Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning mot biologi

Ref PAR 2022/952

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning mot biologi

Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar.

Institutionen är placerad på tre olika ställen: i Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinareberget i Göteborg och Kristinebergs marina forskningsstation. Den aktuella tjänsten är förlagd till Göteborgs botaniska trägård.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/  

Projektbeskrivning

Den kvantitativgenetiska stasisparadoxen och dess relevans för hållbar skadedjursbekämpning.

Patogener ger några av naturens starkaste selektionstryck, och driver samman med sina värdar kontinuerliga dynamiska samevolutionära interaktioner. Även om ett sådant starkt urval normalt kan erodera genetisk variation, är genetisk variation för resistens mot patogener vanligtvis hög, eftersom värdar vanligtvis bara kan motstå få patogener i taget (dvs patogener tenderar att visa specificitet i sin förmåga att infektera värdar). Så snart särskilda patogenstammar eller värdgenotyper blir vanliga upplever de negativt frekvensberoendeurval som gynnar andra stammar eller genotyper och därigenom upprätthålls genetisk variation i populationen.

Dessa fenomen är relevanta för hållbar användning av biobekämpningsmedel, en välkommen ny teknik som använder levande organismer i kampen mot växtskadegörare. Syntetisk kemisk skadedjursbekämpning kan vara problematisk eftersom den ofta strider mot andra hållbara utvecklingsmål genom att skada andra organismer och förstöra naturliga näringsvävar. Dessutom, trots intensiv forskning och utveckling, fortsätter insekter att utveckla resistens mot syntetiska bekämpningsmedel med förutsägbar regelbundenhet, och undviker även de mest geniala försöken att förhindra resistensutveckling.

Det faktum att insektspatogener sällan skapar resistens är därför en lockande aspekt vid biobekämpningsmedel. Men, till skillnad från naturliga fiender, kan industriellt framställda biobekämpningsmedel inte samevolvera med skadedjur, och den mesta forskningen och utvecklingen har fokuserat intensivt på ett litet antal högpatogena stammar. Vi behöver därför snarast hitta alternativa sätt att förhindra skadedjursresistens mot biobekämpningsmedel.

Vi har nyligen föreslagit ett innovativt och evolutionärt hållbart tillvägagångssätt för skadedjursbekämpning som snarare utnyttjar än motstår den enorma evolutionära potentialen hos skadedjurspopulationer. Den bygger på observationen att starkt patogeninducerat urval i naturen inte alltid producerar evolutionära responser, den så kallade "stasisparadoxen". Paradoxen kan uppstå av flera anledningar, inklusive avvägningar mellan karaktärer eller habitat. Den kan också öppna för att bönder kan variera selektronstryck på subtila sätt som bevarar genetisk mångfald för mottaglighet för biologiska bekämpningsmedel på landskapsskala. Men även om vi har visat detta i ett kocepttest, gör själva komplexiteten i detta tillvägagångssätt, som kan vara nyckeln till hållbarhet, också att det kan vara svårt att förutsäga långsiktiga effekter på genetisk variation och skadedjurspopulationsdynamik.

En källa till inkonsekvent resistens mot biopesticider är patogendos. De genotyper som bäst överlever exponering vid en dos kanske inte är desamma som de som är optimala för överlevnad vid andra doser. Om applicering av biopesticider introducerar variation i exponeringsdoser, kan detta därför ge en praktisk lösning för att minska riskerna för utveckling av biopesticidresistens. Detta doktorandprojekt kommer att undersöka hur genetisk (sam)variation bestäms av biopesticiddos, och modellera konsekvenser av varierande naturligt urval för skadedjurspopulationsdynamik och skador på grödor. Projektet kan därmed spela en viktig roll för att ta itu med ett av de mest kompexa problemen inför hållbar utveckling: avvägningen mellan att avskaffa hunger och att minimera miljöpåverkan. Det kommer att hjälpa till att klargöra angelägna men ännu obesvarade frågor om den långsiktiga hållbarheten av evolutionärt hållbar skadedjursbekämpning med hjälp av biobekämpningsmedel, samtidigt som den belyser grundläggande frågor om starkt naturligt urval och evolutionära begränsningar.

Doktoranden kommer att använda en kombination av kvantitativgenetiska experiment och metapopulationsmodellering för att utforska hur dosberoende ärftlighet påverkar resistens mot biopesticider i heterogena miljöer.

Finansieringen av forskningen inkluderar förväntade forskningsuppehåll hos projektpartners i Storbritannien för vissa delar av forskningen. Dessutom kommer vi att uppmuntra doktoranden att utveckla sina egna frågor i takt med att egen utveckling, och att samarbeta med andra intressenter med hjälp av vårt befintliga nätverk i Sverige, Storbritannien och Brasilien.

Arbetsuppgifter   

Huvuduppgiften är att genomföra doktorandarbetet under handledning, vilket innefattar utveckling av doktorandens metoderfarenhet, analytiska förmåga samt teoretiska djup och bredd. Tekniker som används inom projektet inkluderar systematisk forskningssyntes, kvantitativgenetiska experiment, mikrobiologiska infektionsanalyser, metapopulationsmodellering, individbaserade simuleringar och metoder kopplade till transdisciplinärt arbete med andra intressenter. Den empiriska forskningen kommer huvudsakligen att bedrivas i laboratorium. Beroende på den framtida tillgången på resefinansiering kan kortare perioder även tillbringas som fältarbete i Sydamerika eller Afrika, där vår forskargrupp har aktiva samarbeten med internationella forskare vid universitet, nationella forskningscentra, ideella organisationer och industri. Specifika forskningsämnen som potentiellt kan förknippas med senare delar av forskningsprojektet inkluderar frågor som överskrider disciplinära gränser, såsom de som rör logistiken för biopesticiddosvariation, heterogen landskapsförvaltning, ekonomiska konsekvenser av produktion eller användning av olika biokontrollprodukter och samhällsvetenskapliga frågor om hållbart jordbruk från jord till bord.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.    

Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå.  

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:    

 1. avlagt examen på avancerad nivå, eller 
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller  
 2. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet har den som har:

 1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen.

* Relevant ämne för den planerade utbildningen på forskarnivå är evolutionsbiologi, ekologi, kvantitativ eller evolutionär genetik, populationsdynamik, metapopulationsmodellering, individbaserat modellering, entomologi eller biologisk kontroll.

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.   

Vi söker en motiverad person för att bedriva doktorandstudier inom evolutionsbiologi med inriktning mot evolutionär genetik, metapopulationsmodellering, eller hållbar kontroll av växtskadegörare.

Nödvändiga egenskaper

Den sökande måste ha en magisterexamen eller motsvarande inom en eller flera av ämnerna: evolutionsbiologi, kvantitativ genetik, metapopulationsdynamik eller individbaserad modellering, biologisk kontroll eller en relaterad biologisk eller jordbruksdisciplin.

Utmärkt organisations- och datahanteringsförmåga som möjliggör koordinering av stora laboratorieexperiment inklusive tusentals insekter.

Starka kvantitativa färdigheter eller ett påvisbart intresse för att utveckla dessa för att lära sig och implementera de avancerade statistiska modeller som behövs för att uppskatta genetisk varians och kovarians.

Starka programmeringsfärdigheter eller ett påvisbart intresse för att utveckla dessa för att lära sig och implementera metapopulationsdynamik och individbaserade modeller av hur varierande miljöer producerar evolutionär förändring i landskapsskala.

Mycket god förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på engelska är ett krav då vi arbetar i en internationell miljö.

Önskade egenskaper

En påvisbar förmåga att samordna och integrera med en stor forskargrupp underlättar arbetet med ambitiösa experiment.

Erfarenhet av sterila mikrobiologiska laboratorietekniker.

Självmotivation och förmåga att arbeta självständigt under längre perioder.

En förmåga att arbeta flexibla tider för att underlätta samordning av forskning under arbetskrävande experiment.

Avancerad erfarenhet med programmeringsspråket R, gärna inklusive mixade modeller med Bayesianska metoder, metapopulationsmodeller eller individ-baserade simuleringar.

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska och innehålla:

 • Ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och hur du uppfyller de kriterier som anges i annonsen (max en A4-sida)
 • Meritförteckning (CV)
 • Kopia på avlagda examina och utskrift av genomgångna kurser med betyg
 • Kopia av examensarbete
 • Intyg på annan relevant erfarenhet/anställning eller övriga handlingar som önskas åberopas

De högst rangordnade sökande kallas till en intervju som kan komma att genomföras på engelska och i vissa fall via Zoom.

Anställning   

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet.   

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100.    

Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget.  

En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.   

Kontaktuppgifter för anställningen   

Luc Bussière, Universitetslektor, blivande huvudhandledare
tel. +46 73 048 02 33
e-post: luc.bussiere@bioenv.gu.se
webbsida: www.lucbussiere.com

Åsa Arrhenius, prefekt
tel. +46 31-786 26 25
e-post: asa.arrhenius@bioenv.gu.se

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal.   

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.   

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-07-04. 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=26214&rmlang=SE