Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid BioEnv finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar. Institutionen är placerad på tre olika ställen: i Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinareberget i Göteborg och Kristinebergs marina forskningsstation. Den aktuella tjänsten är förlagd till Medicinareberget i Göteborg.

Forskningsprojektet ”Happy Salmon”, finansierat av NORDFORSK, söker en ny doktorand placerad på Institutionen för Biologi och Miljövetenskap (BioEnv) vid Göteborgs universitet.

Happy Salmon-konsortiet utgörs av nordiska forsknings- och industripartners och samlar fyra ledande akademiska forskningsmiljöer från Norge, Sverige och Island. Dessa har gått ihop med fiskodlare och foderindustri representerad av ett stort, multinationellt foderföretag, Skretting, två stora laxproducenter, Laxar Fiskeldi Ltd och Arctic Fish Ltd, samt två små och medelstora företag och entreprenörer, Swedish Algae Factory och Smögenlax/Rena Hav AB. Doktoranden kommer att arbeta i nära samverkan med en annan doktorand inom projektet, placerad på Universitetet i Bergen, Norge samt delta aktivt i doktorandnätverket inom NORDFORSK.

Projektet "Happy Salmon" syftar till att bidra med kunskap och lösningar för en hållbar produktion av laxsmolt med nytt hållbart foder optimerat för moderna recirkulerande landbaserade odlingssystem. Forskningen fokuserar på den period då den unga laxen byter livsmiljö från ett liv i sötvatten till havsvatten (smoltifiering) vilket inkluderar ett spektrum av fysiologiska förändringar för att fisken ska klara den ökade salthalten i havet. Smoltifiering betraktas som en stressande process och de nuvarande smoltproduktionsprotokollen som används av industrin leder ofta till sänkt aptit, minskad tillväxt och försämrad hälsa och välfärd för fisken, vilket i sin tur leder till ökade produktionskostnader för industrin. För att lösa dessa problem kommer projektet att fokusera på specifika flaskhalsar vid smoltproduktionen genom att utreda och klargöra underliggande fysiologiska mekanismer som kännetecknar en fisk som är motståndskraftig mot stress genom smoltifieringen. Projektet kommer att testa om alternativa foder baserade på marina råvaror, i.e. marina mikroalger och sidoströmmar från fiskberedningsindustrin eller indirekt via insekter, kommer att generera en robust smolt bättre förberedd för ett liv i havet, med hög aptit och tillväxt. Doktoranden kommer att ingå i ett team med tre seniorforskare: Henrik Sundh (huvudhandledare) samt Elisabeth Jönsson Bergman och Kristina Sundell som biträdande handledare samt vara en del i SWEMARC, nationellt centrum för marina vattenbruksforskning.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften är att genomföra avhandlingsarbetet under handledning vilket inkluderar att doktoranden kommer att utveckla sina kunskaper och färdigheter i olika metoder, analysförmåga och ämnesteori. Tekniker som kommer att användas inom projektet är olika biokemiska och fysiologiska metoder; till exempel elektrofysiologiska, molekylära och histologiska metoder för att undersöka tarmens funktioner och immunologi samt radioimmunossays för mätning av hormoner.

Uppgifterna omfattar också att designa experiment och behandlingsprotokoll för tillväxtförsök. Studierna kommer att bedrivas mestadels som lab. studier men inkluderar också statistiska analyser, skrivande av vetenskapliga artiklar och att presentera resultat på både internationella och nationella konferenser och seminarier.

Utbildning på forskarnivå

Antagningen till utbildning på forskarnivå sker i forskarutbildningsämnet naturvetenskap, inriktning biologi. Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och inkluderar tre års arbete med ett avhandlingsprojekt och ett år med kurser och litteraturstudier. Kurserna väljs framför allt inom institutionens/fakultetens utbud, men nationella/internationella doktorandkurser kan också ingå. Det kan komma att ingå undervisning och handledning av grundkursstudenter vilket förlänger doktorandperioden i motsvarande omfattning.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har:
1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen.

* Relevant ämne för den planerade utbildningen på forskarnivå är biologi, zoologi, zoofysiologi, vattenbruk och djurvetenskaper/veterinär.

Bedömningsgrunder

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordning (HF, SFS 1993:100). Som innehavare får enbart den anställas som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Vi söker en motiverad person för att bedriva doktorandstudier inom biologi med inriktning mot zoofysiologi.

Viktiga urvalskriterier är att den sökande måste ha förmågan att både arbeta självständigt och samarbeta, och att den sökande tar ansvar för sitt eget lärande och forskning. Kandidaten bör ha ett intresse av praktiska såväl som teoretiska arbetsuppgifter. Tidigare erfarenhet av fiskfysiologisk forskning, till exempel vetenskapliga publikationer, erhållande av forskningsmedel och konferensdeltagande, bör kunna dokumenteras och den sökande bör kort beskriva sin roll i arbetet.

Mycket god förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på engelska är ett krav då vi arbetar i en internationell miljö. Den sökande behöver också uppvisa erfarenhet från fysiologiska och biokemiska metoder, och experimentellt arbete på fisk och/eller andra djur.

Tidigare erfarenhet av vetenskaplig publicering är meriterande liksom körkort. Förutom de formella kraven lägger vi också stor vikt vid personliga egenskaper och personlig lämplighet för forskarstudier.

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska och innehålla:

  • Ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och hur du uppfyller de kriterier som anges i annonsen (max en A4-sida)
  • Meritförteckning (CV)
  • Kopia på avlagda examina och utskrift av genomgångna kurser med betyg
  • Kopia av examensarbete
  • Intyg på annan relevant erfarenhet/anställning eller övriga handlingar som önskas åberopas

De högst rangordnade sökande inbjuds till en intervju som kan komma att genomföras på engelska och i vissa fall via Zoom.

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-08-08


Kontaktuppgifter för anställningen:

Henrik Sundh, forskare och blivande huvudhandledare
tel. +46 (0)31 7861262
e-post:  henrik.sundh@bioenv.gu.se

websida: www.bioenv.gu.se

Henrik Aronsson, professor och prefekt
tel. +46 31 786 48 02
e-post: henrik.aronsson@bioenv.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner