Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution
Anställningarna har sin placering vid institutionen Kultur-Språk-Medier (KSM). Institutionen har ca 50 anställda och bedriver undervisning, forskning och utvecklingsarbete. Forskningen på KSM är inriktad mot hur kunskap och mening skapas i språkliga sammanhang, bärs fram via olika medier och ger uttryck åt människors sociala och kulturella tillhörighet.  Viktigt för mycket av denna forskning är att förhålla sig till det faktum att skola och utbildning befinner sig i en tid som präglas av kulturell heterogenitet.

Forskningen är flervetenskaplig med tyngdpunkt i de akademiska ämnena svenska med didaktisk inriktning, svenska som andraspråk, nordiska språk, engelska, litteraturvetenskap, lingvistik, kulturstudier och media, samt pedagogik. Denna forskning bedrivs dels inom olika forskningsprojekt, dels inom forskarutbildningen i Svenska med didaktisk inriktning (SMDI).

Centrala inslag i utbildningen är studier av barns, ungdomars och vuxnas möten med och produktion av texter i olika situationer, muntliga såväl som skriftliga i olika mediala former. Villkoren för språkutveckling studeras i ett vidare perspektiv och inbegriper de olika svenskämnena i skolan, svenskans användning i andra skolämnen, i högre utbildning samt i kontexter där lärandet inte är institutionellt inramat. En viktig inriktning är språkutvecklande ämnesundervisning i flerspråkiga lärandemiljöer. SMDI har här en etablerad forskningsmiljö i samarbete med naturvetenskapens didaktik där språkliga perspektiv i NO-undervisning beforskas.

Forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter
Forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter samlar doktorander som intresserar sig för globalisering, mångkulturalitet och utbildning. Inom ramen för fem olika forskarutbildningsämnen undersöks hur utbildning organiseras och lärande sker i ett samhälle präglat av migration, digitalisering och politisk rörelse. Dessa processer har bidragit till nya mångkulturella och transnationella sammanhang i vilka barndom och vuxenhet formas och innebär förändringar i skola, samhälle och människors vardagsliv.

Forskarutbildningsämnet svenska med didaktisk inriktning söker två doktorander som ska ingå i forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter.

Svenska med didaktisk inriktning
Svenska med didaktisk inriktning (SMDI) är ett utbildningsvetenskapligt forskningsfält vid fakulteteten, där frågor om språkutveckling, svenska, svenska som andraspråk, lärande i medielandskapet, litteratur- och mediedidaktik, samt språk och ämneslärande är centrala. De som antas till forskarskolan kommer att vara nära knutna till den befintliga forskarutbildningen och forskningsmiljön SMDI, och få sin examen i detta ämne. För närvarande pågår en process som prövar en utvidgning av det befintliga forskarutbildningsämnet (SMDI). Detta innebär att de sökande som erbjuds plats i denna omgång kan komma att antas på en ny allmän studieplan, Språk- och litteraturdidaktik (SLDI).

Vi välkomnar inom SMDI ansökningar som fokuserar frågor inom något av följande, eller närliggande, områden: Lärande och undervisning i språkligt och kulturellt heterogena klassrum; flerspråkighet, lärande och litteracitet; migranters och nyanländas lärande och språkutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och interkulturellt förhållningssätt i klassrummet: hur det globaliserade och digitaliserade samhället förändrar synen på litteratur, litteracitet, lärande och undervisning i det språklig heterogena klassrummet. Vi ser gärna ansökningar som inriktar sig mot Svenska som andraspråk och/eller Svenska för de tidigare åren.

Innehåll och arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö universitet. Institutionstjänstgöring om 20% kan förekomma. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7.)

Behörighet
Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet
Särskild behörighet har den som med godkänt resultat ventilerat ett självständigt arbete inom svenska med didaktisk inriktning, svenska, svenska som andraspråk, litteraturvetenskap, nordiska språk, utbildningsvetenskap (med en för SMDI relevant inriktning) eller annat relevant ämne om minst 15 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper som av Malmö universitet bedöms vara likvärdiga.

Bedömningsgrunder
Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5).

Grunden för urval bland behöriga sökande är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och nå dess mål. Vid bedömning av behöriga sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen tas hänsyn till sökandes självständighet och planering av tidigare arbeten; sökandes tidigare visade förmåga att slutföra arbeten adekvat; sökandes förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i tidigare arbeten och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet; grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen, och förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt.

Vid antagning tas hänsyn till de nödvändiga språkkunskaper som betingas av utbildningen.

Upplysningar
Kontaktperson för institutionen Kultur-Språk-Medier: Prefekt Mozghan Zachrisson, mozghan.zachrisson@mau.se, 040-665 8236

Kontaktperson för ämnet svenska med didaktisk inriktning: Professor, studierektor Magnus Persson, magnus.persson@mau.se, 040-665 86 051 63

Kontaktperson för forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter: Professor Malin Ideland, malin.ideland@mau.se, 040-665 82 41

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-01-14.

Ansökan skall innehålla:

  1. Ansökningsbrev med beskrivning av din bakgrund och intresse för forskarutbildningen (max 2 sidor)
  2. Styrkt meritförteckning
  3. Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé samt hur denna relaterar till den specifika utlysningen (max 4 sidor)
  4. Självständiga arbeten på avancerad nivå
  5. Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st)
  6. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  7. Referenser

Övrigt
Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
Tillträdesdatum är 2019-09-01

Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!