Arbetsförmedlingen ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Arbetsförmedlingens verksamhet utgör en stor del av det offentliga åtagandet inom arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft, prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden och bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt. Arbetsförmedlingen ska utifrån den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna reformeras i grunden. Detta kommer att innebära förändringar för myndigheten. Arbetsförmedlingen ska fortsatt ha myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. Myndigheten ska bland annat fokusera på kontroll av de arbetssökande, arbetsmarknadspolitisk bedömning, digital infrastruktur, statistik och analys.

Arbetsförmedlingen leds av en styrelse. Myndigheten har idag ca 13 000 medarbetare. Huvudkontoret är lokaliserat till Stockholm med en planerad flytt till Solna Strand under hösten.

Kvalifikationer 
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare och som har
• Erfarenhet av att leda myndighet eller organisation under stor förändring.
• Erfarenhet av att leda verksamhet på ett effektivt och rättssäkert sätt i enlighet med riksdagens och regeringens intentioner.
• Mycket goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
• God förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.
• Erfarenhet av att hantera media.
• Goda kunskaper i svenska och engelska.
• Akademisk examen eller motsvarande.

Du ska också ha förmåga att 
• Strategiskt leda och organisera verksamheten på så sätt att uppsatta mål nås.
• Kunna etablera och utveckla goda samarbetsformer såväl inom myndigheten som gentemot andra aktörer på området.
• Kunna balansera och tillgodose uppdragsgivarens behov samtidigt som verksamhetens höga krav på kvalitet och tillförlitlighet kan säkerställas.
• Vara kvalitetsmedveten och analytisk.
• Vara mål- och resultatinriktad.
• Engagera och motivera medarbetare.
• Företräda myndigheten professionellt och förtroendefullt.
• Kommunicera även komplicerade samband och sammanhang såväl internt som externt.
• Skapa förutsättningar för en god intern styrning och kontroll samt en effektiv resursanvändning.
• Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
• Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
• Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från statlig förvaltning eller arbete i Regeringskansliet.
• Erfarenhet av internationellt arbete.
• Kunskap om och förståelse för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Övrigt
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som generaldirektör.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Annica Dahl. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Frida Ragnhäll eller Michael Östervall vid kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 20 augusti 2019 till Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33
Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer A2019/01118/SV. Ange din postadress och ditt
telefonnummer i intresseanmälan. En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista
ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.