Biträdande universitetslektor i utbildningsvetenskap/pedagogik med inriktning skolutveckling inom naturvetenskapernas eller matematikens didaktik

Referensnummer REK2.2.1-2019/124

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten, som har ca 7 500 studenter och 320 anställda, organiseras i sex institutioner: Barn, unga, samhälle (BUS), Idrottsvetenskap (IDV), Individ och samhälle (IS), Kultur, språk, medier (KSM), Natur, miljö, samhälle (NMS) och Skolutveckling och ledarskap (SOL). Fakulteten har tillstånd för utbildning i samtliga program med förskollärarexamen och lärarexamen som mål och för idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig utbildning på forskarnivå. Dessutom ges program för studie-och yrkesvägledare och specialpedagoger/speciallärare.

Institution 
Anställningen har sin placering vid institutionen Naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS). Institutionen har ca 50 anställda och bedriver undervisning, forskning och utvecklingsarbete. Forskningen är inriktad på utbildning i naturvetenskap, matematik och teknik i förskola, skola och lärarutbildning och lägger kulturella och samhälleliga perspektiv på undervisning, lärande och bedömning. Institutionen har en aktiv seminarieverksamhet. Forskarutbildning sker inom forskarutbildningsämnet Naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMDI). Forskningen inom NMDI strävar efter ökad kunskap om lärande, undervisning, ämnesinnehåll, hållbar utveckling, demokratifrågor och identitetsskapande i relation till skolämnen samt förskoleverksamhet inom naturvetenskap och matematik. Vid Malmö universitet är ämnet kopplat till forskningsmiljön SISEME – Studies in Science, Environmental and Mathematics Education som framförallt anlägger didaktiska, samhälleliga och språkliga perspektiv på lärande och utbildning i nämnda ämnen.


Innehåll och arbetsuppgifter
En tidsbegränsad anställning som biträdande universitetslektor har till syfte att ge möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogisk inom det aktuella området för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Arbetstiden fördelas lika mellan forskning (50%) och undervisning (50%).
Huvudsakligen omfattar arbetet den utbildningsvetenskapliga kärnan inom ramen för grundlärar- och ämneslärarutbildning. Området som står i fokus vad gäller forskning, undervisning och samverkan är skolutveckling, i spannet mellan skolan som organisation till mer klassrumsnära praktikorienterad skolutveckling. Det senare gärna i relation till institutionens kärnområde: utbildning i naturvetenskap, matematik och teknik.
Du kommer att tillhöra en forskningsmiljö där du förväntas bidra men också få stöttning med att genomföra projekt, skriva artiklar, ansöka om externa medel, ingå i nationella och internationella nätverk etc. Givet att forskningsmiljön är flervetenskapligt uppbyggd finns goda möjligheter att bredda och fördjupa sig teoretiskt, metodologiskt och konceptuellt. Du kommer att bedriva undervisning med kursansvar, pedagogiskt utvecklingsarbete och examination samt arbeta med uppdragsutbildning. I arbetet ingår även deltagande i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Vidare ingår samverkan med såväl det omgivande lokalsamhället som forskarsamhället nationellt och internationellt uppdrag samt att aktivt bidra till institutionens seminarieverksamhet och gemensamma mål.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i utbildningsvetenskap/pedagogik med inriktning skolutveckling inom naturvetenskapernas eller matematikens didaktik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

 • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
 • Dokumenterad god förmåga att självständigt bedriva forskning med hög kvalitet utöver doktorsavhandlingen
 • Reflekterad pedagogisk grundsyn och pedagogisk förmåga
 • Visad förmåga till samverkan med det övriga samhället med anknytning till utbildning och forskning

Specifikt för denna anställning krävs:

 • Dokumenterat god samarbetsförmåga
 • Dokumenterad förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift både på svenska och engelska

Meriterande för denna anställning är:

 • Internationell publicering inom områdena skolans organisation och praktikorienterad skolutveckling
 • Lärarexamen eller motsvarande pedagogisk utbildning
 • Erfarenhet av undervisning på högskolenivå och grundskola 1-9, gymnasieskola eller annan pedagogisk verksamhet

Upplysningar
Clas Olander, tf prefekt, 040-665 86 55, clas.olander@mau.se
Malin Ideland, utbildningsvetenskap, 040-665 82 41, malin.ideland@mau.se
Lisa Björklund Boistrup, matematikens didaktik, 0702132812, lisa.bjorklund.boistrup@mau.se
Anders Jakobsson, naturvetenskapernas didaktik, 040-665 80 16, anders.jakobsson@mau.se
Anna Lindberg, HR-specialist 040-665 82 58, anna.lindberg@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-06-10.

Ansökan skall innehålla:

 1. CV/meritförteckning
 2. Betygskopior
 3. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 4. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten med markering för vilka som främst åberopas (max tre av varje).
 5. Forskningsplan (max 3-4 sidor) som beskriver den forskning som planeras genomföras under tiden som biträdande universitetslektor (inklusive kunskapsbidrag, koppling till institutionens forskning och implikationer för praktiken.)
 6. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK2.2.1-2019/124, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK2.2.1-2019/124.

Övrigt
Denna anställning som biträdande universitetslektor på heltid är, med stöd av Högskoleförordningen, tidsbegränsad under 4 år, med möjlighet att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor om behörighetskraven uppfylls.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

För befordran till universitetslektor
En biträdande universitetslektor som är anställd enligt Högskoleförordningen vid en högskola ska efter ansökan befordras till universitetslektor vid den högskolan, om hen

 1. har behörighet för en anställning som universitetslektor, och
 2. vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som högskolan enligt Högskoleförordningen har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor
 3. har dokumenterat god samarbetsförmåga

Tillträde
Tillträdesdag är 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monica.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se


Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2019-06-10 genom att klicka på knappen nedan.