Universitetslektor i flerspråkighet, en eller flera

Referensnummer PAR 2024/444

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

 

Ämne 

Flerspråkighet.

 

Ämnesbeskrivning 

Vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi bedrivs forskning inom många aspekter av området flerspråkighet. Vi söker dig som vill bidra till att förnya och utveckla en väl etablerad verksamhet.

Vid institutionen ges undervisning i flerspråkighet och svenska som andraspråk på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt inom ämneslärarutbildningen. Grundutbildning i ämnet har bedrivits sedan 1980-talet och forskarutbildning sedan början av 2000-talet. Centrala frågor för utbildningen på samtliga nivåer är andraspråksinlärning, andraspråksutveckling och andraspråkundervisning. Ämnesdidaktiska perspektiv på svenska som andraspråk samt flerspråkighets- och mångfaldsaspekter i samhälle och skola är också av särskild vikt. Institutionen har också stora uppdrag för Skolverket och inom kompetensutveckling för lärare i svenska som andraspråk. 

 

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna består av undervisning, forskning, samverkan samt administration och ledning.

Anställningens undervisningsfokus är framför allt i kursutbudet för flerspråkighet och svenska som andraspråk och i lärarutbildningen. Undervisningen på grundnivå och lärarutbildning bedrivs främst på svenska, men kurser på engelska kan förekomma på avancerad nivå och i forskarutbildningen. Sökande förutsätts därför dels kunna undervisa på svenska (eller danska eller norska), dels på engelska. Docentkompetenta sökande förväntas kunna undervisa, handleda och examinera på avancerad nivå och forskarnivå.

Den sökande ska forska samt bedriva ett aktivt arbete inom ämnets forskningsmiljö, dvs. exempelvis delta i seminarier och söka forskningsmedel. Sökande förväntas också bidra till att synliggöra ämnet utanför den egna verksamheten genom att publicera sin forskning och presentera den vid konferenser, men också genom att deltaga i forskningsnätverk och initiera forskningssamarbeten.

Anställningen förutsätter att den sökande har god vana vid digitala plattformar och är införstådd med att den administrativa delen av tjänsten innebär såväl egenrapportering av egna ärenden, som digitala undervisningssätt och betygsdokumentation via lär- och betygsplattformar. Ledningsuppdrag kan komma att bli aktuella inom ramen för anställningen.

För att kunna ta aktiv del i miljön förväntas lärare vid institutionen vara närvarande på plats minst
60 % av tiden.

 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • avlagt doktorsexamen i relevant forskarutbildningsämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • visat pedagogisk skicklighet.

Med “relevant forskarutbildningsämne” avses här svenska som andraspråk, flerspråkighet eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Avhandlingen ska ha en tydligt språkvetenskaplig inriktning.

Att kunna undervisa på svenska, danska eller norska är en förutsättning för anställningen, då kursutbudet i huvudsak ges på svenska.

 

Bedömningsgrunder 

Enbart behöriga sökande kommer att bedömas. Vid bedömningen av de sökandes meriter kommer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att väga lika tungt, och därför bör varje sökande redovisa och dokumentera sin pedagogiska meritering lika noggrant och utförligt som den vetenskapliga meriteringen.

Vid prövning av den sökandes pedagogiska meriter kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning inom svenska som andraspråk och flerspråkighet. Erfarenhet av undervisning inom lärarutbildning är meriterande.

Vid bedömningen av sökandes meriter kommer också vikt att fästas vid ledningsförmåga och administrativ skicklighet, samverkan med det omgivande samhället och personlig lämplighet.

För bedömningsgrunden vetenskaplig skicklighet kommer grad av skicklighet i bland andra följande aspekter beaktas:

 • kvalitet och originalitet i forskningen
 • produktivitet i vetenskaplig publicering inom för anställningen relevant forskningsområde
 • förmåga att utveckla, leda och genomföra forskning, enskilt och i samarbete med andra
 • förmåga att handleda och granska i utbildning på avancerad nivå
 • etablering i vetenskapssamhället genom t.ex. expertroller, vetenskapliga uppdrag och deltagande i nätverk
 • erfarenhet av att söka och erhålla forskningsmedel.

För bedömningsgrunden pedagogisk skicklighet kommer grad av skicklighet i bland andra följande aspekter beaktas:

 • högskolepedagogisk meritering (utbildning och kurser)
 • skicklighet i att planera och utveckla kurser på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet
 • bredd och djup i pedagogisk erfarenhet inom ämnesområdet för anställningen
 • undervisningsskicklighet
 • progression och utveckling i arbete som lärare
 • pedagogisk utvecklingsverksamhet
 • pedagogiskt ledarskap och utveckling i arbetet som lärare

Om den sökande saknar den högskolepedagogiska utbildning som krävs vid Göteborgs universitet (motsvarande kurserna PIL101, PIL102 och PIL103) ska denna utbildning genomföras inom ett år från anställningens början. Annan högskolepedagogisk utbildning kan dock valideras och ses som likvärdig med högskolepedagogisk utbildning från Göteborgs universitet. (Se https://pil.gu.se/resurser/meriter).

För bedömningsgrunden samverkan kommer bland annat följande aspekter beaktas:

 • information om utbildning, forskning och utvecklingsarbete
 • insatser för folkbildning och populärvetenskap
 • initiering och genomförande av samverkansprojekt med externa aktörer
 • relevant erfarenhet från och insikter i verksamhet hos viktiga samverkansaktörer
 • insatser inom uppdragsutbildning och uppdragsforskning.

För bedömningsgrunden ledningsförmåga och administrativ skicklighet kommer bland annat följande aspekter beaktas:

 • innehav och genomförande av ledningsuppdrag eller uppdrag i besluts- och beredningsorgan, gällande såväl utbildning, forskning som andra aspekter av högskolans verksamhet
 • formellt och informellt ledarskap i kunskapsbildande miljöer
 • innehav och genomförande av förtroendeuppdrag inom akademisk verksamhet nationellt och internationellt, fristående eller på uppdrag av högskolan, gällande såväl forskning och utbildning som samverkan
 • utredningsarbete

För bedömningsgrunden personlig lämplighet beaktas gott omdöme i professionella frågor, förmåga att fullgöra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen samt förmåga att samarbeta och bidra till verksamhetens utveckling.

Vid läraranställning ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Det är angeläget att den som anställs ska kunna bidra såväl vetenskapligt som pedagogiskt och har de personliga egenskaper som krävs för att kunna samarbeta internt och externt för att bidra till institutionens och ämnets akademiska utveckling.

 

Tillsättningsförfarande 

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, provföreläsning och referenstagning. I intervjun ges den sökande möjlighet att beskriva och utveckla den egna synen på ämnet samt på sin eventuella kommande roll vid institutionen.

För vidare information se https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Anställning 

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborgs universitet
Tillträde: Efter överenskommelse

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta: 

Susanna Karlsson, Prefekt
E-post: susanna.karlsson@svenska.gu.se

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Ansökan kan skrivas på svenska, norska, danska eller engelska.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

Göteborgs universitet
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
Att: Personalhandläggare Jong Ho
Box 200
405 30 Göteborg

Ange på paketet/brevet diarienummer för aktuell anställning. Ange också i din ansökan vad du skickar via post. Bifogade handlingar ska vara inkomna senast två dagar efter sista ansökningsdag.

För anvisningar för läraranställningar hänvisas sökande till Humanistiska fakultetens:

https://www.gu.se/humaniora/om-oss/ansokan-om-anstallning
https://www.gu.se/en/humanities/about-us/application-for-position

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-09-02

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.