Vill du bidra till utvecklingen av den statliga verksamheten? Just nu söker Riksrevisionen revisorer som vill granska myndigheters årsredovisningar.

Den årliga revisionen granskar de statliga myndigheternas årsredovisningar i syfte att uttala oss om de är upprättade enligt gällande föreskrifter, om de ger en rättvisande bild och om medel använts i enlighet med gällande villkor och föreskrifter. Vi granskar och bedömer innehållet i cirka 230 myndigheters årsredovisningar. Eventuella brister rapporteras till myndighetens ledning och till regeringen. Den årliga revisionen utförs enligt god revisorssed och i enlighet med internationell standard, som har sin utgångspunkt i ISA (International Standards on Auditing).

Arbetsuppgifter
Som revisor ingår du i ett antal team bestående av 2-15 personer, ett för varje myndighet du granskar. Varje team följer en myndighetsverksamhet under hela året. Det innebär en god möjlighet att få en förståelse av deras uppdrag och hur statsförvaltningen fungerar. Din roll kan vara uppdragsledare som leder och fördelar det löpande granskningsarbetet på några myndigheter och medverkande revisor på andra myndigheter. Arbetet är utåtriktat och innebär många kontakter med företrädare för myndigheter och statliga organisationer. Inom den årliga revisionen har vi ett utbildningsprogram som leder fram till revisorsprovet, som är jämförbart med provet för auktorisation inom privat sektor. Revisorsexamen eller auktorisation är en förutsättning för att senare kunna bli ansvarig revisor och besluta om revisionsberättelser på delegation från riksrevisor.

Vi söker
Vi söker dig som arbetat som revisor i några år, på revisionsbyrå eller motsvarande. Du har ekonomexamen, som lägst på kandidatnivå, helst med inriktning mot redovisning, revision eller offentlig förvaltning. Som person har du hög integritet och förmåga att se helheter och samband. Du är relationsskapande och har en bra samarbetsförmåga. En viktig förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt om anställningen
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Resor förekommer i tjänsten.

För oss är det en självklarhet att våra medarbetare ska ges förutsättningar för balans mellan arbetsliv och privatliv. Därför tillämpar vi normalt årsarbetstid med möjlighet att förlägga sin arbetstid med viss frihet under året.

För anställda med intresse finns möjlighet att delta i internationella utvecklingssamarbeten, parallellt med ordinarie granskningsarbete.

Inplacering i säkerhetsklass kan komma att bli aktuellt. Det förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll samt svenskt medborgarskap enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.

Vår arbetsplats är belägen på Storgatan i centrala Uppsala. Vi söker även erfarna revisorer till våra kontor i Jönköping och Stockholm.

Ansökan

Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 2019-09-24.

Mer information om anställningen

Vill du veta mer? Kontakta:

Stefan Gollbo, 08-5171 4709, tf. enhetschef årlig revision
Maria Arvidsson, 08-5171 4122, enhetschef årlig revision

Fackliga representanter
Per Dackenberg, Saco-S/Riksrevisionen, 08-5171 4272
Ingvar Önnhage, ST/Riksrevisionen, 08-5171 4097

Om Riksrevisionen
Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppdrag att genomföra oberoende granskning av statens verksamhet. Vår uppgift är att bedöma resultatet av statliga insatser, om skattepengar har använts effektivt och om myndigheter har redovisat sin verksamhet på ett rättvisande sätt. Resultatet av våra granskningar får ofta uppmärksamhet och ligger till grund för debatt och beslut om förändring i viktiga samhällsfrågor. Vi företräder också Sverige som nationellt revisionsorgan och bedriver utvecklingssamarbeten med revisionsmyndigheter i Afrika, Asien och östra Europa.