Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, utlyser en doktorandplats i samarbete med Chalmers tekniska högskola, Göteborg, för en doktorand inom OUT-FIT projektet. Doktoranden kommer att antas vid båda lärosätena och utbildningen leder fram till en dubbel examen (doktorsexamen).

Titel på projektet: OUT-FIT projektet. Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilda boenden. 

Arbetsuppgifter

Utbildning i vårdvetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt
Projektet är ett tvärvetenskapligt doktorandprojekt mellan institutionen för vårdvetenskap och hälsa, samt arkitektur vid Chalmers tekniska högskola, som avser att stärka möjligheten till utomhusrehabilitering och utevistelse för äldre personer på särskilda boenden. Projektet avser vidare att utveckla en evidensrelaterad riktlinje samt implementera och testa denna i en arbetsmetod för design- och byggprocessen för nyproduktion/renovering av särskilda boenden.

Studierna kommer att utföras i Helle Wijks forskningsgrupp inom Vårdmiljö https://www.gu.se/forskning/vardmiljoer vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, i samarbete med Chalmers Centrum för vårdens arkitektur https://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/sidor/default.aspx

Bakgrund: Det saknas kunskap om vilka attribut i fysisk utemiljö för äldre personer på särskilda boenden som främjar hälsa via utevistelse och utomhusrehabilitering.

Syfte: Doktorandprojektets syfte är att öka kunskap om attribut i fysisk utemiljö av betydelse för äldre personers hälsa på särskilda boenden som bas för att utveckla en evidensrelaterad riktlinje som implementeras och testas i en arbetsmodell för design- och planeringsprocessen.

Design: Den övergripande metoden för projektet är mixed method design (Sandelowski 2014).

Målgrupper: Hyresgäster, vård-, omsorgs- och rehabiliteringspersonal samt verksamhetschefer vid särskilda boenden i samarbete med aktörer som är involverade i design och planering av särskilda boenden.

Delstudie I: Nationell kartläggande registerstudie
Delstudie II: Kvalitativ semi-strukturerad intervjustudie
Delstudie III: Riktlinjeutveckling via Delphimetod (Keeney, Hasson & McKenna 2011) med experter inom området
Delstudie IV: Utveckling av en arbetsmetod för design och planering av hälsofrämjande utemiljöer vid särskilda boenden via fokusgruppsintervjuer, designdialog och pilottestning.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande. 

Dokumenterad erfarenhet av vård och rehabilitering av äldre personer är meriterande, liksom vana av utvecklingsarbete inom kommunal verksamhet. Tidigare erfarenhet av design och vårdmiljöutveckling är önskvärd.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Placering: Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.  

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta:

Huvudhandledare Helle Wijk, professor, institutionen för vårdvetenskap och hälsa,
telefon: 073 370 3462, e-post: helle.wijk@gu.se 

Biträdande handledare Göran Lindahl, avdelningschef, biträdande professor, Chalmers Centrum för vårdens arkitektur,
e-post: goran.lindahl@chalmers.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i pdf format:

  • Personligt brev
  • CV
  • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
  • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

För information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas, se https://www.universityadmissions.se/en/entry-requirements/english-language-requirements/

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-17

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner