Chalmers söker ny rektor tillika VD

Referensnummer REF 2022-0814


Anställningsprofil ny rektor, tillika VD, för Chalmers

Chalmers historia och nuläge
Chalmers tekniska högskola som grundades utifrån lokala behov i Göteborg är idag ett nav för kompetensförsörjning inom forskning och utbildning i en såväl nationell som global kontext. Ett testamente av William Chalmers, direktör i Ostindiska kompaniet, ledde 1829 till grundandet av Chalmers, en industriskola för fattiga barn som lärt sig läsa och skriva. Chalmers utvecklades och blev en statlig teknisk högskola 1937 och fick tre år senare status som universitet. Efter nästan sex årtionden som en högskola i statlig regi ombildades Chalmers 1994 till en privat stiftelsehögskola. Idag bedriver Chalmers tekniska högskola AB den akademisk verksamheten i en koncern med Stiftelsen Chalmers tekniska högskola som ägare. Övriga verksamheter i koncernen utgår från högskolans uppdrag och bidrar till att stärka Chalmers som helhet.

Högskolan bedriver utbildning, forskning och nyttiggörande i en matrisorganisation där hållbar utveckling genomsyrar all verksamhet. Institutionerna verkar inom kunskapsområdena naturvetenskap, teknikvetenskap, matematik, arkitektur och angränsande samhällsvetenskapliga områden. Utöver vetenskapligt baserade institutioner har lärosätet utvecklat styrkeområden för samverkan över institutionsgränserna för att bidra till lösningar av komplexa och ofta globala utmaningar. Högskolan kännetecknas också av en stark relation till studentkåren och har därigenom en stor lyhördhet och förståelse för studenternas situation. Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra aktörer i samhället både regionalt och internationellt.

En ny strategisk inriktning våren 2022
Chalmers har ett starkt varumärke för högkvalitativ forskning och utbildning och är en föregångare inom nyttiggörande och innovation. Utifrån dessa goda förutsättningar har stiftelsens och högskolans styrelser gemensamt beslutat om en ny strategisk inriktning som innebär en kraftig ambitionshöjning för att etablera Chalmers som ett av Europas främsta tekniska universitet. Denna ambitiösa utveckling möjliggörs genom att fullt ut nyttja särställningen som stiftelsehögskola i en koncern, som skapar stor handlingsfrihet både vad det gäller organisation och finansiering.

Den organisatoriska frihet som stiftelseformen innebär gör att verksamheten kan formas som en sammanhållen koncern. Olika verksamheter (akademisk forskning och utbildning, venture-verksamhet, institutverksamhet, stödverksamhet och ren kommersiell verksamhet) kan i samspel utveckla toppmiljöer som drivs av olika logiker och kulturer. Lyhördhet för samhällets behov och vetenskaplig excellens utvecklas sida vid sida, stärkta av varandra.

Den finansiella handlingsfriheten kommer ur stiftelsen eget kapital, vilket gör att Chalmers kan ta ett eget ansvar för akademisk autonomi. Utrymme för fri forskning och kreativitet är en förutsättning för högsta vetenskapliga kvalitet och därigenom möjligheten till verkligt banbrytande rön. Chalmers är redan ledande i Sverige när det gäller att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel. I kombination med stiftelsens fria medel ger det högskolan och dess fakultet möjligheten att själv sätta den vetenskapliga agendan och formulera frågeställningar. Med attraktiva ekonomiska villkor och en god akademisk miljö ska Chalmers ge utmärkta förutsättningar för befintlig fakultet och attrahera nya internationella topptalanger och få dem att utvecklas under hela sin akademiska karriär.

Läs mer om Chalmers vision och strategi nedan vilka utgör centrala utgångspunkter för rektors/VDs uppdrag.

Rektors profil
Rektor är Chalmers främsta företrädare och talesperson för Chalmers samt verkställande direktör för Chalmers tekniska högskola AB. Rektor är beredande och verkställande i styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB och ingår som styrelseledamot. Rektor är också styrelseledamot i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

Chalmers söker dig som med lust och engagemang vill driva och utveckla högskolan och föra pågående förändringsprocesser och verksamhetsutveckling vidare. Som rektor har du visioner som stödjer Chalmers fortsatta kvalitetsutveckling i enlighet med den fastställda långsiktiga målbilden och som bidrar till att stärka Chalmers varumärke inom nationell och internationell forskning och utbildning, i näringslivet, den offentliga sektorn och samhället i övrigt. Du ska se möjligheterna med att arbeta inom en koncern och uppdelningen av ansvar mellan stiftelsen och högskolan för att förverkliga strategin.

Rektor har legitimitet som ledare inom både akademi och hos dess samverkande parter. Du är en person som har både vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av att leda komplexa kunskapsorganisationer. Vi ser gärna att du dessutom har internationell erfarenhet och ett stort nationellt och internationellt kontaktnät.

Förutsättningar för och förväntningar på en ny ledare
De svåra utmaningarna för vår planet kräver nya, djärva och långsiktiga svar. I all akademisk verksamhet finns starka drivkrafter till kunskapsutveckling och förändring. Att kunna ta vara på dessa drivkrafter bland medarbetare, studenter och samverkanspartners är helt avgörande för att du som rektor ska lyckas med uppdraget. Högskolan arbetar också i en nationell och internationell kontext där kunskap snabbt förflyttas och influerar andra människor jorden över. Globaliseringen, de ekonomiska villkoren, kvalitetskraven och förväntningar från studenter, näringsliv och samhälle utmanar högskolan, vilket innebär att du ständigt måste kunna höja ambitionsnivån och ställa om för att utveckla en framgångsrik högskola i relation till de möjligheter som uppstår.

Chalmers nya strategiska inriktning svarar mot dessa utmaningar, och du kommer ha en viktig roll för att uppnå de satta målen. Det finns höga förväntningar från såväl Stiftelsens och Högskolans styrelse som från medarbetare och studenter att du ska driva den fastslagna visionen och utveckla de övergripande strategierna för att flytta fram Chalmers position. För detta krävs att du har mod och en förmåga att se nyskapande lösningar där Chalmers använder stiftelseformens frihet och uppdelning av ansvar för att möjliggöra kraftfull utveckling av våra uppdrag inom utbildning, forskning och nyttiggörande.

Akademisk kultur, meritering, och rekrytering är områden som är viktiga att arbeta med i uppdraget och som rektor ska du leda och motivera organisationen i rätt riktning inom dessa områden. En viktig uppgift i det är att arbeta för ökad jämställdhet och inkludering på alla plan, dvs både bland studenter, lärare och i hela organisationen. Chalmers har identifierat ökad jämställdhet som en nödvändighet för fortsatt vetenskaplig framgång och här behöver du som rektor med uthållighet vara engagerad och ha erfarenhet i frågan för att nå resultat. Chalmers har initierat satsningar på området via bland annat stiftelsesatsningen kallad Genie (Gender Initiative for Excellence).

Nuvarande rektor kommer efter sin avgång att verka som styrelseordförande för Chalmers tekniska högskola AB samt vara operativt ansvarig i utvalda fundraisingaktiviteter. Detta för att avlasta och underlätta arbetet när en ny rektor introduceras.

Erfarenheter och kvalifikationer
Önskemålen nedan om professionell erfarenhet och personliga kvalifikationer beskriver en ideal situation. Vid rekryteringen kommer en helhetsbedömning att göras av de sökandes samlade kompetens.

Professionell erfarenhet
Din lämplighet bedöms på en kombination av nedanstående önskvärda kvalifikationer:
- mycket väl insatt i universitetsvärldens förutsättningar och arbetsformer
- kunna arbeta med en styrelse i en koncernstruktur
- förstå potentialen och kunna nyttja Chalmers unika förutsättningar som stiftelsehögskola där den operativa verksamheten bedrivs i ett aktiebolag.
- professorskompetens i ett vetenskapligt ämne inom Chalmers verksamhetsområde
- erfarenhet av att leda stora komplexa organisationer inom högskole- och universitetssektorn
- erfarenhet av att driva mångfald- och jämställdhetsarbete
- att ha ansvarat för rekryteringar på toppnivå till en stor organisation
- erfarenhet från uppdrag utanför högskole- och universitetssektorn
- internationell erfarenhet av högskole- och universitetssektorn
- ett stort nationellt och internationellt kontaktnät samt synlighet i den internationella universitetsvärlden
- ekonomikompetens för att leda ett aktiebolag
- erfarenhet av att jobba med studentinflytande i praktiken
- dokumenterat goda chefsegenskaper

Personliga kvalifikationer
Din lämplighet bedöms på en kombination av nedanstående önskvärda egenskaper:
- ha god vetenskaplig och pedagogisk skicklighet
- vara synnerligen beslutsför efter djup analys
- ha stor samarbetsförmåga inom och utom koncernen
- vara lyhörd och ha stor integritet, förmåga att förankra och att få med sig organisationen
- vilja att driva förändring av akademisk verksamhet och hitta balansen mellan nyskapande och tradition
- att brinna för och med entusiasm kunna kommunicera i både tal och skrift varför ett modernt och framstående tekniskt universitet är viktigt för Sverige
- behärska engelska och kunna kommunicera på ett skandinaviskt språk, alternativt motiverad att lära sig använda det svenska språket obehindrat
- kunna agera inom det svenska forskningsfinansieringssystemet
- kunna ta ett ekonomiskt ansvar och agera affärsmässigt
- ha stor arbetskapacitet och klara pressade arbetssituationer
- bygga relationer inom och utom Chalmers
- ha förmåga att delegera, distribuera och att utkräva ansvar
- vara engagerad i arbetet för jämställdhet och mångfald
- dela Chalmers värderingar i etiska frågor

Förväntningar
Som Rektor/VD skall du:
- driva Chalmers vision, mission, mål och strategier enligt beslut som fattas i Högskolans och stiftelsens styrelser
- ha starkt fokus på kvalitetsutveckling i hela verksamheten
- driva mångfald- och jämställdhetsarbetet framåt
- ha en insikt i att autonomi är viktigt i en akademisk verksamhet och förmåga att förstå vad en koncernstruktur kan erbjuda
- driva fortsatt internationalisering av Chalmers och utveckla Chalmers varumärke
- att kunna attrahera nya talanger och samtidigt ge bästa möjliga förutsättningar för de anställda och studenter som redan finns på Chalmers
- bygga vidare på Chalmers relationer till näringslivet, organisationer, myndigheter och departement
- ta vara på och utveckla Chalmers kultur

Anställningsvillkor
Uppdraget som rektor och VD gäller tillsvidare men är tidsbegränsat till högst sex år. Det kan därefter förlängas med högst två perioder om vardera tre år.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Michaël Berglund AB. Ansökan lämnas till konsulterna Ewa Olszewski eller Jacob Severin senast den 11 december:
Ewa Olszewski, 0733-688 477, ewa.olszewski@michaelberglund.se eller
Jacob Severin, 073- 777 68 05, jacob.severin@michaelberglund.se.
Ansökan skall innehålla personligt brev samt CV.

Nomineringsförfarande
Under perioden 14 november till 7 december skickas nominering med goda motiveringar till Ewa Olszewski, 0733-688 477, ewa.olszewski@michaelberglund.se eller Jacob Severin, 073- 777 68 05, jacob.severin@michaelberglund.se.

Beslut
Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB utser rektor, tillika verkställande direktör.

Chalmerskoncernens långsiktiga målbild
Målbilden på 20 års sikt är att bli en teknisk högskola i världsklass, där Chalmers som sammanhållen koncern samtidigt når 1) En akademisk kvalitet på europeisk toppnivå och 2) Ett högeffektivt nyttiggörande för att möta samhällets behov på olika tidsskalor.

Chalmers vision
Chalmers– ett globalt framstående tekniskt universitet för en bättre värld
Tekniska framsteg har de senaste två århundradena på avgörande sätt bidragit till ett mer jämlikt och bättre liv för mänskligheten. Men, samma tekniska utveckling har också orsakat mycket av den allvarliga situation vår planet nu befinner sig i. Det är därför hög tid att fokusera på den omställning som behöver ske och med större kraft leverera forskning och utbildning för att bidra till hållbar förändring.

De historiskt svåra utmaningarna för vår planet kräver nya, djärva och långsiktiga svar. För att lösa uppgiften vilar ett stort ansvar på högkvalitativa autonoma lärosäten med akademisk frihet. Chalmers har därför nu den uttalade ambitionen att vidta kraftfulla åtgärder för att förstärka handlingsfriheten och utvecklas till ett tekniskt universitet i världsklass. Vår utbildning och forskning ska uppnå högsta internationella nivå, samtidigt som den effektivt kommer både människa och natur till gagn och därmed bidrar till en bättre värld.

Denna synnerligen ambitiösa utveckling möjliggörs genom att framledes fullt ut nyttja vår särställning som stiftelsehögskola i en koncern. Förutsättningar som skapar stor frihet, vad det gäller både organisation och finansiering. Men framförallt utrymme för fri forskning, kreativitet och därigenom högsta vetenskapliga kvalitet. Ett privilegium som förpliktigar och som vi vill förvalta genom att år 2041 bli ett av de främsta tekniska universiteten i världen.
Detta är viktigt för Sveriges fortsatta roll som ett konkurrenskraftigt kunskaps- och innovationsland. Men faktiskt än viktigare för världen. Så kan vi nämligen fortsätta visa vad ett universitet från grunden byggt på den fria tanken, samarbete och demokrati kan åstadkomma. Vägen framåt mot en bättre värld är viktigare än någonsin. Och vi är redo.

Högskolans mål 2041
• Etablera Chalmers som ett av Europas främsta tekniska universitet där våra lärare och forskare regelbundet uppmärksammas för sin höga kvalitet och framåtanda såväl nationellt som internationellt samt att forskningen håller högsta internationella klass.
• Chalmers har utvecklat sin kultur att bygga ledarskap, medarbetarskap och värdegrund samt en stödverksamhet och miljöer som tillsammans stödjer och stimulerar den akademiska verksamhetens utveckling.
• Öka såväl kvalitet som effektivitet i utbildning som genom innehåll och format innovativt och relevant adresserar nuvarande och framtida samhällsutmaningar.
• Öka genomslag, effektivitet och takten i nyttiggörande och implementering av forskningsresultat som påskyndar omställningen till ett hållbart samhälle. Ökad internationell uppmärksamhet för vårt sätt att utveckla entreprenöriella förmågor.

Högskolans strategier
För att nå målen kommer vi att fokusera på att utveckla och implementera:
• En rekryterings- och personalutvecklingsstrategi som säkerställer att Chalmers kan attrahera och utveckla ett ökat antal världsledande fakultetsmedlemmar, samt att Chalmers kan erbjuda en utvecklande och kompetensförstärkande karriär för alla medarbetare som möjliggör och säkerställer forskning av högsta kvalitet.
• En utbildningsstrategi som säkerställer att alla Chalmers studenter erbjuds utbildning av högsta kvalitet som till innehåll, format och mål är attraktiv för såväl studenter som lärare och framtida arbetsgivare samt är resurseffektiv för Chalmers som lärosäte.
• En stödverksamhet av högsta klass, med ett engagerat och ansvarstagande ledarskap och medarbetarskap som tillsammans inspirerar och driver kvalitet. Detta stöd skall möjliggöra för lärare, forskare och övrig personal att fokusera på sina kärnuppgifter i en gemensam kultur som bygger team i framstående miljöer.
• En robust finansieringsstrategi som möjliggör ökad basfinansiering och ökad handlingsfrihet. Strategin tas fram med Chalmersstiftelsen som huvudansvarig och skall beskriva vägen mot en större egen fri basfinansiering inom Chalmerskoncernen genom en kombination av fundraising, tillväxt av stiftelsekapital, och utvecklad kommersiell verksamhet samt en effektiv politisk påverkan för att förstärka den statliga basfinansieringen för forskning.
• En strategi för att bidra till hållbar förändring av samhället som definierar hur stiftelseformen och högskolans roll i koncernen som helhet kan stödja ovan initiativ, åtgärder och övergripande vision.

www.chalmers.se