Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution 
Inom institutionen finns flera professionsutbildningar. Dessa är studie- och yrkesvägledarutbildning samt grundlärarutbildning i samhällsorienterande ämne samt ämneslärarutbildning i ämnena samhällskunskap och lärande, historia och lärande samt religionsvetenskap och lärande. Institutionen har även ett utbud av fristående kurser inom skilda discipliner och områden såsom montessoripedagogik, kompetensförsörjning och historia. Historia och historiedidaktik utgör en stark forskningsmiljö inom institutionen i nära samarbete med två forskarskolor. För mer information om institutionen klicka här.

Innehåll och arbetsuppgifter
En tidsbegränsad anställning som biträdande universitetslektor har till syfte att ge möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogisk inom det aktuella området för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Arbetstiden fördelas lika mellan forskning (50%) och undervisning (50%). I anställningen ingår att genomföra och publicera egen forskning inom studie- och yrkesvägledningsområdet. Det ingår att söka externa forskningsmedel som placeras vid institutionen. Forskning förväntas bedrivas i nära samarbete med forskare vid institutionen samt genom nationellt och internationellt samarbete. I anställningen ingår även undervisning i, kursansvar för och administrativa uppdrag inom studie- och yrkesvägledarutbildningen på grundnivå. Det kan förekomma undervisning på avancerad nivå. Då utbildningen finns i både Malmö och Varberg kan tjänsteresor till Varberg förekomma. Undervisningsspråk är svenska. Samverkansuppdrag kan ingå.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom ett för anställningen relevant ämne t. ex. sociologi, pedagogik, utbildningsvetenskap, arbetsvetenskap, pedagogiskt arbete, ekonomisk historia, psykologi, historia, etnologi eller motsvarande tvärvetenskaplig doktorsexamen, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.


Bedömningsgrunder

 • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
 • Reflekterad pedagogisk grundsyn och pedagogisk förmåga
 • Visad förmåga till samverkan med det övriga samhället med anknytning till utbildning och forskning

I ansökan ska sökande bifoga en forskningsplan (3-4 sidor) där det framgår vilken forskning som sökande avser att bedriva och hur den relaterar till forskning inom något eller några av följande områden:

 • karriärlärande och skolans arbete med ”den generella vägledningen”
 • övergångar mellan skola, fortsatt utbildning och arbete
 • vägledning i yngre åldrar
 • vägledningsyrkets och dess praktik
 • genusperspektiv på utbildnings- och karriärval

Specifikt för denna anställning krävs:

 • Dokumenterat god samarbetsförmåga

Meriterande för denna anställning är:

 • Studie- och yrkesvägledarutbildning
 • Erfarenhet av forskning inom fältet övergångar mellan skola, fortsatt utbildning och arbetsliv.

Upplysningar
Prefekt Mats Greiff, tel. 040-665 80 26
Universitetslektor Frida Wikstrand tel. 040-665 83 76
HR-specialist Anna Tenggren, tel. 040-665 81 53

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-06-03.

Ansökan skall innehålla:

 1. CV/meritförteckning
 2. Betygskopior
 3. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 4. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten med markering för vilka som främst åberopas (max tre av varje).
 5. Forskningsplan (max 3-4 sidor) som beskriver den forskning som planeras genomföras under tiden som biträdande universitetslektor (inklusive kunskapsbidrag, koppling till institutionens forskning och implikationer för praktiken.)
 6. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK2.2.1-2019/123, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK2.2.1-2019/123.

Övrigt
Denna anställning som biträdande universitetslektor på heltid är, med stöd av Högskoleförordningen, tidsbegränsad under 4 år, med möjlighet att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor om behörighetskraven uppfylls.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

För befordran till universitetslektor
En biträdande universitetslektor som är anställd enligt Högskoleförordningen vid en högskola ska efter ansökan befordras till universitetslektor vid den högskolan, om hen

 1. har behörighet för en anställning som universitetslektor, och
 2. vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som högskolan enligt Högskoleförordningen har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor
 3. har dokumenterat god samarbetsförmåga

Tillträde

Tillträde 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monica.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!