Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution
Anställningarna har sin placering vid institutionen Naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS). Institutionen har ca 50 anställda och bedriver undervisning, forskning och utvecklingsarbete. Forskningen på NMS är inriktad mot utbildning och lärande i naturvetenskap, hållbarhet och matematik i förskola, skola och lärarutbildning.

Forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter
Forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter samlar doktorander som intresserar sig för globalisering, mångkulturalitet och utbildning. Inom ramen för fem olika forskarutbildningsämnen undersöks hur utbildning organiseras och lärande sker i ett samhälle präglat av migration, digitalisering och politisk rörelse. Dessa processer har bidragit till nya mångkulturella och transnationella sammanhang i vilka barndom och vuxenhet formas och innebär förändringar i skola, samhälle och människors vardagsliv.

Forskarutbildningsämnet naturvetenskapernas och matematikens didaktik söker två doktorander som ska ingå i forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter.

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik, NMDI
Forskningen inom ämnet Naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMDI) strävar efter ökad kunskap om lärande, undervisning, ämnesinnehåll, demokratifrågor och identitetsskapande i relation till skolämnen samt förskoleverksamhet inom naturvetenskap och matematik. Vid Malmö universitet är ämnet kopplat till forskningsmiljön SISEME – Studies in Science, Environmental and Mathematics Education som framförallt anlägger didaktiska, samhälleliga och språkliga perspektiv på lärande och utbildning i nämnda ämnen.

Inom ämnet NMDI söker vi två doktorander inom naturvetenskapernas didaktik som ska ingå i forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter (se ovan). Vi välkomnar ansökningar som fokuserar utmaningar och möjligheter för skolämnen och förskoleverksamhet inom naturvetenskap. Nedan anges några områden som forskningsmiljön särskilt intresserar  sig för, men doktorandtjänsterna är öppna även för andra inriktningar. 

Vi ser gärna ansökningar som berör kulturellt och språkligt heterogena klassrum och andra miljöer utifrån aspekter som literacy, normer, identitetsskapande och hur arbete för likvärdighet, hållbarhet och handlingsberedskap inom och genom de naturvetenskapliga ämnena kan bedrivas och utvecklas. Vi ser gärna ansökningar som berör såväl synen på bildning som ämnesinnehållet, exempelvis frågeställningar relaterade till miljö, hälsa, sex och samlevnad, digitala informationssystem, naturvetenskapernas karaktär etc. Vi ser gärna ansökningar som berör nuvarande, framtida och historiska globaliseringsprocesser, exempelvis förändringar vad gäller informationsflöden, digitalisering, teknikanvändning, miljöutmaningar och transnationell utbildningspolicy, exempelvis PISA.

Innehåll och arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö universitet. Institutionstjänstgöring om 20% kan förekomma. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7.)Avsedd examen är filosofie doktor, vilket motsvarar 4 års forskarutbildning på heltid.

Behörighet
Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet
Särskild behörighet har den som med godkänt resultat ventilerat ett självständigt arbete inom naturvetenskapernas och/eller matematikens didaktik eller annat relevant ämne om minst 15 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper som av MAU bedöms vara likvärdiga.

Bedömningsgrunder
Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5).

Grunden för urval bland behöriga sökande är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och nå dess mål. Vid bedömning av behöriga sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen tas hänsyn till sökandes självständighet och planering av tidigare arbeten; sökandes tidigare visade förmåga att slutföra arbeten adekvat; sökandes förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i tidigare arbeten och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet; grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen, och förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt.

Vid antagning tas hänsyn till de nödvändiga språkkunskaper som betingas av utbildningen.

Upplysningar
Kontaktperson för institutionen Naturvetenskap, matematik och samhälle: Prefekt Nils Ekelund, telefon 040 – 665 8021, nils.ekelund@mau.se

Kontaktperson för ämnet Naturvetenskapernas och matematikens didaktik: Studierektor Clas Olander, clas.olander@mau.se, 040-665 8655

Kontaktperson för forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter: Professor Malin Ideland, malin.ideland@mau.se, 040-665 82 41

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-01-14.

Ansökan skall innehålla:

  1. Ansökningsbrev med beskrivning av din bakgrund och intresse för forskarutbildningen (max 2 sidor)
  2. Styrkt meritförteckning
  3. Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé samt hur denna relaterar till den specifika utlysningen (max 4 sidor)
  4. Självständiga arbeten på avancerad nivå
  5. Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st)
  6. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  7. Referenser

Övrigt
Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
Tillträdesdatum är 2019-09-01

Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.efterkharian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!