Rekrytoinnin tietosuojaseloste

 

 1. Rekisterinpitäjä

Metos Oy Ab (y-tunnus 0108466-4)

Ahjonkaarre, 04220 Kerava

puhelinnumero: 020 43913

sähköpostiosoite: personnel@metos.com

 

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Metos Oy Ab henkilöstöhallinto, Riitta Scheiman, p. 020 439 4000

 

 1. Rekisterin nimi

 Työnhakijarekisteri.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterin tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää Metos Oy Ab:n työnhakijoiden työpaikkahakemuksia. Hakija voi osoittaa hakemuksen avoinna olevaan työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen.

Henkilötietoja käytetään hakemusten analysoinnissa, viestinnässä hakijan kanssa ja osana lopullisen henkilövalinnan tekemistä. Rekisterinpitäjä voi yhdistää hakemuksen mahdolliseen muuhun sopivaan työtehtävään tai hakemukseen voidaan palata myöhempien hakujen yhteydessä, mikäli hakemus on edelleen säilytettävänä.

Rekisterinpitäjä ei käytä rekrytoinnissa automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia.

Työhakemuksen henkilötietoja voidaan hyödyntää anonyymisti myös tilastointitarkoituksiin, esimerkiksi rekrytoinnin läpimenoajan mittaamiseen ja muihin mittareihin, jotka auttavat rekisterinpitäjän rekrytointiprosessin kehittämisessä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteina ovat:

- Rekisterinpitäjän oikeutettu etu käsitellä rekisteröidyn työhakemuksessa ilmoittamia tai siinä viitattuja henkilötietoja. Rekisterinpitäjä tarvitsee työnhakijan välttämättömiä henkilötietoja voidakseen huomioida työnhakijan hakuprosessissa tai avautuvissa työpaikoissa.

- Rekisteröidyn mahdollisesti antama suostumus muuhun henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn ja henkilö- ja soveltuvuusarviointitesteihin.

- Rekisterinpitäjän lakisääteiset oikeudet, kuten rekisteröidyn luotettavuuden arviointi mahdollisten luottotietojen ja rikosrekisteritietojen avulla.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä tallennetaan hänen työhakemuksessaan antamansa perustiedot kuten nimitiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi rekrytointijärjestelmään tallennetaan työnhakijan hakemuslomakkeella, liitetiedostossa tai online-linkeissä esille nostamat työkokemus-, koulutus-, ja osaamistiedot ja/tai muut hakijan ilmoittamat vapaavalintaiset tiedot. 

 

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Kohdistetuissa rekrytoinneissa työnhakijoiden hakemukset säilyvät järjestelmässä kaksi (2) vuotta rekrytoinnin päättymisen jälkeen. Avoimet hakemukset säilytetään kuusi (6) kuukautta. Hakija voi halutessaan pyytää työhakemuksensa poistamista jo ennen tätä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti työnhakijalta itseltään. Laissa säädetyissä rajoissa ja tarvittaessa rekisteröidyn suostumuksella henkilötietoja voidaan saada esimerkiksi rekisterinpitäjän rekrytointikonsultilta tai henkilö- ja soveltuvuusarviointipalveluja tuottavalta yritykseltä.

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin tietoja muille tahoille ilman rekisteröidyn suostumusta tai lakisääteistä velvollisuutta. Rekrytointijärjestelmän on ReachMee by Talentech. Henkilötietoja ei luovuteta EU tai ETA alueen ulkopuolelle.

 

 1. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekrytointijärjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät (henkilöstöhallinto ja rekrytoiva esimies, liiketoiminta-alueen johtaja), joilla tehtävänsä puolesta on oikeus käsitellä kyseessä olevan rekrytoinnin hakijatietoja. Käyttäjillä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn henkilötietojen tarkastus-,poistamis- ja korjausoikeus:

Työnhakija voi käsitellä ja muokata omia henkilötietojaan kirjautumalla omalle hakijatililleen urasivuilla.

Hakemus voidaan poistaa tai sitä voidaan muuttaa myös työnhakijan pyynnöstä. Poistamis- tai muutospyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11. mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi poistaa puutteellisin tiedoin varustettuja työpaikkahakemuksia.

Rekisteröidyn oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tai vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn vastustamisesta on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.

 

 1. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Metokseen sähköpostitse osoitteeseen personnel@metos.com. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.