina kommer att diskuteras i början av studietiden.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 4 år
Omfattning: 100%
Placering: Högskolan för scen och musik. Göteborg
Tillträde: 2021-09-01

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Detta beskrivs tydligare i dokumentet Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet – Doktorandreglerna Dnr V2018/603 https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1694/1694635_doktorandregler--180701.pdf

Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Den som endast ansöker om att bli antagen till utbildning på forskarnivå, utöver av institutionen finansierad doktorandanställning, ska bifoga en styrkt finansieringsplan för hela studietiden (fyra år vid heltid och vid deltid maximalt 8 år). Villkor för annan finansiering än en doktorandtjänst beskrivs under Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet – Doktorandreglerna, avsnitt 5, sid 6-8 (se ovan).

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

Rekryteringsgruppens arbete leds av ämnesföreträdaren i scenisk gestaltning. I övrigt ingår i rekryteringsgruppen disputerade forskare vid institutionen/fakulteten, doktorandrepresentant, forskarutbildningshandläggare samt en extern sakkunnig. Varje ansökan läses av flera personer. De sökande med högst raknade ansökningar kallas till intervjuer.

Kontaktuppgifter för anställningen

För allmänna frågor om antagningen, kontakta:
Anna Frisk, forskarutbildningshandläggare, anna.frisk@konst.gu.se

För specifika frågor om scenisk gestaltning, kontakta:
Cecilia Lagerström, ämnesansvarig scenisk gestaltning: cecilia.lagerstrom@hsm.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av kanditater görs på grundval av de kvalifikationer som registrerats i ansökan.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. Ett personligt brev där du motiverar din ansökan och sammanfattar din kompetens.
  2. Ett CV inklusive yrkeserfarenhet, tillsammans med en lista över publikationer / föreställningar / scenkonstnärlig verksamhet, samt dokumentation av denna eller länkar till dokumentation online. I vissa fall kan bedömningsgruppen begära tillgång till konstnärliga verk.
  3. Kopia på examensbevis/studieintyg och eventuella andra intyg som kan vara intressanta för ansökan. Examensbevis på andra språk än svenska och engelska behöver vara översatta till engelska. Notera att om den sökande ansöker med ”motsvarande kunskaper” behöver dessa tydligt läggas fram och vara dokumenterade.
  4. En forskningsprojektplan (max 6 sidor) som visar hur du tänker dig ditt framtida avhandlingsarbete. Här ska ingå en beskrivning av forskningsprojektets syfte, problemområde, metoder och genomförande samt en tidsplan. Beskrivningen ska innehålla en reflektion över projektets relevans samt betydelse för det konstnärliga fältet. Om du skriver på svenska behövs ett kortare sammandrag på engelska.

Övrig information om utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet, bland annat gemensamma doktorandregler, finns på www.doktorand.gu.se 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-03-01

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner