Universitetslektor i globala utvecklingsstudier, en eller flera

Referensnummer PAR 2024/349

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för globala studier (IGS) är en kreativ och nydanande universitetsmiljö för forskning och utbildning som ger förmågan att förstå och analysera samhällsfenomen i vår globala värld. Vi söker personer som stimuleras av att arbeta i en dynamisk, internationell och tvärvetenskaplig miljö. Institutionens utbildnings- och forskningsverksamheter omfattas av globala studier, globala utvecklingsstudier, globala genusstudier, humanekologi, samhällsvetenskapliga miljöstudier, freds- och utvecklingsforskning, internationella relationer, mänskliga rättigheter och socialantropologi.

För ytterligare information om institutionen, besök https://www.gu.se/globalstudies

Ämne

Globala utvecklingsstudier

Ämnesbeskrivning

Globala utvecklingsstudier är ett samhällsvetenskapligt ämne som betonar frågor kring hållbar och rättvis global utveckling i olika delar av världen, med särskilt fokus på det globala syd. Forskning inom globala utvecklingsstudier vid IGS inkluderar frågeställningar kring utvecklingssamarbete, miljö/klimat, migration, hälsa, fattigdom och resursfrågor såväl som demokrati, samhällsstyrning och statsbyggnad. Forskningen bedrivs globalt med olika typer av metoder.

Vid institutionen ger lärare inom globala utvecklingsstudier samt humanekologi ett svenskspråkigt kandidatprogram i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning (HUSK) med fokus både på teoretisk och praktisk kunskap. Därtill ges också kurser som kan leda till en kandidatexamen i globala utvecklingsstudier, inklusive en introduktionskurs i globala utvecklingsstudier. Globala utvecklingsstudier utgör därmed en viktig del av institutionens övriga utbildningsutbud som inkluderar globala studier, mänskliga rättigheter och globala genusstudier. Vid institutionen finns det också forskarutbildningar inom freds- och utveckling, socialantropologi och samhällsvetenskapliga miljöstudier.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår i huvudsak undervisning inom det svenskspråkiga programmet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning (HUSK) och forskning.

En universitetslektor förväntas att undervisa, ta kursansvar, handleda och examinera studenter på kandidat-, masters- och doktorandnivå. Förutom undervisning inom det svenskspråkiga kandidatprogrammet i HUSK förväntas den sökande även undervisa i andra delar av IGS utbildningar baserat på institutionens behov och som anses lämpliga. Till arbetsuppgifterna hör även kurs- och programutvecklingsuppdrag och administrativa uppgifter kopplade till undervisning. Den sökande förväntas också medverka i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete.

I tjänsten ingår att bedriva forskning och aktivt söka extern finansiering till egen forskning samt för doktorander när detta anses vara lämpligt. Det ingår att aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter, liksom i den internationella forskargemenskapen genom medverkan vid konferenser och publicering i internationella referensgranskade tidskrifter.

Institutionen för globala studier samverkar med det omgivande samhället och den sökande förväntas initiera samverkan och aktivt samverka med aktörer utanför den akademiska världen, till exempel i forskningssamarbeten eller andra verksamheter där forskningsresultat kan komma till nytta och bidra till problemlösningar.

Det är krav att kunna undervisa i svenska och engelska.

Ledningsuppdrag, pedagogiska uppdrag, och andra uppdrag inom institutionens och fakultetens och/eller universitetets kollegiala forum, kan på sikt komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 kap och i Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i globala utvecklingsstudier eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Graden av sådan skicklighet som ger behörighet för anställning är specificerat i bedömningskriteriet nedan.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten visas genom vetenskapliga publikationer i globala utvecklingsstudier eller motsvarande, pågående deltagande i forskningssamarbeten samt dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel. Vikt kommer att läggas vid förmåga att utveckla, leda och genomföra forskning, enskilt och i samarbete med andra. Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt vid internationell publicering under de senaste sju åren. Samtidigt som en omfattande publikationslista förväntas från den sökande kommer kvaliteten på publikationerna (exempelvis originaliteten, mängden av empirisk forskning, analytiska insikter och teoretiska bidrag) att värderas högre än det totala antalet publikationer.

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt vid publicering i internationella tidskrifter och förlag.

Den pedagogiska skickligheten visas genom dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt ha planerat och genomfört undervisning på kandidat-, masters- och/eller doktorandnivå i globala utvecklingsstudier eller motsvarande. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten läggs särskild vikt vid förmågan till reflektion över det genomförda arbetets kvalitet och utveckling. Erfarenhet av kurs- och/eller programutveckling, författarskap av läromedel och dokumenterade pedagogiska utvecklingsprojekt i vetenskapliga artiklar och/eller läroböcker, och högskolepedagogisk utbildning är meriterande.

De följande kvalifikationerna, listade i inbördes ordning, är meriterande:

1) Erfarenheter av undervisning inom hållbar utveckling och särskilt om relationen mellan klimat och utveckling i en global kontext.

2) Erfarenheter av undervisning i fältkurser av relevans för globala utvecklingsstudier

Den sökande som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential (baserat på den sökandes dokumenterade erfarenhet, nuvarande arbete och framtidsplaner för forskning och undervisning), bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka och samarbeta med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten kommer att väljas för anställningen som universitetslektor.

Information om rekryteringsprocessen.

Vid rekrytering av universitetslektor tillämpas sakkunnigförfarande, intervjuer, referenstagning och eventuellt provföreläsning.

Övrigt

Om sökanden inte har genomgått högskolepedagogisk utbildning krävs det att hen ska genomgå kurserna PIL 101, PIL102 och PIL 103 vid Göteborgs universitet efter anställningsstart. Lärare och forskarhandledare som inte genomgått Göteborgs universitets högskolepedagogiska utbildning kan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten få prövat om de egna meriterna motsvarar universitetets utbildning. 

Anställningsform

Typ av anställning: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Placering: Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Tillträde: 1 januari, 2025, eller enligt överenskommelse.

För vidare information:

Upplysningar om anställningen lämnas av Michael Schulz prefekt: michael.schulz@globalstudies.gu.se

Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av Elvedina Sikiric Lidström, personalhandläggare: elvedina.sikiric.lidstrom@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare för Göteborgs universitet: https://www.gu.se/en/about-the-university/work-at-the-university-of-gothenburg/how-to-apply

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Som sökande ansvarar du för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2024-08-19

Vi ber dig att skriva din ansökan på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga. I urvalsprocessen kommer det sannolikt att bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Ansökan måste innehålla:

 • Meritförteckning/CV, inklusive fullständig publikationslista, administrativa erfarenheter, dokumenterat kollegialt samarbete, erfarenhet av samverkan, och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp).
 • En beskrivning av dina vetenskapliga kvalifikationer, innehållande: En lista över dina tio mest relevanta vetenskapliga publikationer. Notera att de sakkunniga kommer lägga särskild vikt vid publikationer skrivna de senaste sju åren.

Ange din roll och omfattningen på din arbetsinsats för de valda publikationer som är samförfattade. Intyg kring samförfattade publikationer måste bifogas tillsammans med en redogörelse för medförfattares bidrag till publikationen. Om en artikel eller bok är accepterad för publicering men ännu inte utgiven ska intyg om accepterad publikation bifogas tillsammans med en redogörelse för medförfattares bidrag till publikationen.

 • En redogörelse för dina vetenskapliga meriter, din forskningsprofil (tidigare och pågående forskning inom globala utvecklingsstudier eller motsvarande) samt varför denna anställning är av intresse för dig och vad du kan bidra med till kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning (HUSK). (max 3 sidor)
 • En forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning (max 3 sidor).
 • Fullständiga elektroniska exemplar av högst tio vetenskapliga publikationer.
 • En redogörelse av dina pedagogiska kvalifikationer innehållande: En lista över de kurser och utbildningsprogram som du har utvecklat och undervisat på, på grundnivå, avancerad nivå samt på forskarutbildningsnivå.
 • En beskrivning av dina pedagogiska meriter och kvalifikationer med upplysningar om omfattning och kvalité.
 • En beskrivning av din läromedelsproduktion (läroböcker och annat undervisningsmaterial).
 • En pedagogisk självreflektion om din undervisningsfilosofi och undervisningspraktik (max 3 sidor).
 • Intyg på din högskolepedagogiska utbildning.
 • Intyg om din undervisningserfarenhet från prefekt/studierektor eller motsvarande vid minst ett universitet/institution.
 • En kort beskrivning av hur du i framtiden kan bidra till att utveckla globala utvecklingsstudier vid IGS (max 700 ord)
 • En kort beskrivning av dina erfarenheter av samarbete med allmänheten (max 500 ord).
 • En kort redogörelse för dina administrativa erfarenheter och kvalifikationer (såsom universitetsövergripande/fakultets, departements, och/eller ett forskningsprojekt, administration och administrativt ledarskap)
 • Övriga intyg och handlingar som du önskar åberopa.

Åberopade meriter skall vara dokumenterade och intyg/liknande skall vara vidimerade. Samtliga bilagor skall namnges på ett sätt som tydligt utvisar dess innehåll. De vetenskapliga publikationer, skrifter, CV och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas i två exemplar till:

Göteborgs universitet
Elvedina Sikiric Lidström

Institutionen för globala studier
Box 700
405 30 Göteborg

Sista ansökningsdag: 2024-08-19

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.