SMHI är en svensk myndighet med ett globalt perspektiv. Vår vision är ”Ett hållbart samhälle i en värld i förändring, tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat”.

SMHI har cirka 650 anställda och täcker disciplinerna meteorologi, klimatologi, hydrologi och oceanografi. Med hjälp av superdatorer, beräkningsmodeller och statistik utvecklar SMHIs forskningsavdelning kunskap och verktyg för att beskriva processer i atmosfären, i havet och på land. Våra forskare utvecklar avancerade modeller och tekniker för att använda observationer för att göra prognoser och modellbaserade analyser. Forskningsavdelningen består av sex enheter med totalt ca 120 anställda, varav ca 80 är disputerade.

SMHI bedriver högkvalitativ, relevant och tillämpad forskning och utveckling för att stödja och utveckla myndighetens uppdrag, vision och mål och möta samhällsutmaningarna inom vårt verksamhetsområde. Forskningsinriktning styrs genom SMHIs instruktion, myndighetsdialoger, regleringsbrev och särskilda uppdrag och samspelar med omvärldsfaktorer som klimatförändringar, hållbara naturresurser och sårbara samhällen, politiska mål som Agenda 2030, Sendairamverket och Parisavtalet samt forskningspolitiska mål. Huvuddelen av SMHI forskning bedrivs i externfinansierade nationella och internationella projekt. Forskningen sker i nära samarbete med intressenter och med djup förståelse för användarnas behov.

Tillsättningen av professuren i meteorologi är en strategisk satsning för att stärka SMHIs förmåga att förse samhället med relevant kunskap, information och produkter inom meteorologi genom att bidra till den vetenskapliga utvecklingen inom området prognos och varning på myndigheten.

Professuren ska bidra till att stärka relevanta nätverk och samarbeten med högskolor och institut nationellt och internationellt. Professorn är en viktig företrädare för SMHI mot intressenter, allmänhet och övrigt forskarsamhälle.

Ämnesbeskrivning

Meteorologiprofessuren vid SMHI har en huvudinriktning mot dynamisk modellering och utveckling av numeriska väderprognosmodeller. Forskningen ska öka kvaliteten i prognoser på korta tidsskalor av främst allvarliga väderfenomen och där framförallt urbana miljöer är av intresse. Meriterande är även kunskap om prognoser på tidsskalan 1-3 månader.

Forskningsinriktningar som är aktuella omfattar:

 • Metoder för dataassimilering och initialisering på korta tidsskalor
 • Nyttjande av observationer, in-situ och fjärranalys
 • Modellering av (mikro-)fysikaliska processer för bättre beskrivning av moln, nederbörd, turbulens eller konvektion.

Kandidaterna till tjänsten ska skriva en forskningsplan och där redogöra för vilken eller vilka inriktningar forskningen är tänkt att ta.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Anställningen omfattar forskning och handledning av forskning på olika nivåer inom inriktningen för tjänsten. I arbetet ingår även vetenskaplig ledning och utveckling av forskningsmiljön på SMHI, administration samt ett aktivt deltagande i forskningsverksamhetens inre och yttre arbete. I professorns ansvarsområde ligger att initiera och driva interna, nationella och internationella forskningsprojekt och att söka externa medel.

Behörighetskrav

Den sökande ska ha vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom områden som är av betydelse för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten.

Kriterier för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet:

 • Den vetenskapliga skickligheten ska vara sådan att personen är internationellt erkänd inom området för tjänsten
 • Sådan skicklighet ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som överstiger vad som krävs för docentkompetens både kvalitativt och kvantitativt
 • Den sökandes vetenskapliga publikationer ska vara aktuella, av hög kvalitet och ha publicerats i internationella tidskrifter
 • Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att initiera, bygga upp, leda och genomföra forskningsverksamhet med egna forskningsanslag erhållna i nationell och internationell konkurrens
 • God förmåga till pedagogisk förmedling av forskningsresultat är av stor betydelse och dokumenterad erfarenhet av förmedling av forskningsresultat till samhället är ett krav.
 • Den sökande ska uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning (t ex av examensarbetare, postdoktorer) och ska normalt ha varit huvudhandledare för minst en doktorand till doktorsexamen.

 Stor vikt fästs också vid:

 • Dokumenterad erfarenhet av forskning inom inriktningen för tjänsten
 • Forskningsplanens kvalitet och relevans i förhållande till tjänsten (se ”Ämnesbeskrivning” och ”Din ansökan”)
 • Dokumenterad förmåga att skapa nationella och internationella nätverk
 • Dokumenterad erfarenhet av att inom ämnesområdet samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete
 • Påvisad erfarenhet och egenskaper som främjar att SMHI ytterligare kan stärka sitt anseende som expertmyndighet.
 • Goda ledaregenskaper
 • God samarbetsförmåga
 • Drivkraft och självständighet
 • Mycket god kommunikativ förmåga så att hen kan vara en god talesperson för SMHI mot samhälle, intressenter och användare

Icke-svenskspråkig  kandidat till tjänsten ska bedömas att inom ett år kunna förvärva tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna utföra sitt arbete och kommunicera såväl internt på SMHI som med aktörer i SMHIs omvärld.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Norrköping

Värdegrund

SMHI söker en person som kan hitta en balans mellan strategi och värderingar och som kompletterar och samspelar med övriga organisationen.

Vår värdegrund baseras på begreppen personligt ansvar, tilltro, delaktighet, respekt samt öppenhet/ärlighet.

I ledarrollen värdesätts också:

Visioner - höja blicken, se sammanhang, tänka nytt och stå för en helhetssyn.

Mod - framföra och stå för sina åsikter. Ha förmåga att fatta och genomföra beslut - även med svår innebörd.

Etik - vara en god förebild i sin ledarroll och ha en positiv människosyn.

Vill du veta mer?

För mer information kontakta gärna avdelningschef Helén Andersson eller HR-specialist Karin Lien Aspeqvist. Fackliga representanter är för ST Anders Höglund och för SACO Lennart Robertson. Samtliga nås via telefon 011-495 8000 eller via e-post Fornamn.Efternamn@smhi.se.

Din ansökan:

Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2019.

Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som du vill åberopa. Böcker och andra mer omfattande publikationer som inte är digitalt tillgängliga skickas per post. Postförsändelser ska skickas i fyra exemplar, i fyra identiska paket.

De adresseras till SMHI; 601 76 Norrköping.

Din ansökan ska innehålla:

 • CV
 • Publikationslista och redogörelse för dina viktigaste resultat som är relevanta för tjänsten
 • De publikationer/vetenskapliga arbeten som du vill åberopa (högst tio stycken)
 • En forskningsplan som beskriver din tilltänkta forskning och dess policyrelevans i anslutning till tjänsten (max två sidor, se också ”Ansökningsmall”)
 • Eventuella andra handlingar som du vill åberopa

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

SMHI har från 2017-01-01 fått möjligheten att inrätta fyra professurer, en i varje ämnesområde meteorologi, klimatologi, hydrologi och oceanografi.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Kontaktpersoner

Karin Lien Aspeqvist

HR-specialist

011-495 8000

karin.aspeqvist@smhi.se

Helén Andersson

Avdelningschef Forskningen

011-495 8000

helen.andersson@smhi.se

Lennart Robertson

SACO

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Anders Höglund

ST

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se