Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssystemet. Svenska kraftnät är även systemansvarig myndighet enligt ellagen vilket innebär ett övergripande ansvar för att elektriska anläggningar samverkar driftsäkert så att balans kortsiktigt upprätthålls mellan produktion och förbrukning av el. Svenska kraftnät är även elberedskapsmyndighet enligt elberedskapslagen. Myndighetens verksamhet är uppdelad i fyra verksamhetsgrenar: Överföring av el på stamnätet, systemansvar för el, telekom samt elberedskap. Koncernen består av affärsverket, ett dotterbolag samt sju intresseföretag. Antalet anställda vid myndigheten uppgår till drygt 600 personer. Nettoomsättningen för koncernen var 11,5 miljarder kronor under 2018. Svenska kraftnät är lokaliserat till Sundbyberg.


Kvalifikationer

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med

• Erfarenhet av att leda genom andra chefer.
• Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete i ledande position.
• Goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
• Förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.
• Förståelse för vikten av ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete och beredskapsfrågor.
• Ledarerfarenhet från statlig myndighet och förståelse för statstjänstemannarollen.
• Goda kunskaper om och erfarenhet av att leda en komplex verksamhet.
• Akademisk utbildning eller motsvarande.
• Utöver svenska, mycket goda kunskaper i engelska.

Du ska också ha förmåga att

• Vara omdömesgill och ansvarstagande.
• Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
• Kommunicera väl, även internationellt.
• Skapa engagemang, delaktighet hos samt utveckla kvalificerade medarbetare.
• Samarbeta och samordna olika intressen.
• Vara lösningsorienterad och konstruktiv.
• Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
• Företräda myndigheten såväl internt som externt, även internationellt.
• Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndigheter utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

• Kunskap om och erfarenhet av elsystem- och elkraftfrågor.
• Kunskap om energifrågor.
• Kunskap om säkerhetsfrågor och beredskap.
• Kunskap om och förståelse för näringslivet och dess villkor.
• Erfarenhet från infrastrukturområdet eller av arbete med stora projekt och upphandling.
• Kunskap och erfarenhet från arbete med digitalisering.
• Kunskap om EU och dess inre marknad.

Övrigt
Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör för Svenska kraftnät. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs före beslut om anställning.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av Sebastian de Toro, statssekreterare och Magnus Blümer, enhetschef, Infrastrukturdepartementet. Frågor om
anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg, kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000. Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 22 maj till Infrastrukturdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka
anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer I2019/01401/E. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan. En
bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.