Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet utlyser härmed två doktorandanställningar inom det flervetenskapliga forskningsprogrammet Foresight.

Om Malmö universitet
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Odontologiska fakulteten
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och utbildning syftar till att förbättra människors orala hälsa och höja kvaliteten i tandvården. Forskningen hämtar sina frågeställningar från tandvården och kunskapsutbyte sker kontinuerligt mellan vård och forskning. Samverkan med omgivande samhälle är central och forskningen har en stark internationell förankring. Fakultetens forskare medverkar i nationella och internationella samarbeten med andra universitet, företag och organisationer som SBU och WHO.  Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning.

Forskningsprogrammet Foresight vid Malmö universitet har till största delen sin hemvist vid Odontologiska fakulteten. Det övergripande syftet med detta forskningsprogram är att upptäcka prediktiva biomarkörer och utveckla dem till verktyg som kan förbättra klinikers möjlighet att identifiera patienter med ökad risk för karies och parodontit. Med effektivare metoder för riskbedömning kan vårdkostnaderna minska så att vården skräddarsys för alla individer utifrån deras behov. Snarare än att omfatta mer forskning inom ett kunskapsfält arbetar forskare från olika kunskapsområden interdisciplinärt.

Innehåll och arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning med arbetet förlagt till Malmö universitet. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (HF) 5 kap. 1-7 §§. Annan tjänstgöring om 20 % kan förekomma.

De aktuella doktorandprojekten utgår från kliniska utmaningar om riskbedömning i tandvården. Projekten innefattar såväl kliniska studier som arbete med mikrobiologiska och cellbiologiska modellsystem. Dessutom skall rön inom riskforskning och hälsoekonomi tillvaratas för att optimera bedömning och kommunikation av risk inom tandvården. 

Behörighet
Anställning som doktorand sker parallellt med antagning till utbildning på forskarnivå.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som

  1. avlagt en examen på avancerad nivå
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet är krav som är helt nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. För antagning till utbildning på forskarnivå vid Odontologiska fakulteten krävs

  1. nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet
  2. nödvändiga språkkunskaper i engelska

Bedömningsgrunder
Vid urval mellan sökande till ledigförklarad anställning används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Tandläkarexamen eller tandhygienistexamen är meriterande. 

Upplysningar
Professor/övertandläkare Gunnel Svensäter, 040-665 84 95, gunnel.svensater@mau.se
HR-specialist Niklas Tholin, 040-665 70 09, niklas.tholin@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-04-30.

 Ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Vidimerade betyg och intyg (ex. examensbevis och betygshandlingar)
  • Om sökande är legitimerad tandläkare eller tandhygienist bifogas Intyg från Socialstyrelsen
  • Publikationer (ex. examensarbete och tidigare publikationer) och andra meriter du vill åberopa
  • Referenspersoner

Övrigt
Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt HF 5 kap. 7 §.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
Snarast enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO: Tore Hallmér tore.hallmer@mau.se, 040-665 84 31
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, 046-222 93 66      
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se 040-665 76 49

 

 

Välkommen med din ansökan!