Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen i huset ”Gäddan” nära Malmö centralstation.

Institutionen för socialt arbete
Institutionen för socialt arbete bedriver forskning inom en rad olika områden som rör frågor om sociala problem, socialt förändringsarbete, och om hur sociala förhållanden hanteras i ett välfärdsperspektiv; missbruk, migration, sexualitet, funktionshinder och rehabilitering, barn och familj, åldrande och välfärdsfrågor uppmärksammas särskilt. Samtliga forskningsfält avspeglar sig i våra utbildningar på såväl grund- som avancerad nivå. Institutionens forskare har ett nära samarbete med lokala, regionala och nationella aktörer, samt med internationella samarbetspartners. Institutionen har en forskarutbildning med drygt 20 doktorander där en del är antagna via forskarskolan för yrkesverksamma inom hälsa, vård och välfärd. Institutionen för socialt arbete har två forskarutbildningsämnen; socialt arbete samt hälsa och samhälle. Hälsa och samhälle är ett flervetenskapligt ämne inriktat på studier av människors hälsa och välbefinnande. Utifrån ett integrerat medicinskt och samhälleligt perspektiv analyseras individers och gruppers hälsosituation och hur denna påverkas av processer på samhällsnivå. Vidare studeras, ämnesinriktat eller flervetenskapligt, olika former för att förebygga och förhindra ohälsa och hälsorelaterade problem. En central och samordnande princip är ett livsförloppsperspektiv, där olika dimensioner av hälsa, hälsorelaterade problem samt medicinska och sociala interventioner studeras under livsförloppets olika faser med fokus på hälsoproblem i utsatta livssituationer.

Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier
Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS) är ett av Malmö universitets fem forskningscentrum. Vid CSS bedriver ett 20-tal forskare flervetenskaplig forskning utifrån tre övergripande teman (1) Sexualitet, normer och politik, (2) Sexuell och reproduktiv hälsa, intervention och prevention, (3) Sexuella erfarenheter, upplevelser och praktiker. CSS-forskningen belyser frågor som berör sexualitet utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, men inkluderande medicinska, psykologiska, humanistiska och kliniska sexologiska perspektiv. Centrumbildningen utgör en flervetenskaplig miljö med forskare från olika vetenskapliga discipliner och med olika expertis: från medicinska vetenskaper till humaniora, inkluderande odontologi, vårdvetenskap, medicinsk antropologi, humanekologi, kriminologi, genusvetenskap, socialt arbete, sociologi, psykologi, antropologi, religionshistoria, filmvetenskap och historia. Värdinstitution för CSS är Institutionen för socialt arbete och värdfakultet är Fakulteten för hälsa och samhälle.

Innehåll och arbetsuppgifter
Den aktuella doktorandtjänsten tillsätts inom ramen för forskningsprogrammet Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa: betydelsen av kulturella värderingars dynamik och samskapande för förbättrad praktik, finansierat av Vetenskapsrådet. Det övergripande målet för forskningsprogrammet är att utveckla en flervetenskaplig forskningsmiljö – ett kunskapscentrum – som skapar förutsättningar för evidensbaserad praktik, genom att forskare, representanter från målgruppen och välfärdsaktörer tillsammans producerar tillämpbar kunskap.

Forskningsprogrammet drivs av professor Birgitta Essén, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, i samarbete med docent Pontus Strimling, Institutet för framtidsstudier och Stockholms universitet och docent Aje Carlbom, Institutionen för socialt arbete och Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier, Malmö universitet. Avhandlingsprojektet ska belysa värdekonflikter och kulturell förändring genom att undersöka förutsättningar och hinder för att erbjuda hälso- och sjukvård och socialt stöd i frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Empiriskt fokus kommer att vara möten mellan personal och ungdomar/unga vuxna inom exempelvis skolhälsovård, ungdomsmottagning och hälso- och sjukvård. I avhandlingsprojektet ingår att tillsammans med personal arbeta fram och utprova metoder för att hantera värdekonflikter i professionell kontext och utveckla evidensbaserade strategier för att hantera värde- och målkonflikter.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning med arbetet förlagt till Malmö universitet. Institutionstjänstgöring om 20% kan förekomma. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7.

Behörighet

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet
Särskild behörighet har den som inom ramen för grundläggande behörighet har minst 90 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng på avancerad nivå, i sexologi och sexualitetsstudier eller närliggande ämne som berör sexuell och reproduktiv hälsa, eller på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom krävs adekvata kunskaper i engelska.

Särskilt meriterande
Vi ser det som särskilt meriterande om den sökande har erfarenhet av arbete med frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inom skolhälsovård, ungdomsmottagning, hälso- och sjukvård eller annan människobehandlande verksamhet.

Särskilt meriterande är även erfarenhet av att arbeta med organisatoriska förutsättningar för att möta frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt arbete med frågor om migration och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Bedömningsgrunder
Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5).

Hänsyn kommer att tas till:
- självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten
- problemformulering och stringens i tidigare arbeten och forskningsplan
- metodologisk och vetenskaplig mognad

Självständiga arbeten på avancerad nivå, eventuella vetenskapliga publikationer samt den idéskiss för avhandlingsarbetet som ska bifogas ansökan är av särskild vikt. Intervju och referenstagning skall också tillämpas vid urvalet. Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildning får inte vid urval ge sökande företräde framför andra sökande. Vid aktiv rekrytering och urval av studerande till utbildning på forskarnivå ska likabehandling beaktas.

Upplysningar
Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare Aje Carlbom, tel. 040-665 7906, aje.carlbom@mau.se,
centrumföreståndare Charlotta Holmström, charlotta.holmstrom@mau.se eller prefekt Maria Hjortsjö, maria.hjortsjo@mau.se.
Allmänna frågor om forskarutbildningen besvaras av biträdande prefekt Carin Cuadra tel. 040-665 7499, carin.cuadra@mau.se.
Doktorandkåren kan kontaktas genom Alicia Smedberg, ordförande alicia.smedberg@mau.se.
Övriga frågor om anställningen besvaras av HR-specialist Hasina Haya hasina.haya@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 23 maj, 2019.

Ansökan skall innehålla:

  1. Ansökningsbrev med beskrivning av din bakgrund och intresse för forskarutbildningen (max 2 sidor)
  2. Styrkt meritförteckning
  3. Kortfattad forskningskiss som relaterar till den specifika utlysningen inom forskningsprogrammet Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa: betydelsen av kulturella värderingars dynamik och samskapande för förbättrad praktik (max 2 sidor)
  4. Självständiga arbeten på avancerad nivå
  5. Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st
  6. Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  7. Referenser

Övrigt
Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
Tillträde den 1 september 2019 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO-S Rebecka Johansson tel. 040-6657753
OFR/Lärarförbundet, Carl-Erik Blomberg tel: 040-665 82 89
OFR/S (ST) Naser Eftekharian tel: 040-665 76 49

 

Välkommen med din ansökan!