Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten, som har ca 7 500 studenter och 320 anställda, organiseras i sex institutioner: Barn, unga, samhälle (BUS), Idrottsvetenskap (IDV), Individ och samhälle (IS), Kultur, språk, medier (KSM), Natur, miljö, samhälle (NMS) och Skolutveckling och ledarskap (SOL). Fakulteten har tillstånd för utbildning i samtliga program med förskollärarexamen och lärarexamen som mål och för idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig utbildning på forskarnivå. Dessutom ges program för studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger/speciallärare.

Institution
Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL) har ett övergripande ansvar för att utveckla Malmö universitets högskolepedagogiska verksamhet och universitets arbete för breddat deltagande.  Verksamheten omfattar kursgivning av poänggivande kurser, seminarieverksamhet samt medverkan i interna och externa utvecklings- och forskningsprojekt. CAKL står inför att bygga upp en masterutbildning i högskolepedagogik och vidareutveckla forskning inom det högskolepedagogiska fältet, vilket även omfattar forskning om breddat deltagande inom högre utbildning.

Centralt i CAKLs uppdrag är att skapa stödjande strukturer för att studenter ska nå målen för sina utbildningar, liksom att stödja pedagogiska ledare och lärare i syfte att utveckla utbildningsmiljöerna vid Malmö universitet.  Vidare ansvarar CAKL också för utveckling av Malmö universitets fysiska och virtuella lärandemiljöer. Mer information om verksamheten finns på CAKL:s hemsida http://www.mau.se/akl.

Innehåll och arbetsuppgifter
En tidsbegränsad anställning som biträdande universitetslektor har till syfte att ge möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogisk inom det aktuella området för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.
I rollen som biträdande universitetslektor delar du din tid mellan forskning (50%) och högskolepedagogiskt utvecklingsarbete/undervisning i högskolepedagogisk utbildning (50%). Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:

 • egen forskningsverksamhet inom något av områdena: lärandemiljö, breddat deltagande/inkluderande pedagogik, digitalt lärande, akademisk litteracitet eller studentaktivt lärande i högre utbildning
 • att bidra till att utveckla den högskolepedagogiska forskningsmiljön vid Malmö universitet genom aktivt deltagande i seminarieverksamhet och forskningssamarbeten, vilket även omfattar att identifiera möjligheter till extern forskningsfinansiering och ansöka om sådana medel
 • att organisera och genomföra högskolepedagogisk utbildning på avancerad nivå vilket omfattar kursansvar, undervisning och examination.
 • att driva högskolepedagogiskt utvecklingsarbete utifrån verksamhetens behov

Du deltar också i olika forum inom Malmö universitet för att inspirera kollegor att utveckla och synliggöra ett akademiskt lärarskap. Du kommer att verka i en tvärvetenskaplig miljö och i nära samarbete med universitets fem fakulteter och med såväl nationella som internationella samarbetspartners.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom ett för anställningen relevant område eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

 • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
 • Dokumenterad god förmåga att självständigt bedriva forskning med hög kvalitet utöver doktorsavhandlingen
 • Reflekterad pedagogisk grundsyn och pedagogisk förmåga
 • Visad förmåga till samverkan med det övriga samhället med anknytning till utbildning och forskning

Specifikt för denna anställning krävs:

 • dokumenterad högskolepedagogisk utbildning minst 15 hp eller 10 veckor.
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 • särskild kompetens inom något av områdena; lärandemiljö, breddat deltagande och inkluderande pedagogik, digitalt lärande, akademisk litteracitet eller studentaktivt lärande i högre utbildning
 • dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet
 • dokumenterat god samarbetsförmåga

Meriterande för denna anställning är:

 • egen forskning inom något av områdena; lärandemiljö, breddat deltagande och inkluderande pedagogik, digitalt lärande, akademisk litteracitet eller studentaktivt lärande i högre utbildning eller annat högskolepedagogiskt område
 • dokumenterad erfarenhet av att bedriva högskolepedagogisk undervisning för verksamma lärare inom högskola/universitet
 • dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete inom högskoleutbildning

Upplysningar
Föreståndare Patricia Staaf, tel. 040 – 665 72 62, patricia.staaf@mau.se
HR-specialist Anna Tenggren, tel. 040-665 81 53

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-06-03

Ansökan skall innehålla:

 1. CV/meritförteckning
 2. Betygskopior
 3. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen.
 4. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten med markering för vilka som främst åberopas (max tre av varje).
 5. Forskningsplan (max 3-4 sidor) som beskriver den forskning som planeras genomföras under tiden som biträdande universitetslektor (inklusive kunskapsbidrag, koppling till institutionens forskning och implikationer för praktiken.)
 6. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK2.2.1-2019/107, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK2.2.1-2019/107.

Övrigt
Denna anställning som biträdande universitetslektor på heltid är, med stöd av Högskoleförordningen, tidsbegränsad under 4 år, med möjlighet att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor om behörighetskraven uppfylls.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

För befordran till universitetslektor
En biträdande universitetslektor som är anställd enligt Högskoleförordningen vid en högskola ska efter ansökan befordras till universitetslektor vid den högskolan, om hen

 1. har behörighet för en anställning som universitetslektor, och
 2. vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som högskolan enligt Högskoleförordningen har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor
 3. har dokumenterat god samarbetsförmåga

Tillträde
Tillträdesdag är 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monica.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!