Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution
Institutionen idrottsvetenskap (IDV) har under de senaste tio åren växt till en av de större idrottsvetenskapliga institutionerna i Norden med ca 300 helårsstudenter och 36 anställda. På institutionen bedrivs en omfattande verksamhet inom såväl forskning som utbildning, ofta i nära samverkan med idrotts- och skolsamhället. IDV söker en biträdande lektor i idrottsvetenskap med inriktning Sport Management. Vår definition av begreppet sport management är vid och inkluderar olika perspektiv på ledning och styrning av idrottsliga organisationer, verksamheter och evenemang på såväl internationell, som nationell och lokal nivå. Ekonomiska och juridiska perspektiv är centrala, liksom förståelse för olika samhällssystem och deras inverkan på idrotten. Som exempel krävs god förståelse för det lokala föreningslivets förutsättningar i analyser av ledning och styrning av svensk idrottsrörelse. Ökad forskning om sport management ur ett svensk perspektiv är viktigt av flera skäl. Det kan bidra till kunskap om både lokala idrottsföreningarnas självförståelse och styrande (governing) nationella förbunds förståelse för de organisationer de har att hantera/stötta. Därtill kan det internationella forskningsfältet ta lärdom av svenska exempel för att förstå hur olika välfärdsstatsmodeller kräver olika styrnings-, organisations- och finansieringsmodeller. Vidare är det utifrån idrotten viktigt att beforska fältet, eftersom den ökade kommersialiseringen och professionaliseringen inom sektorn kräver förnyelse.

Innehåll och arbetsuppgifter
En tidsbegränsad anställning som biträdande universitetslektor har till syfte att ge möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogisk inom det aktuella området för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Arbetstiden fördelas lika mellan forskning (50%) och undervisning (50%). Som biträdande lektor i idrottsvetenskap med inriktning Sport Management är de huvudsakliga arbetsuppgifterna att bedriva egen forskning inom Sport Management samt att bedriva projekt tillsammans med forskare på institutionen idrottsvetenskap. Vidare ingår utveckling av kurser på det idrottsvetenskpliga programmet och det internationella masterprogrammet, undervisning och examination på grund- och avancerad nivå samt samverkan med det omgivande samhället, särskilt idrottssamhället.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.


Bedömningsgrunder

 • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
 • Dokumenterad god förmåga att självständigt bedriva forskning med hög kvalitet utöver doktorsavhandlingen
 • Reflekterad pedagogisk grundsyn och pedagogisk förmåga
 • Visad förmåga till samverkan med det övriga 


Specifikt för denna anställning krävs:

 • Dokumenterat god samarbetsförmåga
 • Att du behärskar engelska och svenska i tal och skrift

Meriterande för denna anställning är:

 • Svenska och internationella publikationer samt etablerade nätverk inom Sport Management-fältet

Upplysningar

Prefekt Torun Mattsson tel. 040-665 81 78
Professor Susanna Hedenborg tel. 040-665 83 85
Anna Lindberg, HR-specialist tel. 040-665 82 58

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-06-03.

Ansökan skall innehålla:

 1. CV/meritförteckning
 2. Betygskopior
 3. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 4. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten med markering för vilka som främst åberopas (max tre av varje).
 5. Forskningsplan (max 3-4 sidor) som beskriver den forskning som planeras genomföras under tiden som biträdande universitetslektor (inklusive kunskapsbidrag, koppling till institutionens forskning och implikationer för praktiken.)
 6. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK2.2.1-2019/114, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK2.2.1-2019/114.

Övrigt
Denna anställning som biträdande universitetslektor på heltid är, med stöd av Högskoleförordningen, tidsbegränsad under 4 år, med möjlighet att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor om behörighetskraven uppfylls.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

För befordran till universitetslektor
En biträdande universitetslektor som är anställd enligt Högskoleförordningen vid en högskola ska efter ansökan befordras till universitetslektor vid den högskolan, om hen

 1. har behörighet för en anställning som universitetslektor, och
 2. vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som högskolan enligt Högskoleförordningen har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor
 3. har dokumenterat god samarbetsförmåga

Tillträde

Tillträdesdag är 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monica.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!