Rymdstyrelsens uppgift är att främja utvecklingen av svensk rymdverksamhet och rymdforskning. Myndigheten ska arbeta för att rymdverksamhet och rymdforskning bidrar till kunskapssamhället och till industrins innovations- och konkurrenskraft samt tillfredsställer samhällets behov inom bland annat transport, kommunikation, miljö och klimat. Vidare ska Rymdstyrelsen bland annat ta initiativ till forskning, fördela statligt stöd till rymdforskning, rymdtekniskt utvecklingsarbete och fjärranalysverksamhet och se till att Sverige bidrar till och drar nytta av det europeiska samarbetet inom rymdområdet.

Myndigheten ska verka internationellt genom att bereda ärenden om internationellt rymd- och fjärranalyssamarbete och vara kontaktorgan för samarbete med internationella organisationer och utländska institutioner på rymd- och fjärranalysområdet.
Vidare ska myndigheten bereda ärenden om tillstånd till rymdverksamhet samt utöva kontroll av sådan verksamhet, föra register över rymdföremål och i samverkan med andra aktörer verka för ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik, särskilt bland unga. 

Myndigheten ligger i Solna och har 19 anställda.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
- god kunskap om forskning och innovation inom svensk rymdverksamhet,
- erfarenhet av att leda och utveckla komplexa och kunskapsintensiva organisationer,
- erfarenhet av internationellt arbete och internationella förhandlingar,
- goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser,
- förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.

Du ska också ha förmåga att 
- utveckla goda samarbetsformer såväl inom myndigheten som gentemot andra aktörer på området,
- kommunicera väl och uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska,
- arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
- leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
- företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har
- egen forskarutbildning och forskningserfarenhet,
- erfarenhet av att företräda statliga intressen, även internationellt,
- erfarenhet från arbete inom organisationer, myndigheter eller företag med verksamhet inom storskaliga komplexa projekt, även internationellt, i högteknologisk miljö,
- goda kunskaper i franska eller tyska.

Övrigt
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör och chef för Rymdstyrelsen. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Karin Röding. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Frida Ragnhäll eller Karin Hjalmarsson, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 19 januari 2018 till Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer U2017/05151/PS. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.