Om Malmö universitet
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen i huset ”Gäddan” nära Malmö centralstation. Läs mer om fakulteten för hälsa och samhälle här.

Institution
Vid Institutionen för socialt arbete bedrivs forskning inom en rad olika områden som rör frågor om sociala problem och socialt förändringsarbete. Det handlar om forskning om individer och grupper men också om hur sociala förhållanden hanteras i ett välfärdsperspektiv. Forskningen bedrivs och utvecklas i nära samarbete med lokala aktörer, nationella organisationer och myndigheter samt internationella samarbetspartners. Här bedrivs en forskarutbildning med drygt 20 doktorander där en del är antagna via forskarskolan för yrkesverksamma inom hälsa, vård och välfärd. 

Mer specifikt bedrivs det forskning inom olika områden; missbruk, migration, sexualitet, handikapp och rehabilitering, åldrande, socialpsykiatri och välfärdsfrågor. Samtliga forskningsfält avspeglar sig i våra utbildningar på såväl grund- som avancerad nivå.

Här publiceras årligen ett stort antal böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter och bokkapitel. Många av forskarna är också mycket aktiva i samhällsdebatten inom sina respektive forskningsområden. För mer info se institutionens hemsida.  

Innehåll och arbetsuppgifter
En tidsbegränsad anställning som biträdande lektor har till syfte att ge möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogisk inom det aktuella området för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Arbetsuppgifterna i denna anställning omfattar forskning och undervisning inom Institutionen för socialt arbetes utbildningsprogram. Till undervisning räknas kursansvar, handledning och kursadministration samt andra administrativa uppgifter. Andelen forskningstid är 50%.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor vid Malmö universitet är den som har:

 • Avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen i socialt arbete. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. (Även den som har avlagt doktorsexamen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.)

Meriterande för denna anställning är:

 • Genomförd post-doc-anställning eller postdoc-vistelse efter disputation

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende, där vikt kommer att läggas på en tydlig utvecklad och självständig forskningsprofil efter disputation. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Vetenskaplig skicklighet:
Med vetenskaplig skicklighet avses forskningsmeritering. Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter som visar att den sökande har en gedigen kunskap i området socialt arbete. Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet kommer i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning kommer att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet: Även den sökandes pedagogiska skicklighet är viktig vid bedömningen. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering och i första hand kommer pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Administrativ och annan skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt. Vidare kommer vikt att fästas vid förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Upplysningar
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Finnur Magnusson, tel. 040-6657475 finnur.magnusson@mau.se och forskningsledare Philip Lalander, tel. 0708-727907 philip.lalander@mau.se.
Övriga frågor om anställningen besvaras av HR-specialist Johanna Bengtsson, 040-665 74 23, johanna.bengtsson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-01-20.

Ansökan skall innehålla:

 1. Undertecknad meritförteckning
 2. Vidimerade betygskopior
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 6. De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2018/272, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2018/272.

Övrigt
Denna anställning som biträdande lektor på heltid är, med stöd av Högskoleförordningen, tidsbegränsad under 4 år, med möjlighet att befordras till en tillsvidareanställning som lektor om behörighetskraven uppfylls.

För befordran till universitetslektor
En biträdande lektor som är anställd vid Malmö universitet ska efter ansökan befordras till lektor, om kraven för behörighet som lektor anses uppfyllda.

Behörighet för befordran till lektor enligt nu gällande anställningsordning:

 • avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 • visat förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO, Ann-Mari Campbell tel: 040-665 74 37 
OFR/Lärarförbundet, Carl-Erik Blomberg tel: 040-665 82 89 
OFR/S (ST) Naser Eftekharian tel: 040-665 76 49 

 

Välkommen med din ansökan!