Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.

Bakgrund

Scania är en ledande aktör inom fordonsindustrin, mest känd för våra premiumlastbilar. Vid vår produktionsanläggning i Södertälje utförs tillverkningen med stor omsorg. Idag är monteringen av lastbilen starkt beroende av många mekaniska förband. Ur produktionssynpunkt är en reducering av förbanden önskvärd och skulle innebära minskade kostnader, monteringstid och viktbesparing. För slutkunden betyder en lättare lastbil också ökar lastkapaciteten och minskad bränsleförbrukning.

  • Scania transmissionsmontering vill utreda vilka möjligheter och utmaningar som en förbandsreducering skulle medföra.

  • Hur påverkas utformning av komponenter och valen av lämpliga material.

  • Vilka typer av utrustningar och förbandsmetoder är tillämpbara. 

Mål

  1.  Utreda vilka förband som är lämpliga att ersätta eller förbättra ur ett monteringsperspektiv.
  2.  Rekommendera lämpliga fogningsteknologier kopplat till identifierade förband och vad detta kommer innebära för produktionen.
  3.  Redovisa tekniska krav och utrustningsbehov för att uppnå föreslagna förbättringar.
  4.  Redovisa förväntade vikt- och monteringstidsbesparingar.
  5.  Sammanställa en lönsamhetsanalys och leverera rekommendationer.

Uppdragsbeskrivning

Undersöka graden av möjliga förbättringar som kan implementeras i nuvarande produktion. Presentera förslag på fog och förbandsförbättringar utifrån Er utredning och redogöra för dess fördelar vad gäller, kostnad, vikt och monteringstidsbesparingar. Identifiera och rekommendera lämpliga teknologier och utrustningsbehov. Redovisning sker genom överlämnande av slutrapport och en presentation på svenska. 


Avgränsningar/krav

Uppdraget kräver svenska i både tal och skrift.

Uppdraget kräver att mycket av arbete utförs på plats vid Scania transmissionsmontering i Södertälje.

 
Utbildning/Inriktning

Utbildning: Civilingenjör

Antal studenter: 2 st.

Uppskattad uppdragstid: 20 veckor

Startdatum; HT 2019

Kontakt:

Carl Lindquist, Gruppchef, tel. 08-553 812 91

Gustav Schmidt, Svetsingenjör, tel. 08-553 528 01

 
Övrigt

Uppdraget utförs vid Scanias transmissionsmonteringen i Södertälje

Scania tillhandahåller kontorsplats och dator under uppdragstiden.

 
Sökande

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betygsutdrag. Under ansökningstiden så hanteras ansökningar löpande, dvs. uppdraget kan bemannas innan ansökningstiden är ute.

Sista ansökningsdag är: 2019-12-31

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2018 levererade vi 88 000 lastbilar, 8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte över 137 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i TRATON.SE. För ytterligare information, besök www.scania.com.