Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för Hälsa och samhälle
Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation.

Institution
Vid institutionen för kriminologi ges kandidat och mastersprogram i kriminologi samt fristående kurser upp till 90 hp. Programmen är flervetenskapligt grundade utbildningar som bygger på samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Utbildningarna ger möjlighet att utveckla sin förmåga till analys, planering och utvärdering samt att öka förståelse för samverkan mellan olika yrkesgrupper i samhället, särskilt inom områden som kommer i kontakt med kriminologiska problem och frågeställningar. Den forskning som bedrivs vid institutionen har en flervetenskaplig ansats med en tydlig empirisk och teoretisk orientering. Några centrala forskningsområden rör ungdomsbrottslighet, brottslighetens geografi, viktimologi, komparativa studier och brottsprevention.

Avdelningen för rättsvetenskap
På institutionen finns en avdelning för rättsvetenskap, specialiserad mot välfärdsrätt. Ämnet välfärdsrätt innefattar framförallt den del av offentlig rätt där enskilda har stat och kommun som motpart. Socialtjänsten, socialförsäkringen och hälso- och sjukvården är sådana områden. Vi intresserar oss särskilt för rättsliga frågor som rör enskilda som befinner sig i olika typer av ojämlika maktrelationer, exempelvis som tvångsomhändertagen, sökande av någon förmån, som patient eller brukare. Till området välfärdsrätt räknas även de delar av avtalsrätten som brukar kallas för den sociala civilrätten, det vill säga rättsområden som rör människor i vardagliga situationer som låntagare, anställd, hyresgäst eller konsument. Vi undervisar både på olika program och har fristående kurser, bl.a. nätbaserade distanskurser, liksom på uppdragsutbildningar.

Innehåll och arbetsuppgifter
Du arbetar i huvudsak med undervisning i rättsvetenskap, främst med inriktning mot offentlig rätt och förvaltningsrätt, men vissa civilrättsliga inslag kan förekomma. Studenterna är till stor del programstudenter från bl.a. socionomprogrammet, vårdvetenskap eller polisutbildning. På våra nätbaserade kurser är studenterna mer blandade, men har också ofta en professionsinriktad bakgrund och ambition. På uppdragsutbildningarna är de flesta studenter yrkesverksamma. Vi förväntar oss att du ingår i lärarlaget och deltar i alla former av undervisning.

Du deltar aktivt i den pedagogiska diskussionen och i det utvecklingsarbete som pågår på institutionen när det gäller undervisning och forskning. I din tjänst ingår också att vara aktiv i forskningssammanhang och du bidrar med dina insatser i universitetets ofta tvärvetenskapliga forskningsgrupper.

På Malmö universitet finns en tradition av program med inriktning mot professions- och yrkesutbildningar. Det i sin tur gör att vi är angelägna om att ha goda och täta kontakter med det praktiska fältet inom våra utbildningar och vi hoppas att du kan och vill bidra till detta. Vi har också omfattande utbildnings- och forskningskontakter med universitet och högskolor utanför Sverige – en verksamhet som vi tänker oss att utveckla under de närmaste åren. Du bör vara intresserad av att delta i detta arbete.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom juridik eller har doktorsexamen i rättssociologi/rättsvetenskap med jur kand/juristexamen som grundexamen.
 2. visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 3. visat förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • erfarenhet av kursansvar för kurser inom juridik/rättsvetenskap samt erfarenhet av kursutveckling av sådana kurser.

Meriterande för denna anställning är:

 • erfarenhet av undervisning i juridik för icke-jurister.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Närmare information om anställningen lämnas av ämnesansvarig Lotti Ryberg-Welander, lotti.ryberg-welander@mau.se eller
Allmänna frågor om anställning på Mau besvaras av HR-specialist Hasina Haya, hasina.haya@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 1 juni 2019.

Ansökan skall innehålla:

 1. Styrkt meritförteckning
 2. Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 6. De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2019/147, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2019/147.

Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning och omfattningen är på 75%.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Tillträde 1 september 2019 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO, Ann-Mari Campbell tel: 040-665 74 37 
OFR/Lärarförbundet, Carl-Erik Blomberg tel: 040-665 82 89 
OFR/S (ST) Naser Eftekharian tel: 040-665 76 49 

Välkommen med din ansökan!