Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för kultur och samhälle är en tvärvetenskaplig fakultet som omfattar Institutionen för konst, kultur och kommunikation, Institutionen för globala politiska studier samt Institutionen för urbana studier. Fakulteten bedriver forskarutbildningar i följande ämnen: Global politik, Interaktionsdesign, Internationell migration och etniska relationer, Medie- och kommunikationsvetenskap och Urbana studier.

Institution
Institutionen för globala politiska studier är en flervetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö och består av åtta ämnen: Europastudier, Freds- och konfliktvetenskap, Genusvetenskap, Internationell migration och etniska relationer (IMER), Internationella relationer, Kaukasusstudier, Mänskliga rättigheter och Statsvetenskap. Institutionens utbildningsprogram och forskning fokuserar på globala förändringsprocesser och dessas konsekvenser för samhällen och individer. Den har en rik och dynamisk forskningsmiljö, som även inkluderar forskningsinstitutet MIM (Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare) och forskningsplattformen RUCARR (Russia and the Caucasus Regional Research).

Forskarutbildning i Global politik
Studiet av global politik är flervetenskapligt och inbegriper ansatser från såväl samhällsvetenskap som humaniora. Den vetenskapliga kärnan inom ämnet Global politik utgörs av studiet av transnationella och internationella former av politik, både i termer av kontinuitet och förändring, samverkan och konflikt, makt och motstånd. Inom global politik förstås aktörskap som pluralistiskt. Det handlar dels om att antalet aktörer på den globala politiska arenan mångfaldigats, dels om att dessa aktörer bidragit till att forma institutioner och praktiker som i olika former bedriver politik bortom den inhemska statens arenor. Ett centralt inslag inom forskningen är att söka vidga och fördjupa förståelsen och studiet av maktutövning på den globala nivån. Global politik inbegriper analyser av politiska, sociala, ekonomiska och kulturella relationer och nätverk över nationella gränser.

Forskarutbildningens mål är att utveckla de kunskaper och förmågor som krävs för att självständigt kunna bedriva forskning i syfte att bidra till kunskapsutvecklingen inom det valda forskningsområdet. Den förbereder doktoranden för en akademisk forsknings- eller undervisningsbana samt ger professionell färdighet för arbete även utanför den akademiska sfären.

Innehåll och arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö universitet. Institutionstjänstgöring om 20% kan förekomma. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7.)

Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier), varav 60 högskolepoäng utgörs av kurser. Den slutförs i och med att doktoranden offentligt försvarar en tryckt doktorsavhandling

 

Behörighet
Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet
Kunskaper och förmågor motsvarande samhällsvetenskaplig eller humanistisk examen på avancerad nivå inom ämne relevant för området Global politik. För exempel på relevanta ämnen, se den ovanstående beskrivningen av institutionen.

Bedömningsgrunder
Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5).

Bedömningen grundar sig på de generella och specifika behörighetskraven (se ovan). Därutöver är viktiga indikatorer på förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen den sökandes examensarbete, liksom vetenskapliga publikationer och andra skrifter, samt forskningsplan. Bedömningen av forskningsplanen grundar sig på genomförbarhet, originalitet och relevans för ämnet Global politik. Förmåga att uttrycka sig väl, i såväl tal som skrift, på engelska är också centralt för bedömningen.

Upplysningar
Prefekt Magnus Ericson, 040-665 71 76, magnus.ericson@mau.se
Professor Bo Petersson, 040-665 73 95, bo.petersson@mau.se
HR specialist Rebecka Forslund, 040-665 73 22, rebecka.forslund@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-04-26.

Ansökan skall innehålla:

  1. Antagningsformulär (länk)
  2. Styrkt meritförteckning
  3. Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé samt hur denna relaterar till den specifika utlysningen inom Global politik (max 4 sidor)
  4. Fullständig och examinerad masteruppsats
  5. Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st)
  6. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  7. Referenser

Övrigt
Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.
Anställningen ar avhängig säkrad finansiering samt att erforderliga beslut fattas.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
2019-09-01

Fackliga företrädare
SACO, Lena Isaksson, lena.isaksson@mau.se
OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!